nepal life 2076 3 18

भुखाचाः

तीर्थमान महर्जन, बागवाजर यें

भुखाचाः छ सु धका, छन्त सुनानं खंके मफु
छला तसक्क हे बल्लाम्ह खनी, धर्ती हे संकेफुम्ह
अय् भुखाय् ब्वल ब्वल धाल, दक्व हे ग्याना छग्वारा चिन
भुखाचाः छला सुनान, खके मफुम्ह महाकाल खनीका

भुखाचाः छ गन च्वंम्ह खः, छन्त सुनानं खंके मफु
अय भुखाचाः, छला तसक्क हे ग्यानापुम्ह खनी
न त छ जिगु न्ह्योने व, न त जिं छन्त खंकेहे फु
छ थें बलाम्ह छ थे ख्याय् फुम्ह, जिला मेपी सुहे मखं

धात्थे छला छक्व वलकी, हाकन वइधका दक्वहे ग्याः
आला गात तारन्तार वयमते, अय् भुखाचा छ ख्यायमते
छं यःक्व हे छे क्वथल, सम्पदा क्वथल, मनु क्वथल
गासवासहे मदयक जिमित, ह्वाय् ह्वाय् ख्वय्कल
आ छ गवलेन वयमते, जिमित ख्यायत गवलेन वयमते