dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – १०

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलिंं महाद्यःया म्हय् सतीदेवीया सीम्हं मदयेधुंकुगु वाःचायाः थःगु नुगः धिर्ज यानाः यायेमफया वँय् हाःथें हालाः ख्वःयाः थःथम्हं हे छुं वाःमचायेक पृथ्वी चाःहुलाः बिज्यात । थथे छुं हे मचायेक वँय् हाःथें हाल तःन्हु चाःहुलाँलि थःथःम्ह मन धिर्ज याना च्वापुगुँपाखे वने धकाः मनं तातुुनाः यता(उत्तर)पाखे  स्वयाः वना बिज्यात । वहे लँपुइ लाःगु ब्रम्हपुर धयागु देय् छगुली आपांलं ऋषिपिं न्हिन्हिं खुसि वना म्वःल्हुयाः न्हिं छछाः जक नया धर्मव्रत दनाच्वन । थ्व ऋषितय् कलाःपिं थःथःगु छेँज्या सिधयेकाः छथाय् मुनाः न्ह्यइपुक खँल्हाबल्हा यानाः ख्याः यानाः न्हिला यचाया न्यासि न्यासि चाया सनाच्वन ।

वहे लँपु जुयाः नांगापचि वँय्थें हाला वयाच्वंम्ह महाद्यः खना व मिसातय्सं कथंकथंंया मनय् तातुना तया ल्यूल्यू वन । ऋषिपिं थः नित्यकर्म सिधयेकाः कुटीइ (आश्रम) लिहां वःबलय् थः कलाःपिं मदयाच्वंगु खनाः उखेथुखे माला न्यना स्वःबलय् महाद्यःया ल्यूल्यू वन धयागु सियेका ऋषिपिंं स्वथ्वः प्यप्वः जुयाः प्यखें वना माला जुल । थज्याःबलय् वहे लँपु जुया वँय् हाःथें हालाः वयाच्वंम्ह महाद्यःया ल्यूने ल्यूने ऋषितय् कलाःपिं वयाच्वंगु खन  थथे खना ऋषिपिन्सं महाद्यःयात “जिमि कलाःपिं छाय् ल्यूल्यू तयाहया ?” थथे थःके न्यंगु न्यनाः “जिं छाय् छिमि कलाःपिन्त ब्वनाहये । जिं सुयातं ब्वना महया” धाल । ऋषिपिन्सं “अय्सां छं ल्यूल्यू वयाच्वंपिं सु ले ?” धकाः धाःगु न्यनाः लिफः स्वःबलय् ऋषितय् कलाःपिं खनाः अजुचायाः “शिव ! शिव ! थुपिं छाय् जिगु ल्यूल्यू वल जिं मस्यू” धकाः महाद्यवं धाल थथे धाःगु न्यना ऋषिपिन्सं मेगु छुं हे विचाः हे मयासे तंचायाः “छंगु लिङ्ग कुतुं वयेमा” धकाः सराः बिल ।

थथे ऋषिपिन्सं सराः ब्यूकथं महाद्यःया च्वफायेगु कुतुंवना ज्योतिलिङ्ग उत्पत्ति जुयाः ब्रम्हाण्ड हे त्वपुइथें च्वंक तधना विश्व हे भष्म जुया वनेत्यंगु खनाः सकलें द्यःपिं विष्णु भगवान थाय् वनाः ग्वाहालि फ्वं वन । विष्णु भगवानं मखुथें जुइन धकाः ज्योतिलिङ्ग दुथाय् वनाः विश्वंभरया ध्यान यानाः काचाकाचा लिङ्ग घयेपुल । विष्णुं घय्पुथाकथं शान्त जुयावन । श्री परमेश्वर लय्ताया बरदान फ्वं धाःबलय् विष्णुं “जि न्ह्याबलें छलपोलया थ्व ज्योतिलिङ्ग घय्पुयाः थःगु छातिइ तयाच्वने दयेमा” धकाः फ्वन । “तथास्तु” धकाः महाद्यवं बरदान बियाः बिज्यात । थुबलेनिसें शिवलिङ्ग आशन मदयेक बँय् तयेमज्यू धकाः जलहरी दयेकाः उकी तयाः पूजा यायेगु यात ।

महाद्यःयात छुं द्वंबिद्वं मदयेक अथें सराः ब्यूगुलिं तंचाया “चण्डाल विवेक मदुपिं ऋषिपिं आवलि छिमिगु वाक्य अशुद्ध जुयेमा, छिमि कलाःपिं छम्ह भाःत धकाः च्वने मफयेमा, छिपिं बाखं कना, पुजारी, सुवाः जुया, देवस्व नया, ल्वाभः ज्वना महां जुया प्राण रक्षा जुयमा” धकाः सराः बियाः बिज्यात । थ्वया लिपा महाद्यः यँता (उत्तर) पाखे च्वापुगुँइ वना माया, मोह, लोभ, काम, क्रोध दक्व (सकतां) त्वःता इन्द्रिय चिनाः (थःगु वसय् तया) त्रिशुलया च्वकां च्वापुया पर्वतय् सुयाः स्वधाः लःधाः हायेका उगु लःधाः थःगु छ्यनय् लाकाः स्वंगलं मिखा तिसिना मन एकचित याना परब्रम्ह निरञ्जन निराकार सचितानन्द परमेश्वरया जप ध्यान याना तपस्या यानाः बिज्यात ।

