nepal investment baink

संगीतनिसें संकिपातकया यात्रा

विजयरत्न असंबरे

रामकृष्ण खड्गी नेपाल भाषाया संकिपा ख्यःया छम्ह धिसिलाम्ह संकिपामि खः । मचाबलेनिसें संगीत ख्यलय् ल्हाः न्ह्याका वयाः च्वंम्ह रामकृष्ण खड्गीया अबु सुन्दरलाल खड्गी व मां गणेशमाया खड्गी खः । वय्कःपिं निम्ह कला ख्यलय् नुगः क्वसाःपिं खः । वय्कःपिनिगु पुख्र्यौली छेँ धौख्यलय् (धुलिखेल) खः । धौख्यलय् जुइगु गुलि नं सांस्कृतिक ज्याझ्वःत जुइ, उकी रामकृष्ण खड्गीया अबुं ब्वति मकाःगु धइगु दई हे मखु धाःसां ज्यू । गबलें गबलें रामकृष्णया मां नं अज्यागु ज्याझ्वलय् ब्वति काईगु जुया च्वनसा वय्कःपिनि दथुई थ्वहे झ्वलय् मतिना जुल । इहिपा नं जुल । वय्कःपिनिगु परिवार धौख्यलय् च्वना वयाच्वंपिं खःसा रामकृष्ण खड्गीया जन्मतकं अन धौख्यलय हे जूगु खः । अनं लिपातिनि येँपाखे स्वयावःगु खः । 

‘जि थाय् छेय् जिमि दाजुपिं संगीत ख्यलय् ल्हाः न्ह्याःपिं खः । इमिसं थाःगु बाजंया तालय जि नं टेबुल थानाःथानाः तबला थाय् सयेकाःगु खः ।’ थःगु कला यात्रा गथे याना न्ह्यात धइगु खँय् रामकृष्ण खड्गी थथे धयादिल । सुरुइ संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकुम्ह रामकृष्ण खड्गी थः नच्चा तिनिगु बैशय् हे दाजुपिं लिसे थीथी संगीत सम्मेलनय् ब्वति काल । रामकृष्ण खड्गीया छम्ह दाजु बालकृष्ण बंशी ला नेपालभाषाया संगीत ख्यःया छम्ह नांजाःम्ह संगीत कःमि खः । थुकथं नच्चागु बैशय् दाजु किजापिं जाना संगीत ख्यलय् क्वब्वाःपिं दाजुकिजा मध्ये रामकृष्ण खड्गीया कलायात्रा लिपा वना संकिपा ख्यलय् धिसिलाक्क न्ह्यानाच्वंगु दु । 

दकले न्हापा संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकूम्ह रामकृष्ण खड्गीया पलाः संगीत ख्यलं न्ह्याना म्युजिक भिडियोतक थ्यन । नेपालभाषाया म्युजिक भिडियो ख्यलय् ज्वःमदुगु बस्तु जुयाः क्यन । बगलाया स्वां, चाकलि झीपिं पासा, आः स्वयेगु मखुला थेज्यांगु च्वछायेवहःगु आपालं नेवाः म्युजिक भिडिया सर्जक रामकृष्ण खड्गीं काष्ठमण्डप ब्याण्ड पुचः व संगीतकार हरिशरण साय्मि ‘आहा’ नांयागु खस नेपाली भाय्या म्येया नं म्युजिक भिडियो दयेके धुंकुगु दुु । च्यानल नेपालय् म्यूजिक भिडियो व ख्यालि न्हिलां जाःगु नेपालभाषाया ज्याझ्वः ‘थ्यन खं ला ?’ नांयागु टेलिभिजन ज्याझ्वः न्ह्याके धुंकूगु दु । 

रामकृष्ण खड्गीयात संगीत ख्यः प्रतिया मोहं याना संगीतय् स्नातकतक याकल । भारतया इलाहावादय् नांजाःगु संगीत अध्ययनशाला प्रयाग संगीत महाविद्यालयपाखें सम्बन्र्धन प्राप्त याना तःगु कलानिधि संगीत महाविद्यालयपाखें तबलाया गोल्ड मेडलतकं त्याका तःम्ह खः रामकृष्ण खड्गी । खय्तला वय्कःभाजु छम्ह व्यापारी नं खः । बनेज्याः हे परिवार लहीगु मू लजगाः खः । तर अय्सां कला ख्यलय् थुलि दुबिना च्वंगु दु कि रामकृष्ण खड्गी नं छम्ह बन्जाः खः धकाः सुनां वाःचायेके फइमखु । छाय्धाःसा कलाख्यलय् वय्कःभाजुं क्यना वयाच्वंगु सक्रियता तसकं हे च्वछाये बहःजू । संगीत धुंकाः रामकृष्ण खड्गीं थःगु पलाः प्याखं 

