Header Nepal rastra bank Adv

मचाछेँया म्हुतुया क्यान्सर

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७१ चैत्र ११, बुधबार ०८:४७:५४

मचाछेँया म्हुतुया क्यान्सर (Cervix Cancer) धइगु उगु अंगय् अनियन्त्रित कोषिकात ब्वलनीगु खः । गुगु साधारण उपचारं हाकनं लिहाँ वयेफु व मेमेगु अंगय् नं सरय् जुइफु । 

गुकथं जुइ ? 

मचाछेँया म्हुतुया क्यान्सर थ्वहे हुनिं जुइ धकाः किटान मजूसां छगूकथंया भाइरल संक्रमण थुकिया मू कारक तत्वया रुपय् आः वयाः खनेदुगु दु । ह्यूमन पापिलोमा (Human Papillome) नांया किटाणुया छुं प्रजाति थुकिया मू कारक खः । 

थुकथं हे शारीरिक सुचुकुचुइ ध्यान मबीगुलिं, यक्वलिसे शारीरिक सम्पर्कय् वइगुलिं थ्व ल्वचं कयेफु । मचाछेँया म्हुतुइ बारम्बार संक्रमण जुइपिं मिस्तय्त थ्व किटाणुं मचाछेँया म्हुतुइ दुगु कोषिकाय् संक्रमण यायेफु व उकियात अनियन्त्रित तवरं अप्वयेकेत ग्वाहालि याइ । 

सुयात जुइफु ?

 • प्रजनन सक्षम गुगु नं उमेरया मिसायात थ्व ल्वचं कयेफु । विशेष यानाः ३० निसें ६० दँयापिं मिस्त गुम्हसिया इहिपा जुइधुंकूपिं वा शारीरिक सम्पर्क जुइ धुंकूपिं मिस्तय्के मचाछेँया म्हुतुया क्यान्सर जुइगु सम्भावना अप्वः दइ । 
 • यक्व मचा दुपिं, मचा इलय् इहिपा जूपिं मिस्तय्त थ्व ल्वचं कयेफु । 
 • यौन व्यवसाय याइपिं मिसा वा परपुरुषया संसर्गय् दुपिं मिस्तय्के नं थ्व ल्वचं कइगु अप्वः सम्भावना दु । 
 • भाःतया मेम्ह कलाःयात थ्व ल्वचं कःगु दुसा थःत नं कइगु सम्भावना अप्वः दइ । 
 • अय्लाः, थ्वँ, चुरोट, खैनी, बिडी, तम्बाखु इत्यादि सेवन याइपिं व खानपानय् ध्यान मबीपिं व कुपोषण जूपिं मिस्तय्त नं थ्व ल्वचं कइगु खतरा अप्वः जुइ । 
 • Hormone काइपिं मिस्तय्के खतरा छुं अप्वः मात्राय् दइगु सम्भावना दइ । 

ल्वयया लक्षण :

मचाछेँया म्हुतुया क्यान्सर

 • लक्षणत मनूपिच्छे फरक जुइफु अथवा सुरुइ खास हे छुं लक्षण खने मदयेफु तर लिपा ल्वय् अप्वःगु खण्डय् क्वय् न्ह्यथनाकथंया लक्षणत खनेदइ ः
 • सुरुसुरुइ न्हपा स्वयां भचा अप्वः लः कुहाँ वइगु, लः नन्वइगु, तारन्ताः इन्फेक्सन जुयाच्वनीगु, लखय् हि ल्वाक ज्याना वइगु जुइफु । 
 • ज्यू मजूगु इलय् नं हि खनेदइगु थ्व ल्वय्या प्रमुख लक्षण खः । 
 • ज्यू मजुइ धुंकूपिं मिस्तय्के हाकनं हि खनेदत धाःसा थ्व ल्वचं कःगु शंका यायेफु । 
 • प्वाः फुलय् जुइगु समस्या खनेदयेफु । 
 • यक्व न्यंगु अवस्थाय् धाःसा तुति मनावइगु, जन्हुफाः व जँ स्याइगु, लिसें च्व–खिइ समस्या खनेदयेफु । 

ल्वचं कःगु सीकेगु तरिका :

थ्व ल्वचं कःगु सीकेत इलय्ब्यलय् डाक्टरलिसे जाँच याका च्वने माः । लिसें इलय्ब्यलय् प्याप स्मेयर जाँच याकाः नं थ्व ल्वचं कइगु सम्भावना गुलि दु धकाः सीके फइ । प्याप स्मेयर जाँच मचाछेँया लः लिकयाः जाँच यानाः क्यान्सर जूगु दु कि मदु अले क्यान्सर जुइगु सम्भावना दु कि मदु धकाः सीकेगु छगू विशेष कथंया तसकं अःपुगु जाँच खः ।