dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–३

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनलिं छन्हु ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हं थवंथः थःपिं हे जक तःधं धकाः गुमानकथं च्वछानाः खँ ल्हानाच्वन । उबले अन गनं गनं स्वांया फय्खः छगः दिकेहल । अजूचायापुगु उगु फय्खतय् छकः च्वनाः स्वयेमाल धकाः उपिं स्वम्हं तीजक च्वनाः स्वल । उपिं स्वम्ह उगु फय्खतय् च्वनाकथं तच्वकं ग्वःफय् वयाः उगु खः फसं पुइकेयंकल । ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हं ग्यानाः त्राहित्राहि चायाः कय्कुनाचवन । थुमिसं सर्गतं क्वस्वबलय् गनं ब्रम्हाया आपालं रुप, गनं विष्णुया आपालं रुप अले गनं महाद्यःया आपालं रुप खनाः झी थज्याःपिं जा मेपिं नं यक्व दुगु जुयाच्वन, थुुमिके ग्वाहालि फ्वन धकाः “ग्वाहालि ! ग्वाहालि ! जिमित बचय् या ग्वाहालि !” धाधां हे बेतोडं ब्वयेके यंकल । अथे ब्वयेकाः यंकूबलय् मेथाय् उमिसं गनं देवीतय् मूर्ति खनाः हाकनं ग्वाहालि फ्वन । तुति छपा छपा फय्खतं पिकयाः थरथर खानाः ग्यानाच्वँच्वं हे ब्वयेके यंकल । थथे थःपिन्त ब्वयेकाः यंकूगुलिं तःच्वकं नुगः भाराभारा मिंकाः ग्यानाः म्वायेकं म्वायेकं हे थःपिन्त च्वछाय लात धकाः पस्ताय् तायाः थःपिं स्वयाः तःधंपिं मेपिं दूगु वाःचायेकाः थः श्रृष्टिकर्ता श्रीश्रीश्री महामाया परमेश्वरीयात दुनुगलंनिसें लुमंकाः “ग्वाहालि ! ग्वाहालि !” धकाः ग्वाहालि फ्वनाच्वन ।

फय्खः ब्वयेकाः यंकुयंकुं मेगु छगू थासय् थ्यनालिं आदिशक्ति महामाया परमेश्वरीया सखिपिन्सं व स्वांफय्खःया ख्वः ज्वनाः दिकाबिल । ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हं फय्खतं कुहां वये मछालाच्वन । ब्रम्हायणीं ब्रम्हायात, वैष्णवीं विष्णुयात, गौरीं महाद्यःयात फय्खतं क्वकानाः अष्टमातृका गण, काली, कुमारी, अनेक द्यःपिन्सं मानय् याकाः हीरा, मोती, जुहार, पन्ना नवरत्न थुनातःगु लँुया सिंहासनय् च्वनाः द्वःछि सूद्र्यःया जःथें जः ह्वलाः बिज्याःम्ह आदिशक्ति महामायाया चिन्तामणि बैठकय् ब्वनाः यंकल । अन ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्ह भवानी महामायाया ख्वाः स्वये मछालाः छ्यं क्वछुका ल्हाः ज्वजलपा विन्ती यानाच्वन । “श्रीश्रीश्री आदिशक्ति महामाया परब्रम्ह छलपोल थःगु मायां त्वपुनाः ज्योति स्वरुप जुयाः बिज्याःम्ह जोगमाया, जोग निन्द्रा, जोगेश्वरी धाःम्ह नं छलपोल, थ्व विश्व ब्रम्हाण्डया नकिं जुयाः बिज्याःम्ह नं छलपोल हे प्रभु ! जिमि मां, बौ सकतां छलपोल हे प्रभु जिमिसं द्वंके लात, जिपिं अज्ञानी छुं मस्यूपिं अनाथतय्त रक्षा यानाः बिज्याहुँ हे प्रभु ! जल, थल, वायु नं छलपाल, प्राणीतय् आत्मा जीवया जीवन छलपोल...” धकाः अनेक कथं स्तुति यानाच्वन । थथे उमिगु स्तुति भाव खनाः श्रीश्रीश्री आदिशक्ति महामाया परमेश्वरी लय्ताया ब्रम्हायात “हँय् बहां यानाच्वंम्ह सूद्र्यःथें जः थ्यूम्ह हि उंयाम्ह रजोगुण शक्ति ब्रम्हायणी छन्त बियेधुन, छं कलाः जुल, छिपिं निम्हत्यपू जुयाः सर्गः(आकाश), लः(जल), चा(थल), फय्(वायु), जः(अग्नी) थ्व न्याता पञ्चभूतया संसार श्रृष्टि या हुँ, छ श्रृष्टिकर्ता जुल” धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

