nepal investment baink

स्वांम्हाया दथुइ...!!! (चिनाखँ)

–इन्द्रमान महर्जन

स्वांम्हाया दथुइ,
छगू कथं मालाः च्वंनाम्ह जि
जिगु भाय् ग्व, संस्कृति ग्व धकाः
गुिल बांलाःगु न्हापा जूसा
मदया गैर पागल जुल आःला ।।

भेन्टिलेसनया क्वथा प्वालं
अक्सिजन मदु गनं
तना च्वंनाम्ह जि
मदया हालाः च्वंनाम्ह जि
ग्व छु धायेगु आःला ?
ग्व मदु गन नं मालाः ।।

अचम्म छगू कथं
अचम्म छगू पहलं
मलू माला
गन वनीगु आःला !

सडकया दथुइ
एन्टिडोमिनेसन्या लँपुइ
मालाः स्वांम्हाया दथुइ
तनीन झीगु संस्कृति धकाः हालाः च्वनाम्ह जि

सत्यमोहन बाज्या बाखंति
मजुइफु जिगु उपन्यासया धारणा
जिगु मौन आराधना
ग्व मदु वला गन दु आःला !
ग्व वन गन च्वन जुया जिं मालाः मालाः ।।