dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१२

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलि विष्णु (माधव नारायण) या साहुतिकथं थः पासापिं मुना पार्वती पोहेलाथ्वया मिलापुन्ही (पौष शुक्ल पक्ष) कुन्हुनिसें विधिकथं म्वःल्हुयाः मन शुद्ध यानाः श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीयाके मन तयाः श्री महाद्यः भाःत लाके मनसुवा यानाः भक्तिकथं पूजा यानाः श्रीश्रीश्री स्वस्थानीया बाखं न्हि छपु छपु कना न्हि छछाः जक नया लच्छियंकं व्रत च्वना बिज्यात ।

सिल्लाथ्व सिपुन्ही (माघ शुक्ल पक्ष) कुन्हु नित्यपूजा यानालिं लच्छितकया धर्मव्रत पूवंका श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात अर्घ ज्वनाः जितः श्री महाद्यः भाःत लाका बिज्याये माल, निरञ्जन निराकार छलपोलयात ज्वजलपे धकाः परमेश्वरीयात अर्घ बियाः स्तुति यानाच्वन ।

उखे महाद्यवं सतीदेवी लुमना सह यानां यायेमफयाः यंता (उत्तर)पाखे च्वापुगुँइ वनाच्वंगु ताक स्वयाः तारकासुर, त्रिपुरासुर, महिषासुर नांया दैत्यतय्सं सर्ग मत्र्य व पातालय् हताः वनाः स्वीस्वकोटि द्यःपिं इन्द्र प्रवृत्ति, दैत्यतलिसे ल्वानां ल्वाये मफयाः उपिंपाखें क्वत्ययेका च्वनेमाल । थज्याःगु इलय् पार्वतीं महाद्यः भाःत लाके तातुना तयाः व्रत च्वंगु सियाः आःतिनि दैत्यतय्सं नाश यायेगु ग्वसाः जुल, गथे धाःसा आः पार्वती व श्री महाद्यःया इहिपा जुयालिं श्री गणेश, कुमार जन्म जुइ, उपिंपाखे असुरत मोचकी अले तिनि झीगु अवरावती लित कायेखनी । अथे जूगुलिं झी सुम्क च्वने मजिल श्री महाद्यः यंता (उत्तर)पाखे च्वापुगुँइ वनाः काम, क्रोध, माया, मोह त्वःता इन्द्रिययात थःगु बसय् तया स्वंगलं मिखा तिसिना परब्रम्हया जप याना, तपस्या याना बिज्यानाः च्वन । वसपोलयात जागर्तना यायेत कामदेव बाहेकं मेपिन्सं फइमखु । अथे जूगुलिं कामदेवयात हे छ्वयेमाली धकाः साहुति याना छ्वल । कामदेव अन वना स्वांया बाणं कयेका महाद्यःयात जागर्तना यानाबिल । श्री महाद्यः जागर्तना जुयालिं, सतीदेवी गन जन्म काःवन जुइ धकाः ध्यान दृष्टिं स्वयाः बिज्याःबलय् पर्वराज जुजु हिमालया कलाः मेनाया गर्भं जन्म जुयाः जितः हे भाःत लाकेत अनेक तीर्थ व्रत यानालिं आः श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया धर्मव्रत दनाच्वन धयागु सिइका अन्तध्र्यान जुयाः अनं थ्यंकः बिज्यात ।

पार्वती स्वस्थानीया धर्मव्रत क्वचायेकाः अर्घ बियाः द्यः भागि यानाः प्रार्थना यानाच्वंथाय् श्री महाद्यः थ्यंकः बिज्याना थःगु रुप दर्शन बिया थःत फ्यानातःगु प्रसाद अक्षत मधि बिइ हिँ धकाः उजं दयेका बिज्यात । थःगु न्ह्यःने थम्हं मचांनिसे तातुना तयाःम्ह साक्षात् महाद्यः प्रकट जूगु खना लय्ताया वसपोलयात स्वचाकः चाउला पालि भ्वपुया छलपोलयात भाःत लाके मनंतुना गुलि धर्मव्रत तीर्थ यात्रा याना थौं जिगु तपं छलपोलया अपूर्व दर्शन दत, धन्य प्रभू ! थ्व अक्षत मधि छलपोलयात लःल्हाये मज्यू नि छाय्धाःसा झीगु इहिपा मजुनि । छलपोल छकः जि मांबाःपिन्त दर्शन बियाः बिज्याहुँ धकाः इनाप याना पूजा विधान क्वचायेका थःगु छेँय् ब्वनायंकल ।

