nepal investment baink

मिसांयात मिजंया अपहरण

२०७२ बैशाख २५, शुक्रबार १५:०८:१२

मिजनं मिसायात बलात्कार व जबरजस्ती याःगु घटना ला सामान्य रुपय् न्यने दुगु हे खः । तर दक्षिण अफ्रिकाय् धाःसा स्वम्ह मिस्त जानाः छम्ह मिजंया अपहरण यानाः बलात्कार याःगु घटना सार्वजनिक जूगु दु । मिसां मिजंयात  बलात्कार याःगुया हुनिं नं अजू चायापु ।
बुखँकथं दक्षिण अफ्रिकाया पोर्ट एलिजाबेथय् च्वंगु क्वाजाखेले सहरं स्वम्ह मिस्त जानाः छम्ह ३३ दँ दुम्ह मिजंया अपहरण यात ।
हाकुगु कारय् वःपिं स्वम्ह मिस्तय्सं सतय् च्वंम्ह मिजंयात लँ न्यन । मिजनं मिस्तय्सं न्यंकथं हे लँ कनादिल । उबलय् हे छम्ह मिसा ल्हातय् बन्दुक ज्वनाः कारं कुहाँ वल । व मिसां मिजंयात बन्दुक क्यनाः कारय् च्वनेत धाल । न्हकुइ बन्दुक दिकातःम्ह उम्ह मिजं काय् दुहाँ वसेंलि मिस्तय्सं कार ब्वाकाः न्यासः किलोमिटर तापाक यंकल ।
व धुंकाः कार दिकाः स्वम्हं मिस्तय्सं उम्ह मिजंयात यौन स्वापु तयेत उत्तेजित यात । तर मिजं उत्तेजनाय् मवसेंलि उमिसं छगू बोतलं छुं लिकयाः अय्लाखय् ल्वाक छ्यात अले उम्ह मिजंयात त्वंकल ।
अय्लाखय् कायेयःगु ज्वलं तयेधुंकाः व मिजंयात मिस्तय्सं तारन्ताः बलात्कार यात । अले मिजनं स्खलन याःगु विर्य प्लास्टिक ब्यागय् मुंकल । थुकथं मुंकूगु विर्य कुलर बक्सय् तयेधुंकाः मिजंयात कारं पिने घ्वानाछ्वयाः मिस्तय्सं कार न्ह्याका यंकल ।
प्रहरीं मिजंया अपहरण यानाः बलात्कार यानाः विर्य खूपिं मिस्तय्त मालाच्वंगु धाःगु दु ।
लुमंकेबहःजू, छुं ई न्ह्यः दक्षिण अफ्रिकाया हे गटेंगय् छम्ह मिसां मिजंयात कायेयःगु ज्वलं नकाः स्खलित याकाः विर्य खूगु घटना सार्वजनिक जूगु खः । </p