nepal investment baink

मांया ख्वाः स्वयेगु

– बिनोदमान राजभण्डारी

सुं मनू थ्व संसारय् दुसा वयात बुइकूम्ह मां दयाः जकहे व दयाच्वंगु खः । मामं छातिइ प्यंपुकाः माया यानाः थःगु दुरु त्वंकाः ब्वलंकी । थम्हं सक्व स्यनाबी । गबलें नं थः मचाया मभिं चितय् मयाइम्ह सुं दुसा व मां हे जक खः । उकिं अज्याःम्ह पुज्यायेबहम्ह मांयात हनेत दछिइ छक्वः मांया ख्वाः स्वयेगु चलन दु । थ्व चौलागा आमाइ, बैशाखकृष्ण औंशी कुन्हु लाइ ।

मां न्ह्यच्याये खंपिसं यायेगु

मांया भिं जुइमा, अले मामं थःत न्ह्याब्लें मायां मुलय् तयातःगु भाःपियाः मांयात यःगु उपहार, मह्रिचह्रि, फलफुल, धौ लःल्हानाः ख्वाः स्वइगु खः । गुलिस्यां ख्यें, वः, ला, न्या, अय्लाः तयाः सगं बिइगु नं चलन दु । इहिपा जुइधुंकूपिं म्ह्याय्मस्त थज्याःगु सकतां ज्वलं ज्वनाः मांया ख्वाः स्वः वयेगु चलन दु । अझ न्हू इहिपा जूपिं म्ह्याय्मस्तय्सं ला झन यक्व ज्वलं तयाः न्हूकु चिंकाः, थः नं बांलाक छाय्पियाः मांया ख्वाः स्वःवइ ।

मां मदये धुंकूपिसं याइगु

सुथय् म्वःल्हुयाः सुचिनिचि यानाः, मामं थःत जन्म ब्यूगु लुमंकाः बजि, मह्रिचह्रि, फलफुल, दुरु, चि व पालु तयाः कुल पुजारीयात निसलाः बिइगु चलन दु । अथे हे भोजन याकेगु ल्याखं जा, केँ, तरकारि, चि, हलू, घ्यः व सिँ न्यायेत दक्षिणा तयाः सिधा बिइगु नं चलन दु ।

अले गुलिस्यां पुजारी सःताः सकतां ज्वलं जोरे यानाः जलदान यायेगु चलन दु । अथेहे गुलिस्यां पुजारी सःताः सकतां ज्वलं जोरे यानाः सराद्ध यायेगु चलन दु । येँया मातातीर्थ वनाः पुखुलिइ दुनाः, पुखूया लखय् मांयागु ख्वाः स्वयेगु, फुथें छायेगु, निसलाः बीगु, सिधा बीगु, जलदान वा सराद्ध यायेगु चलन दु । नेपाःया मेमेगु तीर्थय् नं थथे वनेगु चलन दु ।