nepal investment baink

मस्तय्गु दिमाग फ्रेस यायेमाः

- तीर्थमान महर्जन, बागवजार, येँ
मस्त ना हे मस्त झीगु समाज झी गथेयाना न्ह्याः वनेमा धैगु झीसं याना वया च्वनागु परम्परा, रितिरिवाज, सस्कृति आदि झीसं थः मस्तय्त व्यवहारय् गथेयाना न्ह्याके मा धका झीसं याना वया च्वनागु गथे खः अथे हे ब्यवहारिक रुपं थौकन्हय् नालाकाइ धैगु छुं ग्यारेन्टी मदु  । उकि झीसं छुं नं संस्कृति, परम्परा थौकन्हय्या वेशाहा भाः ल्वयेक जक यायेमाः थें च्वं । न्हापा न्हापा जिमि वाज्या अजि थथे यानातःगु थथे धैतःगु धकाः याये हे माः धका झीस थ मस्तय्त धाये मज्यू व झीसं नं यायेमज्यु । उकि झीसं १९९० सालया भुखाय् ब्व बलेया खँ व आः २०७२ सालय् ब्वगु भुखाय् गुलि पाः धका धायेमफु । धायेत ला धाइ ९० साल भुखाचं थथे जुल अथे जुल । जि न्याद दत, जि झीच्यादँ दत थथे, अथे धका झीत बाखं कनातःगु थें ता ।
९० सालया भुखाचं छु स्यकल झीसं न्यँ जक न्यना । खःला मखुला झी उकिया भुक्त भोगी भागिदार मखु । उकि झी ९० सालया बाखं न्यना मग्याः आः झीसं २०७२ साल बैसाख १२, १३, व २९ गते वगु भुखाय् ब्वइगु धागु छु खः ? गथे खः ? गथेयाना स्यकल ? गथे जुल धैगु झीसं व झी मस्तय्सं बालाक्क भोगे याये खन । भुखाय ब्वः बले छि, जि झी मस्त माः अबु दाजुकिजा तता केहे आदी गुलि पिने लातसा गुलिसिया ज्यान तकं वंगु दु । तर झी गुलि ग्यात गुलि मग्यात । अथे हे आः मस्तन गुलि ग्याःपिं दु गुलि मग्याःपिं मस्तन दु । ग्याःपि मस्तय् मानशिक अवस्थातक स्वयेगु दु अथेला तधिकःपिन्त नं मानसिक ल्वचंकःगु खनेदु । उकि झीसं सकभर अथे ग्याःपिं मस्त व तःधिकःपिन्त ग्याय् मज्यू थ्व धैगु प्रकृतिया नियम हे खः वया हे च्वनी वनान च्वनी धका जापानयागु दसु विया झीसं सचेत यायत झीगु थाय्वाय्लय् च्वनाः खँ ल्हायेमाः ।
भुखाचं थथे याइ अथेयाइ धका ख्यायेगु मखुकि भुखाय् ब्वइवलय् थथे यायेमाः अथे यायेमाः, ग्याये मज्यू संयमितता अपनये यायेमाः व सुरक्षित थासय् वनेमाः सुरक्षित जुइक छे दनेमाः धका पहिला धै तयेमाः । अथेहे भुखाचं सु तःधं सु चिधं, गरिव धनी, सु जवान सु मचा बुढा धका धाइमखु भुखाच दक्व हे ग्याः उकिमाथी मस्तला झन हे ग्याः उकिं थः मस्तय्त भुखाय् ब्वल धायेव ग्यायेगु, व न्ह्योने छुं मस्वसे विस्युवनेगु आदी यायमज्युगु ख वः ग्याय म्वाः धका धायमा । मस्तयगु न्ह्योने तधिपि गवलें नं ग्यानाः क्यनेमज्यु । मस्तय्गु दिमाग एकदम सम्वेदनसिल जुइ । उमित ग्यायेगु, ख्यायेगु यात धाःसा कन्हय्कंस तकन दिमागय् वहे ल्यु ल्यु वया च्वनी । उकि झीसं थ मस्तय्त ब्वनेकुथि (स्कुल) छोयबले सतर्कता अपनय् याये माःगु खँ बांलाक्क कना तयेमाः । अले थःपिं नं मस्तय्गु न्ह्योने ग्याःसां तवि गवले ग्या चिकुया अनुभव मस्तय्त कने मज्यू । थ्व धैगुला प्रकृतिया नियम हे खः थ्व धैगु छुं नं मखु झी सचेत जुया च्वनेमा । थथे भुखाय् ब्वलधासा छु छु यायेमाः धकाः थ मस्तय्त ध्वाथुइक कना तयेमाः ।
उकि झीसं झी मस्तय्त थः ग्यानाः मखु कि थःपिं निदर जुया मस्तय्त मग्याकेया लागि वा ग्याना च्वपि मस्तय्त आः झीसं गथे याना जिल अथेयाना मस्तयगु दिमाग फ्रेस यायमागु दु । उकिया लागि स्कुल कलेज आदी थासय् मस्तय्त म्हितेका जिलला म्ये हायेका जिल ला प्याखः हुइका, बाखं कना व मस्तय् छुकिया रुची दु, उमित छु याःसा जिइ व स्वया मस्तय्गु दिमाग फ्रेस यायेत झी न्ह्यचिलेमाः । थुकि सम्वन्धीत शिक्षक शिक्षीका व स्वयं अभिभावकपिं जानाः मस्तय्त चंचल स्वभाव दयेकाः बालाक्क आखः ब्वंकाः मग्याकेगु याना न्ह्याः वन धासा मस्तय्सं बांलाक्क आखः ब्वनी । खालि भुखाय् ब्वःगु चाःला भुखाय् ब्वइतिनि यागु जक खँ ल्हानाः झीसं थ मस्तय्त ख्यायेगु यायेमज्यू । झीसं भुखाय् ब्वःगु न्ह्यावलें खँ मल्हाये झी मग्याये मस्तय्त नं मग्याकेगु वातावरण सिर्जना यानाः झीसं थ मस्तय्त थगु सस्कृति रितिरिवाज भाषायागु खँ कनाः मस्तय्त च्वछाकेगु यानाः थगु मातृ भाषायात तक न्ह्याका बांलाक्क आखः ब्वनेमाः छन्हु थपिं थुकिया बैज्ञानिक, डाक्टर, वकिल इन्जिनियरया  विशेषज्ञ जुइमा धैगु खँ कनाः न्ह्याः वनेमा धैगु झी दक्व सकसिन विचाः याना आः भुखाय ब्वइ मखुत ब्वःसां तविन झी ग्याय म्वाः थ्व भुखाचं आः छुं नं स्यकि मखुत धका थ मस्तय्त कनाः ग्या चिकुया खँ चिइकेगु वातावरणया अनुभव याका डिमाग फ्रेस याकाः मस्तयगु भविष्य उज्वल याये माःगु ज्याः न्ह्याकेगु सम्पुर्ण शिक्षक वर्ग व अभिभावक वर्गपिन्स ज्या न्ह्याके माः । अले तिनी मस्तयगु दिमाग फ्रेस जुइ ।