dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाख – ५

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलि ब्रम्हाया श्रृष्टिकथं दक्ष प्रजापति व वीरनी निम्हत्यपू सुखं काल हनाच्वनालि वीरनीया प्वाथय् दयाः गुला दयांलिं स्वीनिगू लक्षणं जाःम्ह पलेस्वांया हःथें मिखा सूद्र्यः त्वःथें उँ जुयाः जः थिनाच्वंम्ह स्वये हे यइपुसे च्वंम्ह म्ह्याय् मचा छम्ह बुल । थुम्ह मचाया नां सतीदेवी  धकाः तयाबिल । थ्वयां लिपा हाकनं  वीरनीया प्वाथय् दयाः ई त्ययालिं  यक्व म्ह्याय्पिं बुइकल । दक्व म्ह्याय् मचातय्त बांलाक सुसाःकुसाः यानाः ब्वलंकाः माया याना लहिना तल । थुपिं मिसामचात  कथंछि मचा ल्यासे जुयावल । थथ म्ह्याय्पिं तःधिक जुयाः वःगुलिं दकले थकालिम्ह म्ह्याय् सतीदेवी छम्ह ल्यंकाः मेपिं म्ह्याय्पिं छसिकथं काश्यप ऋषियात नीखुम्ह, धर्मयात झिंनिम्ह, तिमिलायात नीच्याम्ह, स्वीस्वंगू कोटी द्यःपिन्त ल्वःल्वःकथं म्ह्याय्पिं इहिपाः यानाः बियाछ्वल ।

काश्यप ऋषिया अनेक कलाःपिं मध्यय् दकले न्हापां मनूपाखें प्राणीतये दकले  बुद्धि दुपिं मनूत जन्म जुल । जन्मं थुपिं सुं नं तःधं चिधं मजू छम्ह हे मांबौया काय् म्ह्याय् बरोबर खः । ईब्यःया काल खण्ड कथं आपालं आपालं लिपा जक थुपिं च्वनाच्वना थाय्कथं वर्ण भचा भचा पानावन अले अन अनयापिं शासक वर्ग व छम्ह निम्ह धर्म गुरु धाःपिं मिलय् जुयाः ब्रम्हू, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र म्लेच्छ, हाकुम्ह तुयुम्ह  अनेक कथं इत्यादि धकाः ब्वथलाः उकि दुने नं आपालं जात उपजातय् ब्वथलाः थवं थः बेमेल याकाः क्वत्यलाहःगु खः । काश्यप ऋषियात मेमेपिं कलाःपिंपाखें दैत्य, दानव, अप्सरा, गन्धर्वत जन्म जुल ।

काश्यप ऋषिया काय् (१) इन्द्र कैलाशय् वनाः तसकं थाकुक दुःख सियाः तपस्या याःगुलिं महाद्यः लय्ताया वंता(पूर्व) दिपाखेया अमरावती धयागु सर्गः छन्त जुल, अन वनाः जुजु जुयाच्वं हुँ धकाः वरदान बियाछ्वत । (२) अथेहे मेमेपिं तःम्ह वया दुःख कष्ट नयाः तपस्या यानाच्वंपिन्त खनाः महाद्यः लय्तायाः छम्हसित अग्नी द्यः धकाः नां  छुनाः वंकुलि(आग्नेय) कुंया अधिपति यात, (३) मेम्हसित जम धयागु नां छुनाः यता(दक्षिण) दिपाखेया अधिपति यात । (४) मेम्हसित नैऋतियात यनकुलि(नैऋत्य) कुंया नायः यानाबिल । (५) मेम्ह भक्तयात जराधिपति वरुण धकाः नां छुनाः योता(पश्चिम) दिया भाला बियाछ्वल । (६) मेपिं पीगुम्हसिया छथ्वःयात उमिगु मनंतुनाकथं छम्ह यानाः फय् धयागु नां छुनाः सुनां नं मखनीगु यानाः महावेग वने फइगु शक्ति बियाः यंकुलि (वायव्य) कुंया नायः यानाछ्वल । (७) मेम्हसित कुवेर धकाः नां छुनाः यंता(उत्तर) दिया भाला बियाः जिगु धुकू निदान यानाच्वँ धकाः वरदान बियाः छ्वयाबिल । (८) मेम्ह तपस्वीयात विश्वकर्मा धकाः नां छुनाः यमकुलि(इशान) कुंया अधिपति यानाः श्रृजनाया नायः यात । (९) ब्रम्हायात च्वय्पाखेया(उद्र्ध) अधिपति, (१०) नागतय्त क्वय्पाखे(अघोदि)या अधिपति यानाबिल । थथे थीथी तपस्वीतय्सं कथं कथंया वरदान काये खनाः वसपोल महाद्यःया पालि भ्वपुनाः थःथःगु भालाकथं थःथःगु दिपाखें स्वयावन ।