विष्णुयात “काउल्या (कछुवा) बहां यानाच्वंम्ह यक्व सूद्र्यःथें जः थूम्ह सर्गःथें वँचुसे उंयाम्ह सत्वगुण शक्ति दुम्ह महालक्ष्मी छन्त कलाः जुल, छिपिं निम्हत्यपू मायाकर्ता जुयाः माःकथं अनेक अवतार कयाः दैत्य, दानवरुपी प्रवृत्ति नाश यानाः भक्ततय्त रक्षा, सत्यया जय यानाः शान्तिया जः ह्वलाः संसारया प्रतिपाल या हुँ छंगु अनेक  अवतारमध्ये मत्स्य, कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्की रुपं दश अवतारकथं छ प्रख्यात जुइ” धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

थ्वयां लिपा महाद्यःयात “सिंह बहां यानाच्वंम्ह यक्व सूद्र्यःया थें जः थ्यूम्ह वाउँ उंम्ह तमोगुण शक्ति महाकाली गौरी छन्त कलाः जुल, छिपिं निम्हत्यपू जुयाः प्राणी स्थावर ब्रम्हाण्डया संहार यायेत जमराज, काल श्रृष्टि यानाः मृत्युया भारा ब्यू, ल्वय्, ज्वर, व्याधी अनेक प्रकोप माक्व श्रृष्टि यानाः संसार संहारया भारा ब्यू छन्त छुं हे दोष लाइमखु । दैत्य, दानव प्रवृत्तियात महाकालीं स्याइ थ्व भारा छिमित जुल” धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

श्रीश्रीश्री आदिशक्ति महामायां ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हेसित त्रिशक्ति त्रिगुण विद्या बियाः न्हापायागु हे स्वांफय्खतय् तयाः थःथःगु थासय् लित छ्वयाहल ।

ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हं थःथःगु थासय् लिहां वयाः आनन्दं च्वनाच्वन । आपालं ई लिपा छन्हु ब्रम्हा थःगु न्हाय्पं पुइँ कयाः लखय् वांछ्वत । थथे वांछ्वःगु मध्यय् जव पाखेया न्हाय्पं पुइनं मधु धयाम्ह व खव पाखेया न्हाय्पं पुइनं कैटव धयाम्ह राक्षस निम्ह उत्पत्ति जुल । थुपिं निम्ह दैत्यत ह्वासाह्वासा तःधी जुयावल । थुपिं निम्ह दैत्यतय्सं आदिशक्ति महामायाया तपस्या यानाच्वंगुलिं वसपोल लय्तायाः थुमिगु तातुनाकथं थुमित सुनां नं लखय्, बँय्, सर्गतय्, दुने, पिने, सुथय्, बहनी, चान्हय् स्याये मफइगु वरदान बियाः बिज्यात । थज्याःगु वरप्रसाद दयाः थुपिं अतिकं तेजवन्त जुयाः लखय् म्हिता जुल ।

छुन्हु थुपिं निम्हं म्हितुम्हितुं पलेस्वांया दं ज्वनाः च्वय् छु दुथें धकाः स्वःबलय् जपमाः व कमण्डलु ज्वनाः मिखा तिसिनाः जप यानाच्वंम्ह ब्रम्हायात खंकल । उपिं निम्हसिनं तपस्या यानाः च्वनाच्वंम्ह ब्रम्हायात सास्ती यानाः पलेस्वानं कुर्काछ्वयेत सन । ब्रम्हां उपिंलिसे ल्वायेत शक्ति मदयाः योगमाया लुमंकाः “छलपोल जगतया मां जुयाः बिज्याःम्ह थ्व ब्रम्हाण्ड विश्व नं छलपोल, तेजया तेज नं छलपोल, जि भलसा नं छलपोल, जितः रक्षा यानाः बिज्याहुँ” धकाः प्रार्थना यानाच्वन । थथे ब्रम्हाया विन्तीं जोगमाया सन्तोष जुयाः श्रीश्रीश्री आदिशक्ति महामायां आाकाशवाणी यानाः धयाः बिज्यात– “हे ब्रम्हा ! छ ग्याये म्वाल, छ मधु व कैटबलिसे ल्वाः हुँ, जि उमिके दुबिनाः गथे यायेमाः अथे याये ।”

