zero media family planning adv

नेवाःतय्गु जक मखु नेपाल संवत

बिजय स्यस्यः

  नेपाल संवत धइगु नेवाःतय्गु जक संवत् मखु धइगु खँ स्यूपिनि दथुइ न्हूगु खँ मखये धुंकूगु जूसां आधारभुत तगिमय् लानाच्वंपिं व थ्व ख्यलय् चासो तयामच्वंपिं बौद्धिक मनूतसें अझ नं थुकियात नेवाःतय्गु संवत् धकाः हे तायेकाच्वंगु खनेदत ।
थुकथंया अभिव्यक्ति सर्वसाधारण लिसे ख“ल्हाबल्ल्हा यायेबलय् जक पिदंगु मखसें नेपाल संवतया भिंतुना बीगु पतिइ तकं खनेदत । नेपाल संवत् धइगु नेवाःतय्गु संवत खः, थ्व इलय् नेवाःतय्त भिंतुना बीमाः धइगु ख“ प्रेरित थुज्वःगु पौ छपु नं खनेदत ।

वास्तवय् थ्व गुगुं आश्चर्यजनक ख“ मखु । नेपाःया वास्तविक अझ नं आपालं मनूतसें मस्यू । अझ गुलि वास्तविकता ला तनावनेधुंकूगु दु, दुसुला वनेधुंकुगु दु । सःस्यूपिं व बौद्धिक मनूत थःगु हे थासय् दु । इपिं स्वयं हे गुलिखे ख“ अनुसन्धान यायेगु नं ल्यं दनि ।
वास्तवय् नेपाल संवत् धइगु लिच्छिविकालय् थन सुरु जूगु खः । शंखधर साख्वाः स्वयं हे गुम्ह नेवाः खः धइगु पुष्टि मदु । हानं थ्व सवालय् थन पृथ्वीनारायण शाहया इलय् दुहां धाक्व नेवाःत हे जुयावन अर्थात उबलय् नेवाः धायेगु व आः नेपाली धायेगु छगू हे खः । नेवाःत छगु राष्ट्र नं खः ।
नेवाःत छगू राष्ट्र हे जुया वयाच्वंगु व उकिया तत्व आःतक नं ल्यना वयाच्वंगु जूसां आः नेवाःत मेपिं थें छगु जातिया रुपय् खनेदयेधुंकल । थ्व ल्याखं स्वयेगु खःसा न्हापा नेपाल संवत् धइगु नेपाःया हे संवत् जूसां आःया सन्दर्भय् थ्व नेवाःतय्गु हे जक संवत् खः धइगु नं निष्कर्ष पिहां वइ ।
तर ख“ थथे मखु, नेपाल संवत् धइगु नेपाःया परम्परागत मूलधाराया संवत् खः । थ्व ख“यात ल्वःमके मज्यू । थ्व नेपालय् दुने हे उत्पति जूगु नेपाःया मौलिक संवत् नं खः । थथे मेमेगु संवत् मदु । नेपालय् सुनां नं न्हूगु संवत् नीस्वनाः थनया मौलिक संवत् धकाः घोषणा यानाव्यूसां व परम्परागत रुपं थन मूलधारय् वयाच्वंगु संवत् जुइमखु । अथे जुगुलिं थुगु निता क्राइटोरियाया आधारया नेपाल संंवत धइगु नेपाःया संवत् खः, नेपाःया जुगु ल्याखं नेवाःतय्गु नं खः, तर नेवाः तय्गुहे जक संवत् मखु । थ्व खँ बुलुहँ आधारभुत नेवाः जनसमुदाययात नं थुइकेमाःगु दु धाःसा गैर नेवाःतय्त नं थुइका यंकेमाःगु दु । वास्तवय् थुकथंया सवालय् दक्कय् न्हापां थुगु ख्यलय् सनाजूपिं व दुथ्याःपिं नं स्पष्ट जुइमाःगु खनेदु । थ्व रणनीतिक व कार्यनीतिक मामलाकथंया खँ नं जूवनी ।

‘नेवाः नेवाः’ जक धइगु भावना जक दयां मगाः । थथे धइगुया अर्थ खः भावना जक दयां मागः विचार नं दयेकेमाः । नेपाल संवत छाय् नेवाःतय्गु दथुइ जक लानाच्वन ले ? थ्व न्ह्यसःया लिसः खः – नेपाःया परम्परागत धर नेवाःतय्गु दथुइ लानाच्वन । राजनीतिक ख्यलय्या धार मेपिसं न्ह्याकुसां सांस्कृतिक व परम्परागत धार नेवाःतय्गु हे ल्हाःतय् लानाच्वंगु दु व नेवाःतय्सं हे न्ह्याका वयाच्वंगु दु । थ्वहे ल्याखं जक थ्व नेवाःतय्गु संवत् थे खनेदुगु खः, तर वास्तविक रुपं थ्व नेपाःया हे राष्ट्रिय संवत् खः ।  हानं थ्व ‘राष्ट्रिय’ धइगुया अर्थ नेपालय् दुगु मातृभाषा कथं जनतां न्ववाइगु भाषा फुक्क राष्ट्रिय भाषा खः धाःथें मखु, थ्व राष्ट्रयागु हे संवत् कथं राष्ट्रिय संवत् खः थ्व खँ नं झीसं थुइकेमाः ।