2565 buddha Jayanti ADV

महानगरपालिकाया टेकुइ च्वंगु कवाडी गोदाम मिं नल

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७८ जेठ २०, बिहिबार १९:४६:१७

येँ महानगरपालिकाया  टेकुइ च्वंगु कवाडी गोदाम मिंच्यागु दु । थौं न्हिनय् थथे कवाडी गोदाम मिं च्याःगु खः । 

मि स्यायेगु लागिं येँ नापं सशस्त्र प्रहरी व यलया दमकल समेत थ्यंकः वःगु खः ।  हानगरपालिकां जफत याना यंकीगु सामानत फुक्क थथे मिं च्याःगु गोदाम तइगु खः । थथे मिंच्याःगु कारणं तार शर्ट जुयाः जुगु अनुमान याःगु दु । 

 

Categorized in स्थानिय-समाज