nepal investment baink

सिम्बाः–धुम्बाः

- राजु श्रेष्ठ

(धुम्बाःया ब्वहलय् प्याट् प्याट् दादां सिम्बाः इतिइतिं न्हिलाच्वनी ।)

धुम्बाःःहाऽऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽ हिऽऽऽऽ हिऽऽऽऽ हिऽऽऽऽ हिऽऽऽऽ हुऽऽऽऽ हुऽऽऽऽ हुऽऽऽऽ हुऽऽऽऽ (धुम्बाःया पहः खनाः सिम्बाः ज्यः जुयाच्वनी ।)

सिम्बाः ःक.... क.... क... छु ताल याम्ह धुम्बाः खः ल्याः ..... लाफिंग ग्याँस नतूम्ह थें अथें अथें ज्या नि खँ ह्वारह्वार न्हिला च्वनीका । धत् !

धुम्बाःःधत् नि सत्..... थौंकन्हय् मनूतय् धाइगु छगू याइगु छगू बानीं थुलि न्हिइके धुंकल कि व लफिंग ग्याँस धैगु ला फेल नये धुंकल का थौंकन्हय् .... flop... flop.

सिम्बाः ःलफिङ ग्याँस हे फेल जुइक, फ्लप जुइक न्हिइकीम्ह सु धैगु का थौंकन्हय्.... नेवाःतय् सापारुइ ख्यालः क्यनेगु चलन आर्यघाटय् चातुवाय् धुंकल उबलय् हे....., नेवाःतय्गु चलनयात ल्वाप्पा नकाः क्यनीगु गाइजात्रा महोत्सव नं क्वचाय् धुंकल प्रज्ञाभवनय्...., आ हानं न्हिइकीगु मौसम गनं वःगु छन्त ?

धुम्बाःः(न्हाय् तपुकाः) गनं वःगु मखु गन वःगु धकाः न्यंले 

जिके ? ... हा... हा....

सिम्बाःथ्व धुम्बाः नं थौंकन्हय् तसकं बरे जूका.... फुइँ यानाः न्हाय् फुलय् यायेमाःगु छाय् ? खुरुक्क लिसः मब्यूसे

धुम्बाःःमाकः फुइँ क्यनाः संविधानसभा त्वःता वंम्हेसित छुं धाय् मफु, जितः फुइँ यात धकाः धैच्वनीगुका थ्व सिम्बाःया... खः ले सा

सिम्बाः ः(छुं मथुयाः) मखु थ्व संविधानसभा त्वःता वंगु खँ व छ इतिइति न्हिलागु खँनाप गनथाय् लाक्क स्वापू दु धैगु का जिं ? जिं ला छुं हे मथुल बाःऽऽऽ

धुम्बाःःजिं लात कि झ्वाँय्क्क मिंक झिकूचा ह्वाना बिइ ला छंगु छ्यनय्.... । छं मन्यना ला व तिन तिकः महाः बिकःतय्सं हानं छकः चाकु सवाः फ्यय्कूबलय्, न्हूम्ह भम्चां थें घुं कयाः दुहां वःगु मखंला संविधानसभाय् राग बेसुरी प्रपंच पार्टी याने कि रा.प्र.पा., अले अज्याःगु पहः खनकि सुया न्हिले मवइ ?

(सिम्बाः नं खः खः धाधां ह्वार ह्वार न्हिला हइ ।)