dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ९

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलि महाद्यःया सतीदेवी लुमनाः नुगः सह यानां यायेमफयाः दक्ष प्रजापतिया अश्वमेघ यज्ञ याःथाय् थ्यंकं बिज्यात । सतीदेवी यज्ञय् मिँया द्यःने न्ह्यः वयेकाः द्यना बिज्याःम्हथें जुयाः सिनाच्वंगु खनाः तःफसं कयाः कलिलया(केरामा) ग्वःतुथें महाद्यः बँय् ग्वाराग्वारा तुलाः यः प्राण ! यः प्राण ! धकाः धरधर ख्वबि पिज्वयेकाः ख्वयाः घरीघरी चेत मदयेकाः च्वन । घौ निघौ लिपा हाकनं चेत दयाँलि महाद्यः नं थःगु मन चिनाः (धैर्य यानाः) सतीदेवीयात यज्ञ कुण्डलं थकयाः थःगु मुलय् फ्यतुकाः स्वंगः मिखां ख्वबि धरधर हायेकाः तसकं नुगः मछिंकाः हिहिलनाः ख्वाः ख्वाः चुलाकाः ख्वया बिज्यात । सतीदेवीया छगू छगू गुण लुमंकाः, पहचह सकतां छसिंकथं लुमंकाः ख्वख्वं सुद्धि तंकाच्वन । आपालं ई लिपा सुद्धि वयाँलि ख्वख्वं अय् थय् छुं हे मसियाः सीधुंकूम्ह सतीदेवीयात पाछानाः जि प्राण ! जि यज्यू ! धकाः वँय् हाःथें हालाः ख्वया थःथम्हं छुं मचायेक पृथ्वी उखे थुखे चाःहिला बिज्यात ।

थथे महाद्यःया अवस्था खना इन्द्र प्रवृत्ति सकलें द्यःतय् साहुतिकथं बैकुण्ठ नारायणं अशोक भुजिं(ःधिकःम्ह वाउँम्ह भुजिं) उत्पत्ति यानाः सतीदेवीया सीम्हय् भुजिं भुंकाः त्वँकी दायेकाः ला दक्वं ध्वगिइकाः म्हया थीथी ब्व थाय् थासय् प्याता प्याता कुतुंवंकाः महाद्यःया म्हं सतीदेवीया सीम्ह मदयेका बिल । सतीदेवीया म्हया थीथी ब्व कुतुं वंथाय् थाय् पतिकं  छगू छगू यानाः मुक्कं न्यय्गू पवित्र पीठ उत्पत्ति जुल । थथे उत्पत्ति जूगु पीठया नां लुमंके, फुसा निगू प्यंगू जक सां पीठ दर्शन याये, थुकिं तःधंगु पुण्य व मोक्ष गति चूलाइ धकाः धयातःगु दु । थ्व पीठया नां थथे खः–

।।१।। दकले न्हापां सतीदेवीया गुह्य कुतुं वंथाय् नेपाल क्षेत्रय् गुह्येश्वरी पीठ उत्पत्ति जुयाः तःधंगु पुण्यभूमि जुल । थन पुण्यभूमि जन्म जन्मान्तरया भिं ज्या यानागु फलं व श्री परमेश्वरीया कृपा नं हे जक झी मनू जुनी कायेखनी । द्यःतय्सं हे थन नेपालय् मनू जुनी कयाः थनया पवित्र बागमती खुसी म्वःल्हुयाः श्रीश्रीश्री पशुपति गुह्येश्वरी व स्वयम्भू दर्शन यानाः जप पाठ ध्यान याये दयेमा धकाः फ्वनाच्वनी । थज्याःगु पुण्य नेपालभूमि सतीदेवीया गुह्य कुतुं वंथाय् नेपाल पीठय् श्री गुह्येश्वरी, श्री चन्द्रवेगा योगिनी, श्री सिद्धेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः शिवशक्ति स्वरुप जुयाः बिज्यात । थन इन्द्र व द्यःपिं वयाः तपस्या यानाच्वंगुलिं श्रीश्रीश्री परमेश्वरी लय्ताया सत्य, त्रेता, द्वापर व कलियुगय् नं थ्व देय् नेपाःभूमि द्यःभूमि, पुण्यभूमि जुयाः ब्रम्हा, विष्णु महाद्यवं न्ह्याबलें न्ह्याबलें रक्षा याकाच्वने दयेमाः धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२।। सतीदेवीया जव मिखा कुतुं वंथाय् चण्डपुर पीठय् श्री महासिद्धि कालीदेवी आकास योगिनी श्री प्रकारेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुया अन तपस्या यानाच्वंपिं झिम्ह दिगपालतय्त थःथःगु दी स्थिर यायेमाल धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

