dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ७

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलि दक्ष प्रजापतिं छकः अक्वमेघ जग्गे यायेगु मनसुवा यानाः माक्व हलंज्वलं ताःलाका सतीदेवी व महाद्यः निम्ह बाहेक सकलें म्ह्याय्पिं जिचाभाजुपिं, द्यः गन्धर्व, किन्नर, ऋषिमुनि, अष्ट वसु, झिम्ह दिगपाल, अप्सरा, यक्ष, दैत्य, दानव, नाग, थःथिति, कुल कुटुम्ब, जःलाखःला ब्वनेमाःपिं सकसितं ब्वनके छ्वल । भिंगु तिथि जोग, वार, लग्न, साइतया इलय् वृहस्पति अश्वमेघ जग्गेया ज्या न्ह्याकल । सकलें पाहाँपिं कथंकथंया वसः पुनाः रत्नया माः क्वखाना अलंकार तिसां तियाः जितिंजितिले बांलाक्क ल्वयेका यज्ञ स्वयेत वयाच्वन ।
उखे कैलाशय् श्रीश्रीश्री महाद्यः व सतीदेवी निम्हत्यपू गुबः क्वथाया दुने अष्टमातृकाया जुलभल दयेका शेषनागया म्हं क्वथा खुयाः सुइनिम्ह नक्षत्र चपग्वया ब्रम्हा, विष्णु व महेश्वरया पासा दयेकाः सुद्र्यः व तिमिला साक्षी तयाः “सत्य विना नं असत्य जुये मदु” धकाः जू म्हिताच्वन ।

थथे जू म्हिताच्वंबलय् महाद्यः बुना व याये थ्व याये मसियाः थःगु म्हिचा पात व नं सतीदेवीं त्याकाः काल । त्रिशुल, दबदब, नाग नं पात, व नं सतीदेवीं त्याकाः काल । थज्याः बलय् सर्गःया लँपु जुयाः आपालं फय्खः ब्वया वनाच्वंगु खनाः सतीदेवीं थथस्वयाः मनय् खँ वायेकाः च्वन । थज्याःबलय् महाद्यवं थःगु छ्यनय् च्वंगु मतू पात, व नं सतीदेवीं त्याकाः काःगुलिं आः पायेगु छुं हे मदयाच्वंगु खनाः “आः छु पानाः दिइत्यना ले ?” धकाः सतीदेवीं धाःगु न्यनाः “आः जिके पायेगु छुं वस्तु दुगु मखुत उकिं जिं थःगु म्ह हे पाये” धकाः धाःगु न्यनाः सतीदेवीं “प्राण ! छलपोल ला न्हापां लिपां जिगु ला खःनि, थ्व पानादिइम्वाल” धाःगु न्यनाः महाद्यः लय्ताया धन्य धन्य सतीदेवी धका आनन्दं च्वनाः बिज्यात ।

उखे दक्ष प्रजापतिथाय् कथंकथंया श्रृंगार यानाः जाःगु ज्वःकलश, च्यागू मंगलया चिं न्ह्यःने ब्वयाः स्वीस्वंगू कोटि द्यःपिं, ऋषिमुनिपिं सकलें बिज्याकाः कथंकथंया बाजं थाकाः, म्ये हायेकाः, अप्सरापिं प्याखं हुयेकाः थः म्ह्याय् जिजाभाजुपिं, पाहाँपिं न्ह्यःने तयाः गुरु वृहस्पतिं यज्ञ याकाः प्यंगू वेद व पुराण पाठ याकाच्वन । सकसिन दक्ष प्रजापतियात तारिफ यानाच्वन । थःत थगेभनं तारिफ याःगु न्यनाः दक्ष प्रजापति लय्लय् तायाः “यज्ञ गथे च्वं ? भिं ला बांलाः ला ?” धकाः न्यना जुल ।

थज्याःबलय् अन थ्यनाच्वंम्ह खःगु जूगु जक खँल्हाइम्ह सत्यवादी दधिचि ऋषिं थ्व खँ न्यनाः सह यानां सहयाये मफया धयाबिज्यात, “दक्ष प्रजापति ! धन्य खः, थ्व यज्ञ तसकं ह बांलाः, थपाय्धंगु यज्ञ सुनां यायेफइगु ला ? थ्व यज्ञ गथे च्वं धाःसा कथंकथंया तिसा तियाः जरिजराफया वसः पुनाः तम्हेसिया म्हय् प्राण मदुथें, अनेककथं बांलाःगु छेँय् मनू च्वं मदुथें, धन सम्पत्ति, छेँ, बुँ, सकतां दया नं काय् म्ह्याय् मदुम्हथें, देगः दुने द्यः हे मदुथें । स्वीनिगू लक्षण दुम्ह, सुद्र्यःया जःथें  जः थुलाच्वंम्ह, चलायाथें मिखा बां लानाः नुुगःपा तःपाः, जँ चित्याः जुयाः पलेस्वां वर्णथें बांलाःह मिसाया सिंचः खालिथें । लः मदुगु खुसि, पुखू, तुंथें । भाःत मदुम्ह विधवा मिसाथें, कलाः मदुम्ह मिजंथें, न्हाय् मदुगु ख्वाःथें, सुद्र्यः मदुगु न्हिथें, तिमिला मदुगु चाथें, हः मदुगु सिमाथें, तं मदुम्ह सर्पथें, गतिलाःपिं नेतात मदुगु देय्थें थ्व यज्ञय् च्वनाच्वंपिं सकलें सी उनाच्वंपिं गुथियार च्वंथें च्वंगु थज्याःगु यज्ञ मेपिन्सं याये फइला ?” थथे दधिचि ऋषिया खँ न्यनाः दक्ष प्रजापति तसकं तं चाया व धा थ्व धाः मदयेक ब्वःबिया “पापी ऋषि ! छन्त सुनां ब्वन, थन छाय् वया ? थथें थनं प्याहां हुँ” धकाः धाल ।

