zero media family planning adv

थ्व मनूया बजाः गन मनू सिबय् नं मनू प्वःचीगु खोल थिक

– सुरेश किरण

जि छगू देशयात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह जनता दु ।
जि छम्ह नेतायात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह मतदाता दु ।
जि छम्ह काय्यात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह अबु दु ।
जि छम्ह अबुयात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह काय् दु ।
जि छम्ह मालिकयात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह च्यः दु ।
जि छम्ह च्यःयात माःगु दु
छाय् कि जिके छम्ह मालिक दु ।
तर ग्व, सुयातं म्वाःगु हे जुल ला ?
जिके छम्ह मनू नं दु ।
(जिके छम्ह ‘जि’ नं दु ।)
धात्थें थौं सुयातं
जिके दुम्ह ‘मनू’ म्वाःगु हे खत ला ?
जनता, मतदाता, काय्, अबु, मालिक
थ्व मनूयात भुनातःगु छपाः छपाः सभ्य खोल खः
फगत खोल ।
थौं मनू खोल खोलया दुने जक भुत्तु भुनाः अलपत्र तंगु दु ।
मू ला खोलयागु वंगु जुयाच्वन
खोल थुलि थिके कि खोलया न्ह्यःने स्वयम् मनू दंगु दु ।
अप्वः मू पुलाः जिं थःत लं पुंका
फगत थ्व कारणं
ता कि लनं जितः थिकेक मिया बी फयेमा
छाय् कि थन
मनुखं लंया भाः मखु
लनं मनूया भाः क्वःछीगु जुयाच्वन
मनुखं पसः मखु
पसलं मनू मीगु जुयाच्वन ।
मनू फुइ धुंकूम्ह जनता–
वयागु लागि देश देश मखु
सिवाय् पलाः दिकेगु छिंगु छकू ब“ग्वारा बाहेक,
मनू बुइ धुंकूम्ह काय् –
वयागु लागि अबु अबु मखु
सिबाय् कपालय् स्वत्ताक्क चिनातःगु झ्यातुगु कु बाहेक
तर जिं खनाच्वना
– छगू देशयात थौं मनू सिबय् नं जनता माःगु दु
– छम्ह अबुयात थौं मनू सिबय् नं काय् माःगु दु
– छम्ह नेतायात थौं मनू सिबय् नं मतदाता माःगु दु
मनू माःगु मदु ।
धात्थें थौं मनू सुयातं हे म्वाःगु जुयाच्वन
गनं मकाःगु जुयाच्वन ।
उकिं जुइमाः थौं ‘मनू’यात नं थनया मनूतसें
थःगु भाः थकाइगु वसः दयेकाः पुनेगु यानाच्वंगु दु
– थन माल अन फी जीक
– गन म्वाःल अन त्वये जीक ।
(थौं घण्टाघरं जिके ई न्यनाच्वन सफूपाखें)