।।३।। सतीदेवीया खव मिखा कुतं वंथाय् पूण्यगिरी पीठय् पूण्यगिरी देवी श्री कपाल कुन्दली योगिनी श्री चन्देश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं अप्सरातय्त छिपिं खनाः सकलें मोह जुयेमाल इन्द्रया थासय् च्ववने दयेमाल धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

।।४।। सतीदेवीया ल्हाः व तुतिया लुसि दक्व कुतुं वंथाय् अमुचल धयागु थासय् श्री चामुन्दा पीठय् श्री पुकवनी देवी श्री कालिका योगिनी श्री इच्छाविरुकेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह नारदयात छं धाःगु न्ह्याम्हस्यां मानय् यायेमाः, छं मनं तातुनाथाय् उग्रिमय् थ्यने फयेमाः धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

।।५।। सतीदेवीया जव तुतिपाली कुतुं वंथाय् कैलाश धयागु थासय् श्री कैलाश पीठय् श्री पार्वती देवी अम्बिका योगिनी श्री विश्वभरेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुया अन तपस्या यानाच्वंम्ह ब्रम्हायात छं ब्यूगु सवाः व सराः ग्यलेमाल धकाः वरदान बियाः बिज्यात ।

।।६।। सतीदेवीया खव तुतिपाली कुतुं वंथाय् मल्लव पीठय् श्री महाकाली देवी कराल योगिनी श्री भुपालेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह सुद्र्यःयात छं ब्रम्हाण्डय् जः ह्वला क्वाकाः तये फयेमा छन्त सकसिनं सूर्यनारायण धायेका च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।७।। सतीदेवीया जव ल्हाःपाः निसें चुल्या तक्क कुतुं वंथाय् आश्रातक पीठय् श्री कंर्तेश्वरी एकांक्षि योगिनी श्री निन्द्रापतेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह विश्वकर्मायात छं मनं तुनाथें ननानं वस्तु दयेका प्यंगू युग तकं बल्लाका तये फयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।८।। देपाः ल्हाःपाः लिस्से चुल्या तकं कुतुं वंथाय् केदार पीठय् श्री केदारेश्वरी देवी श्री चामुण्डा योगिनी श्री कोटेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं झिंछम्ह रुद्रयात छिपिं छम्ह जुयाः बल पराक्रम तेज सामथ्र्य युक्त जुयाः महाप्रलय बलय् ब्रमाण्ड नाश यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।९।। जव पिलाक्व कुतुं वंथाय् छाँया छत्र पीठय् श्री छत्रेश्वरी देवी रक्तवर्ण योगिनी श्री श्वासेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं च्याम्ह भैलद्यःतय्त महाद्यःलिसे नापं च्वने दयेमाल धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१०।। खव पिलाक्व कुतुं वंथाय् मिथिलापुर पीठय् श्री महाकली देवी गगन मुर्धा योगिनी श्री जलेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह ध्रुवयात नगुतय् नायः जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।११।। जव खम्पा कुतुं वंथाय् मलयागिरी पीठय् श्री इन्द्रायणी देवी उद्धगमनी योगिनी श्री तारकेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह श्री लक्ष्मीयात कौलागाया आमैखुन्हु सकलया मान्यता कयाः सकसितं धनधान्य पूर्ण यायेफयेमा धन, कुवेर व ख्याः छन्त जुल धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१२।। खव खम्पा कुतुं वंथाय् काँची पीठय् श्री सुभद्रा देवी श्री कर्ता योगिनी श्री नरमदेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं धुँतय्त छिमिगु छ्यंगू द्यःतय्सं छ्यलेमा, महाद्यःया लासा व जँय ह्यूसा जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१३।। जव लप्पा कुतुं वंथाय् माया पीठय् भद्राक्ष देवी श्री भद्राक्ष योगिनी श्री मकरेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह बसुयात छं मनं तातुना सिद्ध जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१४।। खव लप्पा कुतुं वंथाय् हिंगुली पीठय् श्री माहेश्वरी देवी खङ्ग योगिनी श्री विश्वेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह मृत्युयात छन्त सुनानं छुं कथं दोष बिये मफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१५।। ख्यांम्प्वाः कुतुं वथाय् त्रिसत पीठय् श्री महाकालेश्वरी देवी श्री विकल्पादन्ता योगिनी श्री तिलेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह यमराजयात छं सकल प्राणीतय्सं याःगु पाप पुण्यया ल्याःचाः तयाः दण्ड, पुरस्कार भुलचुक मयासे मद्वंकुसे यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१६।। जव दुरुप्वः कुतुं वंथाय् मातुलेश्वर पीठय् श्री जोगेश्वरी देवी श्री पिङ्गला योगिनी श्री दुधराजेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह कश्यप ऋषि गणयात प्यंगू वेदया आधिकारी जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१७।। खव दुरुप्वः कुतुं वंथाय् विश्व पीठय् श्री भुवनेश्वरी देवी श्री भुवना योगिनी श्री कृष्णावर्णेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह नारायणयात इलय् ब्यलय् कथंकथंया माःकथं अवतार कयाः भक्ततय्त रक्षा यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१८।। म्हय् च्वंक्क दक्व सँ कुतुं वंथाय् कुशलान्त पीठय् श्री समसान काली देवी श्री मुण्डघण्टा योगिनी श्री क्षिरेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं नीच्याम्ह नक्षत्रतय्त छिपिं ज्योतिषशास्त्रया नायः जुयेमाल धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।१९।। जव न्हाय्पं कुतुं वंथाय् गोकर्णेश्वर पीठय् श्री भैरवी देवी एकजंघा योगिनी  श्री गोकर्णेश्वर महाद्यः उतपत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह गोलक लक्ष्मीयात द्वापर युगय् जन्म कयाः श्री कृष्णलिसे इहिपा यानालि राधाकृष्ण धकाः लुमंकूपिन्त जय कल्याण यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२०।। खव न्हाय्पं कुतुं वंथाय् एकावर पीठय् श्री सिद्धेश्वर देवी श्री सिद्धि योगिनी श्री दुधेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं कर्णद्विप, सिंहद्विप, जम्बुद्विप, स्वानद्विप, मलद्विप, नागद्विप, गजद्विप, भूतद्विपपिन्त सीइपिं भष्म यानाः मोक्ष यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२१।। न्हाय् कुतुं वंथाय् न्हासीका पीठय् श्री न्हासिकादेवी भैरुद्र योगिनी श्री भक्तेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह द्वहंयात छ महाद्यःया बाहां जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२२।। थथु म्हुतुसी कुतुं वंथाय् ओमकारेश्वर पीठय् श्री मातृका देवी श्री पुण्डरी योगिनी श्री सन्तानेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह कामधेनु सायात छंगु सादुरु, साधौ, साघ्यः, सासौ व साच्व न्यातां ज्याख्यलय् जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२३।। क्वथु म्हुतुसी कुतुं वंथाय् जालन्ध पीठय् श्री जलपा देवी श्री ज्वालामुखी योगिनी श्र पिशाचेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह कल्पसिमायात छंगु सिँ, हः, स्वां सकतां ज्याख्यलय् जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।।

