prabhu baink new

थौं किपूया नेपालभाषा एकेदेमिया हलय् छधाः प्याखंकःमिपिन्त सुभाय् देछाइगु

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ आषाढ २७, शनिबार १०:५१:०६

छुं दिं न्ह्यः राराहिल स्कूलया थिएटर हलय् थीथी खलः पुचःपाखें न्ह्यब्वःगु छधाः प्याखंया प्याखं निर्माण पुचःयात सुभाय् पौ लःल्हायेगु ज्याझ्वः थौं शनिवाः २ वडा किपूया न्याम्हासिमाय् च्वंगु नेपालभाषा एकेदेमिया हलय् जुइगु जूगु दु ।

छधाः प्याखं ब्वज्याया ग्वसाः खलः नेपालभाषा एकेदेमि छधाः प्याखं ब्वज्याया कजि बीरप्रसाद भन्सारीं बियादीगु जानकारी कथं थौं शनिवाः न्हिनसिया १ ता इलय् किपूया नेपालभाषा एकेदेमिया हलय् उगु सुभाय् पौ लःल्हायेगु ज्याझ्वः जुइत्यंगु दु ।

नेपालभाषा एकेदेमिया ग्वसालय् न्ह्यब्वःगु छधाः प्याखं सुथांलाक्क ब्वयेत ताःलाःगुलिं लसता प्वंकूसें नेपालभाषा एकेदेमिया छधाः प्याखं ब्वज्या पुचलं थुकथंया ज्याझ्वः यायेत्यंगु जानकारी नं कजि भन्सारीं बियादीगु दु ।

थीथी खलः पुचःपाखें दुतिंगु च्यागू छधाः प्याखं अतिकं हे ल्वःवनापुसेच्वंगु व झीगु समाजय् ब्वलनाच्वंगु यथार्थ घटनाया लिधंसाय् चेतना थनेगु कथं च्वमि, स्यनामि, प्याखंम्वः कलाकारपिन्सं जीवन्त प्रतिभा ब्वयेत ताःलाःगुलिं सकल छधाः प्याखंकःमिपिन्त सुभाय् देछायेत्यनागु जानकारी ग्वसाः खलः छधाः प्याखं ब्वज्या पुचः नेपालभाषा एकेदेमिं जानकारी ब्यूगु दु ।

थौं शनिवाः न्हिनसिया १ इलय् किपूया नेपालभाषा एकेदेमिया हलय् जुइगु उगु ज्याझ्वलय् सकलसित सहभागिताया नितिं नेपालभाषा एकेदेमि छधाः प्याखं ब्वज्या पुचलं इनाप याःगु दुसा छधाः प्याखं न्ह्यब्वःगु थीथी खलः पुचःया सकल छधाः प्याखंकःमिपिन्त पायछि इलय् नेपालभाषा एकेदेमिया हलय् थ्यंकेत नं इनाप याःगु दु ।

 

Categorized in नेवाः