1142 nhoo dan adv

भुखाय्...पुनःनिर्माण जागरण म्ये

च्वमि : ललेन्द्र शाक्य

दँ रे दँ नेपाःमि दँ

छ जि मधाःसे झी जुया दँ

मानव धर्म खः

मानव जुया मानवता ब्वयेत दँ ।।

 

घाः मजूपिं सु मदु थन ?

नुगः मख्वःपिं सु मदु थन ?

ख्वविधाः हुइकेनु

हःपाः जुया लिधँसा बिइत दँ ।।

 

झीगु सम्पदा तनीगु ई वल

म्हसीका झीगु न्हनीगु ई जुल

विचाः याः नेपाःमि

छप्पं जुया न्हूगु नेपाः दयेकेत दँ ।।