।।२४।। थथुवा(च्वय् च्वंगु वा) कुतुं वंथाय् भृगु पीठय् श्री मिनाक्षी देवी श्री दन्तकाली योगिनी श्री सत्येश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह धर्मराजयात छंगु कृति ब्रम्हाण्डय् नां चले जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२५।। क्वथु वा कुतुं वंथाय् अतहास पीठय् श्री भ्रामरी देवी श्री शंखाधरा योगिनी देवी श्री सप्त भुतेश्वर महद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं अनेक खुसितय्त छिपिं भुक्ति मोक्ष दाता जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२६।। न्यताःपाँय् कुतुं वंथाय् हस्तिनापुर पीठय् श्री चण्डेश्वरी देवी श्री कोटिराक्षि योगिनी श्री मुसुखोरेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह शुदर्शन चक्रयात दक्व ल्वाभः स्वयाः बल्लाना नारायण द्यःया जव ल्हाःतय् च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२७।। मन्चा कुतुं वंथाय् देवी पीठय् श्री भद्राक्षी देवी श्री ललिता योगिनी श्री मातेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं राशीतय्त छिपिं मनूतय् अधिपति जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२८।। मे कुतुं वंथाय् वाक्यश्वरी पीठय् श्री शारदा देवी श्री घोरघण्टा योगिनी श्री श्रमधारेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह सरस्वतीयात विद्यादात्री जुयाः ब्वमिपिन्त विद्या बिये फयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।२९।। छ्यंया ल्हुकुगाः(चसप्वाल) कुतुं वंथाय् बनारस पीठय् श्री विसालाछीदेवी श्री संकटा योगिनी श्री विश्वहारेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह हनुमानयात रामचन्द्रया भक्त जुयाः रावण फुकेत ग्वाहालि यायेफयेमा, छं भक्ततय् सुख जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३०।। छ्यं कुतुं वंथाय् उदियान पीठय् श्री विमलादेवी श्री पिंगला योगिनी श्री क्षमेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं चय्म्ह फय्तय्त छिपिं छम्ह जुयाः बलवान जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३१।। गःपः कुतुं वंथाय् कामरोष्ट पीठय् श्री कामिनी देवी श्री रंविका योगिनी श्री कालेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह पृथ्वीयात ब्रम्हा श्रृष्टि याक्वया भार फयाः प्रतिपाल यायेफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३२।। म्हय् च्वक्व दक्व छ्यंगू कुतुं वंथाय् कनौज पीठय् श्री झंकेश्वरी देवी चण्ड योगिनी श्री दुग्धेश्वर महादः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह रावणयात छ बलवन्त जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३३।। त्यपूचा कुतुं वंथाय् एकवीर पीठय् श्री विन्देश्वरीदेवी श्री गोरक्ष योगिनी श्री हट्केश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं सप्त नागतय्त पाःताःया नायः यानाः छिमिगु तुति सुनानं मखनेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३४।। प्वाःया ग्वारा झुकु कुतुं वंथाय् कोरापुर पीठय् श्री महालक्ष्मीदेवी श्री नन्दा योगिनी, श्री समसानेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह गरुदयात विष्णुयात कुबियाः ब्वये फयेमा छिमि नसा सर्प जुल धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३५।। दा आतापुति कुतुं वंथाय् मलयागिरी पीठय् श्री मालिकादेवी श्री कोकरा योगिनी श्री कुण्ड उत्पतेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं भूतप्रेत, पिशाचतय्त छिपिं सदां जिलिसे च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३६।। अँपि कुतुं वंथाय् मायापुरी पीठय् श्री महामाया देवी श्री चंचला योगिनी श्री तपेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह कामदेवयात