1142 nhoo dan adv

बुरीम्ह म्ह नं ल्यासे खनेफु

२०७३ श्रावण २२, शनिबार ०९:१३:३५

संसारय् स्वैत न्ह्याब्ल“य् ल्यासे ल्याय्म्ह जुया च्वने मयइ । अले सुनां थः स्वस्थ व सुन्दर जूगु स्वये मययेकी । थथे न्ह्याब्ल“य् हे ल्यासे ल्याय्म्ह जुयाः च्वने धाःसा फइमखु । प्राकृतिक रुपं मनूतय् उमेर उप्वया वंलिसे मनूतय्गु छ्यंगुलिइ नं विकासक्रम रोकय् जुइसा अन नं छुं छुं विकार उप्वया वनी अथे हे ख्वालय् नं छ्यंगू नं कय्कय् कुनावनी सा ख्वालय् दुगु चमक नं बुलुहु“ बुलुहु“ म्ह्वः जुजुं वनी । थुकिया हे हुनिं मनूत ल्याय्म्ह ल्यासेबलय् न्ह्याक्व हे बांलाम्ह जूसां उमेर वंलिसे वया सुन्दरताय् कमि जुयावनी । मनूतय्सं थःगु सुन्दरताय् निरन्तरता तया तयेगु थीथी सौन्दर्यवद्र्धक साधनत छ्यलेगु याइ । तर थथे मेकअप जक याना नं सुन्दरता न्हापाथें हे तुं कायम जुयाच्वनी मखु । थुकियात हे ध्यानय् तयाः मनू सुन्दर जुयाच्वनेया नितिं छुं विशेषज्ञतय्सं कस्मेटिक सर्जरीया विकास याःगु दु । कस्मेटिक्स सर्जरी यानाः मनूतय्सं थःगु वंगु वैंशया ख्वाः नं हानं लित हयाः सुन्दर जुइफइगु ख“ विशेषज्ञतय्सं धाःगु दु ।


    छ्यंगुलिइ दुगु चिल्लोपन म्ह्वः जुया वनीगु व कय्कय् कुनावनीगु कारणं मेता कारणं व सुन्दर ख्वाःपाः बांमलाना वनीगु खः । थथे जुयावंगु ख्वाःपाःया छ्यंगूयात तन्कय् यायेगु व उकिइ चिल्लोपना उप्वयेकाः हानं ल्यासे ल्याय्म्ह थें हे सुन्दर खनेदयेकीगु प्रविधियात फेस लिक्ट धायेगु याः । कस्मेटिक सर्जरीया थीथी विधि छ्यलाः छ्यंगूयात बांलाकेगु वासः यायेफु । थुकिइ मध्ये अल्ट्राब्लस लेजर नं छगू खः । अल्ट्राप्लस व फेस लिफ्ट निगुलिं विधि छ्यंगूया च्वय्या सतह यच्चुक प्वलाबी । अले छगू विशेष प्रविधि छ्यलाः मनूतय् ख्वापालय् च्वंगु छ्यंगूया कय्कुंगु तंका बिसें ख्वाःपालय् बांलाःगु चमक नं हयाबी । ल्याय्म्ह ल्यासे बलय् मनूतय् ख्वाःपालय् मांशपेशीत तन्कय् जुयाच्वनी । अले छ्यंगुलिइ दुने च्वंगु लाया परत नं बांलानाच्वनी । उमेर उप्वया वनेवं थुगु परत कमजोर जुजुं वनी अले मनूतय्गु सुन्दरताय् असर लाइगु खः । थुकिया हे हुनिं मनूतय् कपालय् मिखाक्वय् न्हाय् म्हुतुसि लिक्क कय्कुना वइ । थज्याःगु अवस्थाय् फेस लिफ्ट प्रविधि छ्यसें मनूतय्गु ख्वालय् सुन्दरतां छायेपिइ फइ । थुगु विधिं ख्वालय् च्वंगु छ्यंगूयात तन्कय् यानाः अनच्वंगु मांशपेशी द्यःने बांलाक मिलय् जुइक तयाबी । अले ख्वाः ल्याय्म्ह ल्यासेबलय् थें हे खनेदइ । थथे अपरेशन यायेत मनूयात बेहोस यासें न्हिच्छितक वैगु ख्वाःपालय् पट्टी चिनाः तइ । थुगु अपरेशनय् छ्यंगूया क्वय्या मांसपेशीयात नं वसय् यानाबी । थथे यानाः बु¥हीम्ह नं ल्यासे खनेदयेके फइ ।
    मेगु विधिकथं लेजर यात छ्यलाः नं सौन्दर्य बांलाका तया तयेफु । फेस लिफ्ट नापनापं ख्वालय् लेजरया प्रयोग नं यायेफइगु विशेषज्ञतय्सं धाःगु दु । अथे हे मिखाफुसि न. कय्कुना वनीगु यात नं अपरेशन नापं लेजर छ्यलाः उकियात नं बांलाके फइ । थ्व प्रविधि शरीरया गुगुं भागं लाइपोसक्सन प्रविधिं चिल्लो पदार्थ दुगु भाग लिकया इन्जेक्सनया माध्यमं प्रभावित थासय् तयाबी । थज्यागु अपरेशन याःपिं मनूत छन्हुं हे छे“य् लिहां वनेफइ । अस्पतालय् भर्ना जुया च्वनेमाःगु तसकं अवस्था वइमखु । थुगु सौन्दर्य उपचार विधिं सुन्दरताया ख्वालय् छगू क्रान्ति हे हयाब्यूगु दु । थीथी देसया फिल्म कलाकार निसें उप्वसियां थथे कस्मेटिक सर्जरीयात छ्यलाः यक्व द“ तक सुन्दर जुयाच्वंगु ख“ इलय् ब्यलय् समाचारय् नं वयाच्वंगु ख“ खः ।