Header Nepal rastra bank Adv

मांया न्ह्यसः (चिबाखं)

विजयरत्न असंबरे

छखा छेँ । अन छेँय् छम्ह मां व काय् जक दु । मां व काय् दथुइ तसकं दुःखसुख ब्याः । इमिगु माया मतिनायात आपाःसिनं छगू दसुकथं कायेगु नं याः । इमित मगाः मचाः धइगु छुं नं मदु । निछाः नयेत थाकु मजू । अभाव छुं मदु । बुलुहुं मांम्ह छेँय् भौमचा छम्हेसिया अभाव महसुस यानाहल । भौमचा स्वयेगु मन दयेकल । भौमचा छेँय् दुतिनेगु मती तयाः मांम्हं काय्म्हेसित म्हाः म्हाः धायेक इहिपाः यानाबिल । भौमचा दुहां वःगु न्हिखुन्हु मांम्हसिया ख्वालय् खनेदुगु लसता बयान याये हे थाकु । न्ह्यूगु न्हिलं तुं । म्हुतुप्वाः हे कमत्यू । उखुन्हु मांम्हेसिया ख्वाः चकं । तर मां व काय् दथुइ ब्यानाच्वंगु मतिना धाःसा उखुन्हुनिसें हे लिकुना वन । इमिगु मतिनाय् थःगु ब्व कायेत आः भौमचा इमिगु छेँय् दुहां वल । अले काय्म्हेसिनं छगू अंश मतिना कलाःम्हेसिया निंतिं नं यायेमाल ।

थःगु मतिनाया छगू अंश तंंसां मांम्ह न्हिला हे च्वन । छाय्धाःसां वं थः काय्या न्हिलासूयात हे थः लसता भाःपिया काल । छन्हु मांया ख्वाः स्वयेगु न्हि वल । काय्म्हेसिया तसकं लिमलाः उकुन्हु । थः तिरिमय्जु मांया ख्वाः स्वः वनीगु जूगुलिं जोरजाम यायां हे सासः ल्हायेलाःगु मखु । भतीचा लंकाः भौमचा थःछेँय् वन । तिरिमय्जु वने धुंकाः काय्म्हेसित थःगु छेँ हे झिझांमिझां दं थें तायावल । वयात छु याये छु याये जुयावल । कलाःयात मांया ख्वाः स्वयेके छ्वये निंतिं ब्वाँय् ब्वाँय् जुयाः त्यानुचाःम्ह काय्म्ह लासाय् ग्वारातुल । बुलुहुं मिखा तिसिना न्ह्यः वयेकाछ्वत ।

काय्म्हेसिया थज्याःगु पहः खनाः मांम्हेसिया मिखां मचायेक ख्वबि हायावल । मांया ख्वाः स्वः वनेगु न्हिखुन्हु थः कलायात मांया ख्वाः स्वके छ्वये लुमंम्ह काय्म्ह उकिया हे तन्ता यायेत ब्वाँय् जुयाः त्यानु चाःम्ह काय्म्हेसिनं थः नं छम्ह मां दु धयागु खँ गथे ल्वःमंकल ? मांया ख्वाः स्वये माः धइगु गथे ल्वःमंकल ? मांम्हं थ्वः न्ह्यसःया लिसः मालेगु कुतः यात । यक्व कुतः यात नं लिसः मलू । लुइके हे मफु ।