(ड्रामा) पाखे न्ह्याकल । ख्यालः पाखे न्ह्याकल । आः तकया दुने २५÷३० पु अप्वः ख्यालः च्वये धुंकूम्ह रामकृष्ण खड्गी थ्यंमथ्यं उलि हे ल्याखय् ख्यालःया निर्देशन नं याये धुकलसा अपालं आपाः ख्यालकय् ख्यालिम्वः जुयाः म्हिते नं धुंकल । रामकृष्ण खड्गी दकलय् लोकंह्वाःगु ख्यालकय् ‘हारांचिया मःमः’ खःसा ‘हाराचिया भट्टी’, ‘यःमा जितः नं काः वा’ थेंज्यागु अपाल ख्यालःया नं तारीफ हे जूगु खः । ‘यःमा जितः नं काः वा’ नांगु ख्यालः ला ख्वपय् जूगु ख्याल कासाय् दकलय् बांलाःगु ख्यालः व दकले बांलाःम्ह ख्यालः च्वमिया निगू निगू सिरपा त्याकेत ताःलागु खः । रामकृष्ण खड्गीया ख्यालखं आपाः धइथे कसाय् छु नं छु सिरपा ल्याकेत ताःलागु दुसा संकिपा ख्यलय् न्हापांगु हे संकिपा “पटाचारा”पाखें दकलय् बांलाःम्ह निर्देशकया राष्ट्रिय सिरपा त्याकेत ताःलाःगु खः । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ज्याझ्वलय् “पटाचारा”पाखें दकलय् बांलाःगु संकिपा व दकलय् बांलाःम्ह हिरोइनया नापं यानाः स्वंगू स्वंगू सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु खः । 

रामकृष्ण खड्गीया न्हापांगु संकिपा “पटाचारा” खःसां वय्कःभाजुं वसिबें न्हापा झी नेपाल संवत्या प्रवर्तक शंखधर साख्वाःया जीवनीयात कयाः ‘शंखधर’ नांयागु संकिपा दयेकेगु पलाः न्ह्याकूगु खः । थः स्वयम् हे मेन रोल म्हितेकथं न्ह्याकूगु ‘शंखधर’या च्वमि नं रामकृष्ण खड्गी थः हे खः । तर उगु संकिपाया ज्या धाःसा पूवनेमफुत । वास्तवय् थ्व ‘शंखधर’ दकलय् न्हापा रेडियो नाटकया रुपय् पिलू वःगु खः । 

“सगरमाथा एफएमय् थ्व प्रशारण जूबलय् साप हे लोकंह्वाःबले आपाःसिनं जितः थ्व ला फिल्म हे धकाः धाल । जितः नं खः थें ताल । तर थाकूगु सब्जेक्ट जूगुलिं कुतः धाःसा ताःलाये मफुत ।” थःगु न्हापांगु संकिपाया आगं थुकथं प्वले धुंकाः रामकृष्ण खड्गीं “पटाचारा” गुकथं निर्माण जुल धइगु खँय् “जिमि पासा छम्ह दु नील शाक्य । वया यलय् परम्परागत बौद्ध समूहलिसे बांलाःगु स्वापू दु । उगु पुचः बौद्ध भावनां जाःगु फिल्म दयेकेगु ग्वसाः ग्वयाच्वंगु जुयाच्वन । नीलं जितः इपिंलिसे नाप लाका बिल । अन जिमिसं “पटाचारा” बाखनय् फिल्म दयेकेगु क्वःछिना । उकिया निंतिं बजेट दयेका स्वयाबले भचा अप्वः हे तुइथें खनेदत । उगु समूहं फइ थें मखन । थ्व खँ नांजाःम्ह क्यामेराम्यान शंकर महर्जनं सिल । उगु इलय् शंकर व गुण सिनेम जानाः छगू नेवाः फिल्म दयेकेगु खँ जुयाच्वंगु जुयाच्वन । अले वय्कःपिं “पटाचारा” दयेकेत तयार जुयादिल ।” धकाः रामकृष्ण खड्गी दुबिस्ता ब्याकादिल । 

“पटाचारा”या लिच्वः ताःलाये धुंकाः रामकृष्ण खड्गीया पलाः मेगु बौद्ध जातक बाखं “कृषागौतमी” नं दयेके धुंकल । थुगुसी बुद्धजयन्ती खुनुनिसें क्यनेज्या न्ह्याकेगु तयारी जुयाच्वंगु खःसां थुगुसी ब्वःगु तःभुखाचं यानाः ग्वसाः ताःलाये मफुगु खः । आः भतिचा लिपा पाय्छिगु ई स्वयाः रिलिज यायेगु ग्वसाः जुयाच्वंगु दुसा आः थ्व धुंकाः रामकृष्ण खड्गी छगू सामाजिक बाखनय् संकिपा दयेकेगु मती तयाच्वंगु दु । उकिया निंतिं भरत महर्जनया “मां” नांयागु बाखंतकं ल्यये धुंकूगु खःसां भुखाचं यानाः थ्व ज्या नं प्रभावित जूवंगु दु । बौद्ध जातक बाखनय् हे मेगु संकिपा दयेकेगु नं मति तयाच्वंगु दु । तर रामकृष्ण खड्गीयात धाःसा छगू कमेडी फिल्म दयेके मास्ते वइच्वंगु दु । थुकथं निगू स्वंगू फिल्मया खँ न्ह्यानाच्वंगु दुसां गुगुपतिइ न्हापा लाइ व धाःसा आः थथे धाये थाकुनि ।