थःगु छेँय् आकाझाका थः म्ह्याय् पार्वतीलिसे श्री महाद्यः बिज्याःगु खनाः पर्वराज हिमाल व मेना लानि अजूचाया लय्ताया रुवां वागायेका भाव भक्तिकथं लसकुस याना दुने क्वथाय् बिज्याका सिंहासनय् फ्यतुका बिज्याकल । व क्वथा गज्याःगु धाःसा स्वयेबलय् लःयागु क्वथाथें च्वंगु अतिकं पवित्रगु जुयाच्वन । गज्याःगु सिचुगु यइपुगु क्वथा धकाः महाद्यवं ग्वय् छगः बँय् कुर्का स्वबलय् तितिंन्हूगु खनाः गज्याःगु क्वथा ल्या धकाः तुतिं न्हुयाः स्वःबलय् तुतिं लः मप्याःगु दुरुल्वहंया भिंगु क्वथा जुयाच्वन । पर्वराज हिमाल व मेना लानिं श्री महाद्यःयात तुति चायेकाः अर्घ बियाः भक्तिकथं पूजामान्य याना नस्वाःगु बांबांलाःगु स्वां छानाः धुं धुपाँय् थना मधिचधि, सिसाबुसा, पञ्च पकवान छानाः पूजामान्य यानाच्वन । पार्वतीया तपस्यां जि थन वया, जितः पार्वती छम्ह इहिपा याना बिज्यायेमाल धकाः श्री महाद्यवं उजं दयेका बिज्यात । श्री महाद्यवं धया बिज्याःगु खँ न्यना जुजु हिमाल व मेनालानिं मनय् अतिकं हर्षमान याना उघ्रिमय् साइत स्वका इहिपाया न्हि क्वःछिना बिल ।

अक्षय तृतीयाया भिंगु तिथिकुन्हु ऋषिपिन्सं पाठ याकाः प्यपाख्वाः दुम्ह ब्रम्हां स्वयंबरया विधि यानाच्वन । स्वीस्वकोटि द्यःपिं, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, नारद ऋषि व मेपिं पाहाँपिं देवकन्या, नागकन्या, किन्नर कन्या, यक्ष कन्या सकलें बांबांलाक्क ल्वयेकाः अन वयाच्वन । विष्णु व मेपिं सकले द्यःपिं यथास्थानय् बिज्याका तल । थाय्थास पतिकं विजमान प्यना यक्ष गन्धर्वपिन्सं म्ये हायेकाः, अप्सरात प्याखं हुयेकाः अतिकं मंगल जात्रा यानाच्वन । पार्वतीयात श्रीखण्ड म्हय् बुइका, जरी जराफ तास तिनखापया वसतं पुंका रत्न, ज्वाहारातया माः क्वखायेका मणि माणिक्यं थुनातःगु आमरणं तिइका छ्यनय् लुँस्वां फिरिफिरि संकाः ल्हाःतय् स्वांमाः ज्वंकाः महाद्यःया न्ह्यःने पार्वती ब्वनाहल । भिं इलय् लाक्क स्वीस्वकोटि द्यःपिनि न्ह्यःने पार्वतीं महाद्यःयात स्वांमाः क्वखायेके त्ययेका पर्वराज हिमालं महाद्यःयात “हे विश्वंभर मूर्ति श्री महाद्यः थ्व भिं स्वयंवरया ई जुल । छलपोलया गोत्र छु थें ?” धकाः न्यंबलय् महाद्यवं छुं धाये मफयाच्वन । द्यःपिं सकलें छुं धाये मफयेका आताहां च्वनाच्वंबलय् नारद ऋषिं उजं दयेकल— “हे पर्वत राज ! छिगु मनय् शंका कायेम्वाल । छाय्धाःसा गुम्ह श्री महाद्यःया मायां थ्व श्रृष्टि, स्थिति, संहार याइम्ह, ब्रम्हा, विष्णु व महेश्वर धायेका स्वम्ह छम्ह जुयाः बिज्याःम्ह आदिपुरुष श्री महाद्यःया मां नं मदु, बौ नं मदु, जात नं मदु, गोत्र नं मदु । सर्वव्यापी महाद्यः सकल द्यःदेवीतय् अबुजु जुयाः बिज्याःम्ह वसपोल चतुर्दश भवनया आत्मा जुयाः बिज्याःम्ह आत्मापुरुष निरञ्जन निराकार सकल प्राणीतय् प्राण जुयाः बिज्याःम्ह परमेश्वरलिसे पार्वतीया स्वयम्बरया विधि क्वचायेका बिज्याहुँ” धाःगु न्यना सकसिनं धन्य धन्य नारद पाय्छि इलय् मथूगु खँ कना बिज्यात धकाः सुभाय बिल ।