उखे तिमिलां दक्ष प्रजापतिया नीच्याम्ह म्ह्याय्पिं ब्याहा यानाः यंकूसां रोहिणी छम्हेसित जक माया यानाः मेपिन्त वास्ता मयाः । थथे थःपिन्त माया मयागुलिं नीन्हय्म्ह म्ह्याय्पिं थः बौ दक्ष प्रजापतिथाय् वनाः थः भाःतं वास्ता मयाःगु हेला याःगु खँ  कंवन । थथे थः नीन्हय्म्ह म्ह्याय्पिनि खँ न्यनाः थः जिचाभाजु तिमिला खनाः तंचायाः तिमिलायात “छ नष्ट जुयाः वनेमा” धकाः सराः बिल । थथे थःत नष्ट जुयाः न्हनाः वनेमा धकाः सराः ब्यूगुलिं तिमिला ग्यानाः प्रभाष क्षेत्र धाःथाय् तपस्या याःवने धकाः पिहां वःगु व द्यःतय् गुरु वृहस्पति लँय् ध्वदुक्क हे नापलायेवं थः गुरुयात ज्वजलपिया विन्ती यात ।

गुरु वृहस्पति थःगु जवय् तिमिला लाःगु खनाः साप बांलाःगु भिं साइत लात धकाः तिमिलायात “छ गुबलें नष्ट मजुइमा” धकाः आशिर्वाद बिल । थथे थःत गुरु वृहस्पतिया आशिर्वाद लानाः तिमिलां “थःत थः ससः बौनं नष्ट जुइमाः धकाः सराः ब्यूगुलिं आः जिगु अवस्था गथे जुइ” धकाः न्यन । तिमिलाया खँ न्यनाः गुरु वृहस्पतिं धाल, “आमथे खःसा दक्ष प्रजापति व जि ब्रम्हाया पाखे श्रृष्टि जूपिं जूगुलिं जिमिगु सराः व सुवाः सितिकं वनीमखु । अथे जूगुलिं दक्ष प्रजापतिया सराः ग्यलाः छंगु रुप नाश जुजुं वना, आमै कुन्हु लुप्त जुयाः खने हे मदया वनी नष्ट जुइ । हाकनं जिगु सुवाःकथं ग्यलाः वयां कन्हय् पारुंनिसें छंगु रुप बुलुहुं भचा भचा जाजां छपा तुं जुयाः तिमिला(पूर्णचन्द्र) पुन्ही जुइ । बाःछिया खिउँ मिला कृष्णपक्ष जुइ, बाःछिया तिमिला शुक्लपक्ष जुइ । छन्त जवय् लाकाः ज्या याम्हेसिया सदां कल्याण भिं जुइ” धकाः धया बिज्यात ।

।।श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया बाखं दुने लाःगु दक्ष प्रजापति व वीरनीया म्ह्याय् मस्त स्वीस्वंगू कोटी द्यःपिं व ऋषिपिलिसे इहिपाः जूगु महाद्यः नं भक्ततय्त थीथीकथं वरदान ब्यूगु, तिमिलायात दक्ष प्रजापतिं सराः ब्यूगु व गुरु वृहस्पतिं सुवाः ब्यूगु न्यागूगु अध्याय बाखं थुलिं क्वचाल ।।५।। कथहं...