nepal investment baink

मांया न्ह्यसः (बाखँ)

विजयरत्न असंबरे

छखा छेँ । अन छेँय् छम्ह मां व काय् जक दु । मां व काय् दथुइ तसकं दुखसुख ब्या । इमिगु माया मतिनायात आपासिनं छगू दसू कथं कायेगु नं याः । इमित मगाःमचाः धइगु छुं नं मदु । निछा नयेत थाकु मजु । अभाव छुं मदु । बुलुहुँ मांम्ह छेँय् भौमचा छम्हेसिया अभाव महसुस याना हल । भौमचा स्वयेगु मन दयेकल । भौमचा छेँय् दुतिनेगु मतीतयाः मांम्हं काय्म्हेसित म्हाः म्हाः धायेक ईहिपा याना बिल । भौमचा दुहाँ वःगु दिनखुन्हु मांम्हसिया ख्वालय् खनेदुगु लसता बयान याये हे थाकु । न्हिउगु न्हिलंतुं । म्हुतुप्वाः हे कमतिउ । उखुन्हु मांम्हेसिया ख्वाः चकं । तर मां व काय् दथुइ ब्याना च्वंगु मतिना धाःसा उखुन्हु निसें हे लिकुना वन । इमिगु मतिनाय् थःगु ब्व कायेत आः भौमचा इमिगु छेँय् दुहाँ वल । अले कायेम्हेसिनं छगु अंश मतिना कलाम्हेसिया निंतिं नं यायेमाल । 

थःगु मतिनाया छगु अंश तंँसां मांम्ह न्हिला हे च्वन । छाय्धाःसां वं थः काय्या न्हिलासुयात हे थः लसता भाःपिया काल । छन्हु मांया ख्वाः स्वयेगु दिं वल । काय्म्हेसिया तसकं लिमला उकुन्हु । थः तिरिमय्जु मांया ख्वाः स्वःवनिगु जूगुलिं जोरजाम यांया हे सासः ल्हायेलाःगु मखु । भतिचा लंका भौमचा थःछेँय् वन । तिरिमय्जु वने धुंका काय्म्हेसित थःगु छेँ हे झिझांमिझां दंथें तायावल । वयात छुयाय् छुयाय् जुयावल । कलायात मांया ख्वाः स्वयेके छ्वये निंतिं ब्वाँय् ब्वाँय् जुयाः त्यानुचाःम्ह काय्म्ह लासाय् ग्वारातुल । बुलुंहुं मिखा तिसिना न्ह्यः वयेकाछ्वत । 

काय्म्हेसिया थज्यागु पहः खना मांम्हेसिया मिखां मचायेक ख्वबि हायावल । मांया ख्वाः स्वः वनेगु दिंनखुन्हु थः कलायात मांया ख्वाः स्वके छ्वये लुमंम्ह काय्म्ह उकिया हे तन्ता यायेत ब्वाँय् जुया त्यानु चाःम्ह कायेम्हेसिनं थः नं छम्ह मां दु धयागु खँ गथे ल्वमंकल रु मांया ख्वाः स्वये माः धइगु गथे ल्वमंकल रु मांम्हं थ्वः न्ह्यसःया लिसः मालेगु कुतः यात । यक्वः कुतः यात नं लिसः मलु । लुइके हे मफू ।