ब्रेकिंग

  • निषेधाज्ञा ::: स्वनिगलय् श्रावण २७ गतेतक निषेधाज्ञा थप ।
zero media family planning adv

लखु फल्चा व लुँया बाखः

धात्थें सुवर्ण योगय् फिकाल धाःसा लु“ जुइगु विष्णुमतीया उगु तीर्थयात लखुतीर्थ धयाच्वन, अले लु“ कु जुइगु फि दिकूगु फल्चायात लखु फल्चा धयाच्वन । नेपाल संवत्या उत्पत्तिया गुगु बाखं दु, उगु बाखं दुसुला च्वंगु इलय् नं लखु तीर्थ व लखु तीर्थ यात वहे नामं म्हसिका च्वन । कंग अजिमाया पारी डल्लु चागःया च्वय्या बु“या तगिंतगिमं लः वइगु धार छगू लखु तीर्थय् संगम जुया च्वंगु दु, उकिं थुकियात तीर्थया रुपय् सम्बोधन यानाः तीर्थया कथंया ज्या नं जुयाच्वंगु दु, अर्थात नापसं दिप नं दु, धः नं दु, श्राद्ध आदि कर्म नं जू । डल्लु चागः साइडं वइगु लः धाःयात धाःसा सुर्वण मति धकाः नं धायेगु यानाच्वंगु दु ।
थुकथंहे मरुत्वालं भिन्द्यः त्वालय् कुहां वनेगु थासय् छवानपाखा कुहां वनेगु गल्ली फुसय् नं छगू फल्चा दु, गुकियात स्थानीय मनूतसें न्हापांनिसें लखु फल्चा धकाः धया वयाच्वन । उगु फल्चाया अवशेष तकं मदुसा फः छगू धाःसा ल्यनाच्वन । थुकियात हालय् हे फल्चाया रुप वियाः दयेकेगु ज्या नं जुइधंकुगु दु । थुकिं नेपाल संवत् लिसे स्वाःगु किंवतदन्तीया यथार्थ प्रमाण जुयाच्वंगु दु ।
आधुनिक विज्ञानया दृष्टिकोणय् फि लु“ जुइगु ख“यात पत्याः यायेफइमखु, अथेजूगुलिं थ्व लखुतीर्थ व लखु फल्चा धाःगु शंखधर नाप स्वाःगु ख“ जूसां वाखं धाःसा स्वाना दयेकेगु ख“ नं जुइफु धइगु अनुमान दु । न्हापान्हापा आपालं धनसम्पति दत धायेवं नं राज्यया पाखें कोपभाजनया शिकार जइफु । अथे जूगुलिं ध्यबा दुपिंसं तुयूम्ह ख्याः वयाः धनप्वः त्वःता थकुगु धकाः नं प्रचार याइगु याः । थथे जुल धायेवं जनता व राज्य निखेंहे कोपभाजनया शिकार जुइमाली मखु धइगु विचाः जुइमाः । उबलय् थुकथंया ख“य् विश्वास याइगु नं जमाना जुल ।
अथे जूगुलिं थ्व बाखं ज्यानातःगु बाखं नं जूइफु । तर बाखं ज्याःगु जुसां व बाखं नाप थाय् स्वाःगु जूसां थुकिइ छुं नं छुं ख“ दयाच्वंगु व शहरया नितिं वा शिक्षाया नितिं जक दयेकातःगु बाखं मखु धइगु ख“ यत्थे सी दु ।
गन तक शंखधर साख्वालं देसय् दक्व जनतायात ऋण मुक्त यात वा दासत्व मुक्त यात धयागु ख“ दु व चाहिं ख“ खः ।
उबलय् जनसंख्या नं तसक म्हो व देय् नं चीकु  थुकि मध्ये छपुचः ला सम्पति दुपिं हे जुइगु जुल । हानं गुलिसिनं ला थम्हं हे त्याय् कयाः थःम्हंहे पुलेगु याः  नं जुइ । त्यासा पुले हे मफयाः दासता स्वीकार यायेमाःगु अवस्थाय् लाःपिन्त मुक्त यायेगु धइगु चन्द्र शम्सेरया इलय् करियामुक्त याये थें खः । उकिं थ्व असम्भव मजुइगु ख“ मजुल । असम्भव मखुसां तसकं तःधंगु व आपालं आपाः द“य् छक्वः जुइगु ज्या खः । छगू कथंया अभूतपूर्व खः, न भूतो न भविष्यतो धइगु ख“ थें खः । उकिं थुज्वःगु विलक्षण ज्या जूवंगुलिं हे थनंनिसें संवत् सुरुवात जुल । नेपाल संवत्या उŒपत्तिया प्रामाणिकता स्वयेबलय् थ्व ख“यात विचाः यायेछिं । अथेसा लखुतीर्थ व लखु फल्चा नाप स्वाःगु बाखं बाखं हे जक खःसा थुमिगु वास्तविकता छु खःले धइगु न्ह्यसः पिदनी थ्व धाःसा अनुसन्धानया विषय जुइफु । तर थुमित बाखनय् दुने अथें हे दुथ्याकूगु धाःसा मखु ।