nepal investment baink

सीतापाइलाया च्वकां खनेदुगु येँ देय् ( भिडिओ )

येँ देय्या लू येँ देय्या नापनापं लाःगु तःजाःगु थासं अतिकं न्ह्याइपुक्क खनेदु । तःजाःगु छेँया कःसि च्वनाः अथे क्वय्या लू स्वये फइ । अथेहे, येँ देय् नं थथे थीथी लागां न्ह्याइपुक्क स्वयेदु ।
स्वयादिसँ स्वयम्भूया ल्यूने सीतापाइलाया च्वकां खनेदूगु येँ देय्या पश्चिम स्वयाच्वंगु लू  ।
(स्वयादिसँ थन क्लीक याना उगु लूया भिडियो)