छंगु छाती श्री लक्ष्मी नारायण वास जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३७।। सेंला खाइप्वःचा कुतुं वंथाय् जयन्ती पीठय् श्री जयन्ती देवी श्री खेचरी योगिनी श्री कमलेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह तुल्सीयात छ न्ह्यागु ज्याय् नं मदयेक मगायेमा, चतुरमास प्यला छन्त मानेयायेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३८।। मचाछेँ कुतुं वंथाय् हिरण्यपुर पीठय् श्री रत्नेश्वरीदेवी श्री पुरण्ड योगिनी श्री नारदेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं किन्नर, गन्धर्वतय्त छिपिं द्यःतनापं च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।३९।। साःपाँय् कुतुं वंथाय् अम्बिका पीठय् श्री अम्बिकादेवी श्री त्रिशुलवेग योगिनी श्री रुद्रेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह वरुणयात लःया नायः जुयेमा, प्याःचाः लंकेत, मि स्यायेत, बुँज्या यायेत मदयेकं मगायेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४०।। जँलासेँ कुतुं वंथाय् सेन पीठय् श्री उमादेवी श्री अष्टबक्र योगिनी श्री कागेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं नवग्रहतय्त छिपिं भिं, मभिं, लाभ, हानीया नायः जुयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४१।। च्वाप्वःचा कुतुं वंथाय् सुमेरु पीठय् श्री लोकेश्वरी देवी श्री करालिनी योगिनी श्री हातकेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह मैनाचल पर्वतयात छ ब्वये फयेमा, छंगु पपू इन्द्रं ध्यने मफयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४२।। नुगःचु कुतुं वंथाय् कामरुपी पीठय् श्री कामाक्षदेवी श्री विर्ता योगिनी श्री चण्डेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं स्वांतय्त छिपिं द्यःतय्गु छ्यनय् च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४३।। स्वँ कुतुं वंथाय् प्रलय पीठय् श्री सुन्दरां देवी श्री सिन्धवेगाः योगिनी श्री महेन्द्रेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह तिमिलायात छ सदां महाद्यःया मतुकय् च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४४।। हिपाँय् कुतुं वंथाय् विद्याचल पीठय् श्री विन्धवासिनी देवी ललाजिभ्रा योगिनी श्री विश्व रुपेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं ऋतुपिन्त छिपिं थःगु ऋतुया इलय् प्रचण्ड जुयेमाल धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४५।। जव बपिक्वँय् कुतुं वंथाय् त्रिपुर पीठय् श्री सुवर्णेश्वरी देवी श्री चित्रवर्ण योगिनी श्री वायुवेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं ज्योतिषपिन्त छिपिं मणिमाणिक्यया मन्त्रसिद्धि जुयाः, जातः स्वइपिं साइत पिकाइपिं जुइमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४६।। खव बपिक्वँय् कुतुं वंथाय् महालक्ष्मीपुर पीठय् श्री कमलाछी देवी श्री दिगम्बर योगिनी श्री त्रिकुतेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं अष्टसिद्धपिन्त छिपिं चिरञ्जीवी जुयेमा, छिमित पूजा मान्य याःपिन्त ताःआयु जुयेमाः धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४७।। जँक्वँय् कुतुं वंथाय् किस्कन्ध पीठय् श्री कमलेश्वरीदेवी श्री दिर्घदन्ता योगिनी श्री बाल भक्तेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंम्ह पलेस्वांयात छ पवित्र जुयाः नारायणद्यःया ल्हाःतय् च्वने दयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४८।। ला दक्व कुतुं वंथाय् अवन्तीपुर पीठय् श्री मनमोहनी देवी श्री रुद्रघण्टा योगिनी श्री सिद्ध लोकेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं तीर्थालुतय्त छिमि भक्ततय्त मोक्ष याये फयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

