dudha jayanti 2568

पेज थ्रीया खँ

- विजयरत्न असंबरे

‘पेजथ्री’ पिदंगु झिदँ दत खनि । थथे धकाः धयागु हे ताः मदुनि, आः हाकनं पेज थ्रीया ल्याः निसः थ्यंगु खँ पिहांवल । इलं सुयातं पिइमखु धका धाः थें हे तुं पेज थ्री पत्रिका नं सुयातं पिया मच्वं । खुरुखुरु पिहांवयातुं च्वंगु दु । झिदँ न्ह्यः ‘पेज थ्री’ पिदंगु इलय् थुकिया बांलाःगु कलेवर खनाः ल्वःमवंकूपि सु दइ ? जितः नं ल्वः वन । नाप नापं मति वल कि थुलि मछि बांलाक पिकाःगु पत्रिकां लाय् साले फइला थें ? छाय् धाःसा जिपि नं छगू इलय् पत्रिका पिकाना जुयापिं खः । ‘स्वनिगः वाःपौ’ धका रंगीन कलेवरय् पिकाना । धात्थें धायेगु खःसा नेपालभाषाया दकले न्हापांगु रंगीन वाः पौ धयागु हे ‘स्वनिगः’ खः । पत्रिका आपासिनं बांला तायेकल । यः तायेकल । तर लाय् साले मफुत । दिना वन । गनं पेज थ्री नं अथे हे दिना वनिगु खः ला ? धयागु चिन्ता नं जुल । तर अथे मजुल । पेज थ्री ला निहया न्हिथं बांलाना वल व बल्लाना वल । थौं निसःगू ल्याः जुयाः न्ह्यःने दं वल ।
   
थ्व निसः ल्याःया दुने पेज थ्री पत्रिका फगत पत्रिका जुया जक मखसे मेमेकथं नं न्ह्यःचिलेगु कुतः यात । पेज थ्रीयात नेवाः युवा पुस्ताया निंतिं धका आज्जु ज्वना न्ह्याः वल । छम्ह युवाया जुगलय् ह्वइगु स्वांयात पेज थ्रीया पानाय् स्वये खन । पत्रिकां छम्ह युवाया नुगः ला याउँक हे त्याकल । नापनापं नेवाः नुगः दुपिं सकलया नुगलय् बासं काल । पत्रिका दुने छु दु वा छु मदु उकिया चर्चा मयाये । पेजथ्री पत्रिकां ज्वनातःगु आज्जु पूवंकेगु कुतलय् जूगु खँ पाखे छक्वः मिखा ब्वये  । छम्ह युुवाया नुगः न्ह्याबलें सेलिब्रिटीपाखे क्वसाइ । थ्व हे खँयात वाःचायेकाः पेज थ्री पत्रिकां छक्वः सेलिब्रिटीलिसे छझा ज्याझ्वः यात । नोयो सिंह, भिंतुना जोशी, सुमिका वज्राचार्यलिसे पेज थ्रीया ब्वमि दुगुया स्वापू क्वातुकल । विदेशय् थथे जुयां तुं च्वं । नेपालय् नं जुइगु शुरु जुल । नेपालभाषा ख्यलय् धाःसा पेजथ्रीया उगु पलाःयात मेपिन्सं लिसा कयाः सुना नं याःगु मखंनी । मखु धइगु खःसा नेपालय् छम्ह छता ज्या यानाः ताःलात धाःसा व हे ज्याः याइपिं ग्वाः ग्वाः पिहाँवइ । पेज थ्रीया ज्याःयात अथे मेपिन्सं लिसाः कया याये फूगु खनेमदु । अज्यागु हे छगू लिसा कायेमफूगु ज्या धयागु ‘पेज थ्री स्टाण्डअप कमेडी’ खः । नेपालभाषाया नांजाःपिं ख्यालिकःमिपिं मुना जूगु उगु ज्याझ्वलय् छगू विस्कं हे सवाः बिल । व सवाःया लिसवाः आः तक नं ल्यनाच्वंगु दनि ।
   