थथे महामायाया उजंकथं मधु व कैटबलिसे आपालं दँतक ल्वानाच्वन । मधु व कैटबलिसे ल्वानां ल्वाये मफयेकाः “हे दैत्य छिमि सामथ्र्य, बल खनाः जि तसकं लय्तायेधुन, आः छिमित वरदान बिइ छु फ्वनेगु फ्वँ” धकाः धाल । थज्याःगु ब्रम्हाया खँ न्यना उमिसं “छ जिपिंलिसे ल्वानाः ल्वाये मफुम्ह ग्याफरलिसे जिमिसं वरदान फ्वनेगु ला हा...हा...हा...। बरु छन्त छु वरदान माःजिमिके फ्वँ” धकाः गुमान यानाः न्हिला धाल । अथे दैत्यतय्गु खँ न्यनाः ब्रम्हां धाल, “हे दैत्यपिं ! छिमिसं जितः वरदान बिइगु हे खःसा सत्य सत्य बिइ धकाः धाःसा” धकाः धाःगु न्यनाः “सत्य सत्य सत्य छं धाःगु फ्वंगु बियेगु जुल” धकाः बाचा यात । थथे बचं ब्यूगु न्यनाः ब्रम्हां मधु व कैटबयात “छिमित जिं स्याये” धकाः फ्वन । मधु व कैटब निम्हसिनं सत्य बचं वंगुलिं “का फुसा जिमिगु प्राण का” धकाः हटटट न्हिला धाल । थथे उमिगु खँ न्यनाः ब्रम्हा थःगु म्ह झिदुगं तःधिकः जुयाः क्यन । थथे तःधिकः जूगु खनाः दैत्यतय्सं ब्रम्हासिबें झिदुगं तःधिकः जुयाः क्यन । थथे उपिं तःधिकः जूगु खनाः ब्रम्हा उपिंसिबें निदुगं तःधिकः जुयाः क्यंबलय् उपिं दैत्यतय् बर्कत मदया “का प्राण का” धकाः धाल । ब्रम्हां मधु व कैटब निम्हसित थःगु मुलय् तयाः “थ्व लः खः ला ? थ्व बँ खः ला ? थ्व ई न्हिने खः ला ? थ्व चान्हय् खः ला ? थ्व थाय् दुन लाः ला ? थ्व पिने लाः ला ?” धकाः न्यंबलय् उमिसं छुकथं नं लिसः बिइ मफुगुलिं उमित थःगु मुलय् तयाः लुखा दुवातय् च्वनाः सन्ध्याका इलय् स्यानाबिल ।

थथे दुष्ट दानव मधु व कैटब स्यायेधुंकाः ब्रम्हां आदिशक्ति महामायायात लुमंकाः ध्यान यानाच्वन । आपालं दँ लिपा ध्यान याये सिधयेकाः दनाः स्वबलय् मधु व कैटबया म्हया दाः व हि नितां शिशिर कालया पोहेला, सिल्लाबलय् पु ख्वःथें तकचिनाः च्वापुगुँ व पर्व अले ला व क्वँय् नं ल्वहँ व बँ जुल । थ्वया लिपा ब्रम्हा व ब्रम्हायणीं पृथ्वीया च्वय् क्वय् यानाः झिंप्यंगू भुवन, महाद्वीप, द्वीप, दिग, नवग्रह, उपग्रह, राशी, नक्षत्र, खुगू ऋतु, झिंनिला, तिथि, न्हि, वाः (हप्ता) श्रृष्टि यानाः बिज्यात । अनं लिपा च्वापुगुँ नायेकाः, मूल तछ्यानाः लः बाःवयेकाः खुसि न्ह्याकाः पृथ्वीयात प्याकुप्याकुं सिञ्चित यानाः ल्यंगु लः समुद्रय् थ्यंकाः मुंकेगु यानाः बिज्यात ।

थुलि जक यानाः मगानाः हाकनं कण्डमूल, स्वां, सिमा, घाँय्, नसात्वँसा, सिसाबुसा थीथी कथंया ऋतुकथं अन्न सयेकाः पृथ्वीया गर्भय् थीथी लुँ, वहः, सिजः थज्याःगु धातु, मणि, माणिक्यं परिपूर्ण यानाः बिज्यात । अले थ्व विश्व ब्रम्हाण्डयात थःथःगु कक्षय् माःकथंया चाल बियाः स्थिर जुइकाः ब्रम्हाण्ड श्रृष्टिया ज्या पूवंकाः बिज्यात ।

थुलि श्रृष्टि पूवंकालि स्वीस्वकोटि द्यःपिं व कश्यप ऋषिया नापनापं सच्छिम्ह ऋषिपिं नं श्रृष्टि यानाः ज्या निर्धारण यानाः बिज्यात । दकले लिपा ब्रम्हां थःगु जव तुतिया पतिनं तामसि प्रतिकम्ह दक्ष प्रजापति व खव तुतिया सिकापतिनं वीरनी नांया निम्ह मिसामिजं श्रृष्टि यानाः कलाः भाःत यानाः पृथ्वी लोकय् छ्वयाः बिज्यात । थथे श्रृष्टिया न्हापांगु ज्या क्वचायेकाः ब्रम्हा व ब्रम्हायणी आनन्दं च्वनाः बिज्यात ।

थथे ब्रम्हा श्रृष्टिया ज्या यानालिं उगु श्रृष्टि रचनायात विष्णुं रक्षा प्रतिपाल यायेगु ज्या यानाः बिज्यात । महाद्यवं अनेक ल्वय्, विकृति, व्याधि, प्रकोप थज्याःगु अनेक श्रृष्टि यानाः संहार यायेगु ज्याया भाला बियाः थःथःगु कर्तव्य यानाः आनन्दं च्वनाः बिज्यात ।

।।श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया विश्व ब्रम्हाण्ड श्रृष्टिया स्वंगूगु बाखं थुलिं क्वचाल ।।३।। कथहं...