।।४९।। दक्व क्वँय् कुतुं वंथाय् छाँयाछत्र पीठय् श्री छाँया छत्रेश्वरी देवी श्री सुसकादरी योगिनी श्री सुवर्णेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अष्ट भैरवपिन्त अष्टमातृकाया गण दयेकाः थाय् थासया रक्षा यायेगु भाला बियाः बिज्यात ।

।।५०।। दुगःक्वँय् कुतुंवंथाय् उद्यान पीठय् श्री त्रिपुर सुन्दरीदेवी श्री सुसकोदरी योगिनी श्री भैरवेश्वर महाद्यः उत्पत्ति जुयाः अन तपस्या यानाच्वंपिं सुपाँय्, मेघराजतय्त छिपिं द्यःतय् छेँ जुया, इलय् ब्यलय् वा गायेका सकभनं हराभरा याये फयेमा धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।

गनगन ला प्यातां प्यातां कुतुं वन, हि फुति तिकिनन, अन अन आपालं पीठ उत्पत्ति जुल । उगु थाय् छगू छगू दुवा, छ्वास अजिमा व महाद्यः उत्पत्ति जुल ।

थथे च्वय् न्ह्यथनागु पीठ फुसा दर्शन याये, मफुसा लुमंके मात्रं उम्हेसित भुक्तिमुक्ति चूलाइ । थुगु जुनी महासुखी जुयाः लिपाया जुनी काये म्वायेक तरे जुयावनी । थःपिं म्वानाः च्वंतले बल, पराक्रम, सामथ्र्य, धन, जन, युक्त जुयाः कलाः भाःत, थःथिति सन्तानतय् ताःआयु जुयाः निरोगी जुयाः सुख शान्ति भोग यानाः लिपा मोक्ष गति चूलाइ धयातःगु दु ।

।। श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया सतीदेवीया म्ह ध्वगिकाः ला प्याता प्याता कुतुं वंथाय् छगू छगू पीठ उत्पत्ति जूगु गुंगूगु अध्याय थुलिं क्वचाल ।।९।। कथहं...