nepal investment baink

लुम्बिनीया बज्रयान विहारय् बरे छुल

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ सिल्लाथ्व एकादसी

नेपाः परम्परागत बौद्धधर्म संघं बज्रयान धर्मकथं लुम्बिनीया बज्रयान विहारय् नीच्याम्ह मिसा व मिजंपिन्त बरे छुइगु ज्याझ्वः याःगु दु ।

थीथी जातया नेवाः मिजं व मिसापिन्त थथे बरे छूगु खः ।

बज्रयान धर्मकथं न्हापा न्हापा विहारय् च्वनीपिं गुरुमां व गुरुजुपिन्त थथे बरे छुइगु प्रचलन कथं इच्छुक नेवाःतय्त थथे बरे छुयागु खँ धाःगु दु ।

बज्रयान बिहारय् थ्वया न्ह्यः नं थथे बरे छुइगु ज्या जुइधुंकूगु दु ।

थ्वपालय् झिम्ह मिजंपिं व झिंच्याम्ह मिसापिन्त बरे छूगु खः । थथे बरे छूपिन्त थौं मंगलवाः स्वयम्भू महाचैत्यय् किसलिं छायेगु ज्या याःगु दुसा थौं हे राष्ट्रपतिथाय् ग्वयदां तःवंगु दु ।

Categorized in नेवाः