थथे दक्ष प्रजापतिया खँ न्यनाः दधिचि ऋषि हाकनं धया बिज्या, “खःगु खँ ल्हाना नं छ तंचाया ला ? छ तं चाल धकाः ग्याइम्ह ऋषि जि मखु, छाय्धाःसा जगदीश्वर श्रीश्रीश्री महाद्यः मदुगु थ्व यज्ञ समसान, भाःत सीम्ह मिसाथें च्वं धकाः धया नं तं चायेमाःला ? महाद्यःया रचनां हे श्रृष्टि, पालना व संहार जुयाच्वंगु खँ छं मस्यू ला ? थुगु यज्ञया नायः जुयाच्वंम्ह श्रीश्रीश्री महाद्यःयात क्वह्यंकाः च्वन, हे सकल भाजु मय्जुपिं, झी थन च्वन मल्वः, धर्मात्मातय्गु संगतं पाप नाश जुयाः भिना वइ, छम्ह जक पापी अधर्मया संगतय् लाःपिं सकलें  धर्मात्मात नं उमिगु धर्म नाश जुयाः तःधंगु दुःखय् लाइ । अथे जूगुलिं अधर्मकथं ज्या जुयाच्वंथाय् च्वने मज्यू, थन च्वनाच्वंसा दुःख संकष्ट फयेमाली, थःपिनिगु जीव ज्यानया माया दुसा थन च्वनां भिं जुइमखुत पिहां वनेनु” धयाः दधिचि ऋषि उगु थासं पिहां बिज्यात ।

थज्याःगु दधिचि ऋषिया खँ न्यनाः दुर्वासा, कश्यप ऋषि, प्रवृत्तिलोक वसिष्ठ, अंगिरा, परासर, अत्री, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, अभिमन्यू, यम सनतकुमारपिं उगु थासं पिहां बिज्यात । व्यास, शुक्राचार्य, वृहस्पति, ब्रम्हा, विष्णु, इन्द्र थुपिं दने मजियाः होम यानां तुं च्वन । दनावने मछिंपिं व वने मछाःपिं जक मं मदयेक आः छु जक जुइथें धकाः धन्दा कयाः अथें च्वनाच्वन । नारद ऋषिया मनय् धाःसा खः हे खः महाद्यः मदुगु यज्ञया फल सुनां बिइगु ? आः छु जक जुइथें धकाः मतिइ तयाः अनं अन्तरध्यान जुयाः कैलाशय् श्रीश्रीश्री महाद्यःथाय् थ्यंकः बिज्यात । नारद ऋषि महाद्यः व सतीदेवीया पालि भ्वपुयाः दक्ष प्रजापतिया अश्वमेघ यज्ञया दक्व खँ इनाप यानाः “छलपोलपिं जक अन छाय् बिमज्याना, जिगु मन अन्योल जूगुलिं थन वया” धकाः बिन्ती यात । थथे नारदया खँ न्यनाः सतीदेवीया नुगः मछिंकाः मन कय्कय् च्याकाः थः मांबौया उगु यज्ञ स्वःवनेत जिद्दि यानाः बिज्यात ।

श्री महाद्यवं सतीदेवीयात “मब्वंथाय् वने धायेमते, अन वनां भिं जुइमखु, अन छन्त सुनानं लसकुस यानाः हनाबना याइमखु, म्वाःसां म्वाःसां अपमान जक जुइ, छं अपमान सहयाये थाकुइ” धकाः धयाः बिज्यात । श्री महाद्यःया वचन न्यनाः सतीदेवीं धया बिज्यात, “जि दक्ष प्रजापतिया गुमान क्वथयेत जन्म कयाम्ह खः । अथे जूगुलिं जितः गना बिज्याये मते” धकाः थःगु काली, तारा, त्रिपुरासुन्दरी(षोडसी), भुवनेश्वरी, मातंगी, सिद्धिलक्ष्मी(कमला), बगलामुखी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धुमावतीया झिगू महाविद्याया रुप क्यनाः “मेगु जन्म कयाः झीगु मेल मजुतले थ्व झिगू रुपया जप ध्यान यानाः बिज्याहुँ” धकाः इनाप यानाः श्री महाद्यःयाके विदा कयाः पालि भ्वपुयाः थःछेँ वने धकाः नारद नापं कैलाश पर्वतं कुहाँ बिज्यात ।

।।श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया दक्ष प्रजापतिं अश्वमेघ यज्ञ याःगु, सतीदेवी उगु यज्ञ स्वःवने धकाः कैलाशं कुहाँ बिज्याःगु न्हय्गूगु अध्याय थुलिं क्वचाल ।।७।। कथहं...