उखे विष्णुं आपालं दँ तकं थःगु छाति घय्पुनातःगु शिवलिङ्ग दर्शन याये खनाः आपालं मनूत, पशु, झंगः, दक्व सर्गतय् बास लाके खन । थथे आपालं सर्गतय् वने खना पृथ्वी हे शूनय जुइगु तायेकाः इन्द्र प्रवृत्ति सकलें द्यःपिनि इनापकथं ब्रम्हां समुद्र आह्वान यानाः छं शिवलिङ्गयात त्वपुना थःगु प्वाथय् तयेमाल छंथाय् लक्ष्मी नारायण वास जुयाः रत्नया खानी धुकू जुयाः अगम्य जुया च्वं धाःगुलिं समुद्र शिवलिङ्ग त्वपुना थःगु प्वाथय् तयाबिल । आपालं युग लिपा कालान्तरे श्री विष्णु श्री रामया अवतार काःबलय् उगु शिवलिङ्ग समुद्रं लिकायेत्यंबलय् ब्रम्हां “आम शिवलिङ्ग दर्शन यायेमात्रं दक्व प्राणीत स्वर्ग वनी उकिं थ्व पृथ्वी ब्रम्हाण्ड हे शून्य जुयाः जप ध्यान पाठपूजा धयागु हे लोप जुयाः वनी । अथे जूगुलिं आम शिवलिङ्ग पिमकासे वया द्यःने च्वंगु फि जक लिकया उकिया शिवलिङ्ग दयेकाः पलिस्था या” धयागु आकाशवाणी जुल । थथे आकाशवाणी जूगु न्यनाः रामचन्द्र भक्तिकथं समुद्रया फि लिकया उकिं शिवलिङ्ग दयेकाः समुद्रया सिथय् पलिस्था यानाबिल । उगु शिवलिङ्गयात रामेश्वर महाद्यः धायेगु यात ।

थथे भक्ति कथं थुगु शिवलिङ्ग पलिस्था याःगुलिं महाद्यः लय्ताया बरदान फ्वं धकाः आकाशवाणी जूबलय् “प्रभु छलपोलया ध्यान सदां जिगु नुगलय् थातकाः भक्ततय् दुःख संकट न्हंकाः छ्वयेत पापिष्ट दुष्ट रावण नास यायेफयेमा” धकाः फ्वन । “छंगु मनोरथ पूवनेमा, थ्व रामेश्वर दर्शन याये मफुसा नां जक मनं मनं लुमंकूपिं सदा उद्धार जुइ, मदया वनेधुंकूपिं पितृत तरे जुयावनी धकाः बरदान बियाः बिज्यात ।”

उखे सतीदेवीया प्राण हिमालय पर्वः जुजुया कलाः मेनाया प्वाथय् वास जुयाः बिज्यात । पिला, खुला, झिला दयालि मेनाया गर्भ द्वःछि सुद्र्यःया थें जः थुलाच्वंम्ह तसकं बांलाःम्ह स्वीनिगु लक्षण लाःम्ह तसकं यइपुयाः हिसि दुम्ह कपालय् च्वंगु मिखां मिँ पिहांवया मेगु निगः मिखा पलेस्वां ह्वःथें जुया नकतिनि पर्वः च्वकां सुद्र्यः त्वःम्ह थें ख्वाः जुया दक्व गुणं युक्तम्ह म्ह्याय्मचा छम्ह बुल । थज्याःम्ह मचा बूबलय् सर्गतं स्वां वा गायेका अनेक बाजं थायेका कथं कथंया नस्वाः फय् ह्वलाः प्रकृतिं हे मचायात लसकुस यानाच्वन ।

पर्वतराजयात धाःसा स्वंगः मिखा दुम्ह जूगुलिं असिद्धिम्ह मिसामचा बुल धकाः खुसिं वाये यंकेत्यंबलय् महामाया भगवतीं थःगु साक्षात रुप दर्शन ब्यूगुलिं थः म्ह्याय् पार्वती आदिशक्ति महामाया खः धकाः सिइका मनय् स्वां ह्वयेकाः अति भिंम्ह मचा बुल धकाः तसकं लय्ताया थः चलन कथं छैथी ब्यन्के ज्याया नापं जोशी काश्यप ऋषिपिं ब्वनाः नां छुयेगु ज्या जुल । माक्व कर्म काण्डया ज्या धुनकाः “थ्व मचा स्वर्ग मत्र्य पाताल स्वंगुलिं लोकय् प्रख्यात जुइ । थ्व मचाया नां पार्वती पारु जुल । थ्व मचा महाद्यः भाःत लानाः चतुरदश भुवनय् नकिं जुयाः लोक कल्याण याइ” धाःगु न्यना पर्वराज हिमाल  तसकं लय्ताया सकसितं हनाबनाा तयाः भ्वय् नका लय्तायेका छ्वल । हिमाल पर्व राज व मेना महालानीं मचा पार्वतीयात बांलाक सुसाकुसा यानाः ज्ञान गुणया खँ स्यनाः लहिना आनन्दं च्वन ।

।।श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया महाद्यः यंतापाखें तपस्या याःबिज्याःगु, रामचन्दं्र रामेश्वर महाद्यः पलिस्था याःगु व पर्वराजा हिमालय थाय् पार्वती जन्म काःगु झिगूगु अध्याय थुलिं क्वचाल ।।१०।। कथहं...