zero media family planning adv

ह्याउँमचालिसे मांबौ !!! (म्ये–चिनाखँ)

भुवन महर्जन

द्यःध्वाखा, किपू

मचा छम्ह चीधी तुतु नये धाइ
गबले ब्वाय्ब्वाय् वया जिमित यःबा यःमां धाइ ।।

ताय्तिति तिति बुलुहुँ बुलुहुँ दँ
गबले निपा तुति चुया काःवा काःवा याइ ।।

कखगघ नमबागी एबिसिडि ब्वँ
गबले स्कुल वनी जिमित ताता बाइबाइ धाइ ।।

तुतु पापा हामु यायेगु ई खः थ्व
कन्हय् तःधि ज्ञानी जुयाः तिमिलाथें त्वइ ।।