 भिं साइतया इलय् पार्वतीं महाद्यःयात स्वचाकः उलाः स्वांमाः क्वखायेका पालि भ्वपुया भक्तिकथं पूजा यात, महाद्यवं पार्वतीयात नं स्वांमाः क्वखायेकाः इहिपा क्वचायेकाः सकल द्यःपिं पाहाँपिन्त ग्वय् सायेकेगु ज्या पूवंकल । थ्वयां लिपा सकल द्यःपिं पाहाँपिन्त कथं कथंया नसा त्वँसा घासा ताःलाका पस्ता भ्वय् भपिकाः माःमाःथं सम्मान याना बिदा बियाः बिज्यात ।

थनंलिं श्री पार्वतीं श्री महाद्यःयात श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया प्रसाद च्यापा अक्षत मधि, च्याफ्वः दाफ्वस्वां, च्याकू ग्वय्, ग्वाःब्य लःल्हाना पालि भ्वपुया “धन्य धन्य ! जि भाग्य छलपोल जितः भाःत लात” धकाः धयाः बिज्यात । “प्रभू स्वामी ! जिं छलपोलयात छगू खँ इनाप याये । श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया धर्मव्रतया प्रभावं सकल मनुष्य उद्धार जुयाः दुःखीया दुःख तनी, चीमि तःमि जुइ, सन्तान मदुम्हेसित सन्तान, भाःत मदुम्हेसित भःत, कलाः मदुम्हेसित कलाः, ज्ञां मदुम्हेसित ज्ञां, अथेहे सकसियां भिं तातुना पूवंका निरोगी याना सुखी याना उद्धार यायेत थुगु धर्मव्रतया विधि विधान न्यंकभनं प्रचार याका बिज्याहुँ” धकाः धयाः बिज्यात । पार्वतीया जगर उद्धार यायेगु खँ न्यना महाद्यवं अस्वस्थामा ऋषि ब्वंके छ्वयाः श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया धर्मव्रतया महत्व रसातल व पातालय् प्रचार याके छ्वया बिज्यात । थ्वयां लिपा सप्तऋषि ब्वंकेछ्वया श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया धर्मव्रतया महत्व मृत्यु मण्डलय् प्रचार याके छ्वया बिज्यात ।

थ्वयांलिपा श्रीमहाद्यवं पार्वतीयात “आपालं दँ दत जि कैलाशय् मवनानिगु उकें आः झी थःगु छेँय् वनेनु” धकाः निम्हं पर्वराज हिमाल व मैना लानीया न्ह्यःने वना “बाः ! मां ! आः जिपिं छेँय् वने विदा बियाः बिज्याहुँ” धकाः धाःगु न्यना “छलपोल त्रैलोक्य नाथ श्री महाद्यः छलपोल सकलें द्यःतय् नायः जुया बिज्याम्हेसिन जिमित मां बाः धयाः बिज्यात । धन्य प्रभू ! करुणावतार आः जिमि मनय् अज्ञान नाश यानाः ज्ञां दयेका सदां छलपोलया नां जिमि नुगलय् घाका बिज्यायेमाल । आः छलपोलपिन्त पूजा याये” धकाः श्री महाद्यः व पार्वतीयात सिंहासनय् बिज्याकाः कथंकथंया पदार्थ ताःलाकाः षोडशोपचारं पूजा याना भोजन याकाः जप ध्यान स्तुति यानाच्वन । थथे पर्वराज हिमाल व वया कलाः मेनाया स्तुति भाव खना लय्ताया महाद्यः मुसुहुँ न्हिलाः धयाः बिज्यात “हे हिमाल व मेना लानी छिकपिनि भाव भक्ति व स्तुतिं सन्तुष्ट जुइधुन । आः जिमित विदा बियाः बिज्याहुँ” धाःगुलिं अनेक वस्त्र अलंकार मणि माणिकया तिसा पार्वतीयात तिइका रत्नया माः क्वखायेका मिखां हर्ष ख्ववि हायेका बिदा बिल । श्री महाद्यः व पार्वती द्वहं गयाः स्वीस्वकोटि द्यःपिन्सं स्तुति याका सुमेरु पर्वतय् थाहां बिज्याना मन आनन्द याना शिव शक्ति स्वरुप जुयाः बिज्यात ।

।।श्री स्कन्द कुमारं अगस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया पार्वती महाद्यःलिसे भिंइहिपा जूगु अनं लिपा सुमेरु पर्वतय् आनन्दं शिव शक्ति स्वरुप जुयाः बिज्याःगु झिंनिगूगु अध्याय थुलिं क्वचाल ।।१२।। कथहं...