पेज थ्रीया निसः ल्याःया दुने पत्रिका  जक पिहाँ वयाच्वंगु मखु । पेज थ्रीपाखें नेपालभाषाया संगीत व मनोरञ्जन ख्यःयात थपू यायेगु् ज्याय् नं थःगु पलाः न्ह्याका वयाच्वंगु दु । अज्यागु हे छगू ज्या ‘पेज थ्री पिपुल्स च्वाइस अवार्ड’ नं खः । नेपालभाषाय् संकिपाया ल्याः अप्वया वल । म्यूजिक भिडिओया ल्याः अप्वःया वल । टेलिभिजन ज्याझ्वः अप्वया वल । संगीत ख्यःया न्हापानिसें लोकंह्वानाच्वंगु ला जु हे जुल । थथे संगीत व मनोरञ्जनया ख्यः तब्या जुया वःसां थ्व ख्यःयात हःपा बीकथं, तिबः बीकथं सिरपा व हना ज्या याइपिं सुं हे पिहाँ वये मफू । थथे लिकुनाच्वंगु हना व सिरपायात पेज थ्री पत्रिकां कःघाना क्यन । नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् नं बेस्ट फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस लगायतया थी थी विधाय् सिरपा बिइगु चलन पेज थ्रीया कुतलय् न्ह्यात । संकिपा ख्यःयात जक मखु , संगीत ख्यःयात नं कःघाना बेस्ट म्यूजिक डाइरेक्टर, बेस्ट भोकल, बेस्ट लिरिक्स आदि थें ज्याःगु सांगीतिक विधायात नं पेज थ्रीया पिपुल्स च्वाइस अवार्डं कःघाना क्यन । उलिजक मखसे नेपालभाषाय् म्यूजिक भिडिओ नं न्हियान्हिथं तब्याः जुया च्वंग दु धयागु वाःचायेकाः म्यूजिक भिडिओया थी थी विधाय् नं सिरपा बिल । थुकथं पेज थ्री पत्रिका फगत पत्रिका जक मजूसे पत्रिकां कःघाना वयाच्वंगु विधायात धात्थें थपु यायेगु आज्जु दुगु संस्था साबित जुया क्यन । 

   
मनोरंञ्जन पत्रकारिता व मनोरञ्जन ख्यःया कःमिपिं दथुइ स्वसापू उलि क्वातुइ फयाच्वंगु मदु । थ्व मगाः मचाःयात वाःचायेकाः पेज थ्री पत्रिकाया ग्वसालय् पत्रकार व कलाकार दथुइ छगू अन्तक्र्रिया ज्याझ्वः नं जूगु दु । नेपालभाषाया पत्रकारिता ख्यलय् मनोरञ्जन पत्रकारितायात उलि ग्यंगु पत्रकारिताकथं कयातःगु मदु । अझ ला थ्व पत्रकारिता धइगु सुनां दुरुं म्वल्हुल अले घ्यलं म्वल्हुल धका बयान याइगु पत्रकारिता धका धाइपिं व थ्व ख्यलय् मदुगु मखु । वय्कपिनिगु धापू कथं थज्यागु पत्रकारितां भाषाया विकास नं जुइमखु अले थज्यागु पत्रकारिता याइपिन्त भाषा ख्यलं कत्ताय् मजिउ धइगु खनेदु । थुकथं चिरिमांया मचाया रुपय् ब्यवहार यानातःगु मनोरञ्जन पत्रकारिता ख्यःयात पेजथ्री पत्रिकां आपाः सिकं आपा ब्वति दुइ थ्यंकूगु जक मखसे अज्यापिं मनोरञ्जन पत्रकारिता याना वया च्वंपिनिगु बारे छक अन्तक्र्रिया नं याना थ्व ख्यःया समस्या दुवालेगु कुतः याःगु धयागु नं कम च्वछाय् बहःगु खँ मखु ।
   
थुकथं स्वयेबले पेज थ्री पत्रिकां नेपालभाषा मनोरञ्जन ख्यःयात छगू म्हसीका बिइत ताःलाःगु दु । चा हे व सेलिब्रिटीलिसे छझा थेंजाःगु ज्याझ्वः हे छाय् मजुइमा वा स्ट्याण्डअप कमेडी हे छाय् मजुइमा उकिं नेपालभाषाया मनोरञ्जन ख्यःयात थपु यायेपाखे छपला अप्वः न्ह्यःने लाकूगु दु । झन नेपालभाषाया संगीत व संकिपा ख्यलय् सिरपा तकं तयाः थ्व ख्यःया कलाकारपिन्त हःपा व तिवः जक मखसे ज्वःमदुगु सम्मान क्यंगु दु । पेजथ्रीया थ्व पलाः सदां न्ह्यानातुं च्वनेमाः । अले मनोरञ्जन ख्यःया थपुइ पेज थ्री सदासर्वदा न्ह्यःने लाना च्वनेमा धइगु आसिका यासें पेजथ्री बाछि पौ निसः ल्याः थ्यंगु लसताय् सकल पेज थ्री जः दुजःया नापनापं नेपालभाषाया सकल मनोरञ्जनकःमि व मनोरञ्जनह्यःमिपिन्त नं पेज थ्री लिसः ल्याः क्यंगु लसताय् भिंतुना देछाना च्वना ।

–०–