dudha jayanti 2568

त्यःछिंत्यः बकःछिं त्यः लातावाता कुलिचां जुछिं त्यः

नेवाः जातिया न्ह्यागु छगू याःसां तःधंगु वा चीधंगु दान मयाकं आत्मसन्तोष काये मसःगु जाति खः । मचा बुया ब्यंकुसा आगं ब्वचा बीया दान याःसा जन्मन्ही यानाः यःमरि धउबजि दान, सीसां दान म्वाःसां दान, धर्म याःसां दान, पूजा याःसां दान यायेगु चलन दु ।
गुर्जुयात दान, सन्यासीयात दान, फ्वगिंयात दान, थःथितियात दान, न्ह्याम्हसित नं दान याइपिं खः । दान हे नं थ्वहे धयागु मदु । नसा त्वंसा, दां, लं न्ह्याःगुं जूसां म्वाःपिनिगु नामं दान, सीपिनिगु नामं दान, अथेंतुं यःमरि पुन्हीबलय् यःमरिया नापनापं वा, जाकि, ध्यबा, आलु न्ह्यागु नं दान यायेगु खः । अथे दान कायेगुयात त्यःछिं त्यः फ्वनेगु वा कायेगु धाइ । त्वाःत्वालय् च्वंपिं मचात मुनाः छेँखापतिं त्यःछिंत्यः फ्वं वनीगु खः । छगू त्वालं मेगु त्वालय् नं त्यःछिंत्यः फ्वंवनेगु याः । त्यःछिंत्यः फ्वं वःपिन्त यःमरि, जाकि, वा, ध्यबा न्ह्यागु नं बीफू । थथे त्यःछिंत्यः फ्वं वनीपिनि गुम्ह गुम्हसिया योजना तयाः हे फ्वनेगु याः । अप्वः यानाः योजना दयेका त्यःछिंत्यः फ्वं वइपिनि सामाजिक ज्याया लागि कायेगु नं याः । उकिया लागि न्हापा हे सुचं बीगु नं चलन दु । योजना तयाः त्यःछिंत्यः फ्वनाः वःगु वा, जाकि, फुकं दामय् हिला ज्याय् छ्यलेगु चलन दु ।
यःमरि पुन्हीबलय् त्यःछिंत्यः काः वइपिनि भाखा धाःसा थाय् स्वयाः वा व्यक्तिं स्वयाः पाःगु खनेदु । येँ दुने त्यःछिंत्यः  काः वइबलय् विशेष यानाः हाला वइगु भाखा थथे खनेदु । उगु भाखाात च्वय् न्ह्यः थथे धुनागु नं दु ।

त्यःछिंत्यः बकःछिं त्यः
लातावाता कुलिचां जुछिं त्यः
यःमरि च्वामु उकी दुने हाकु
ब्यूम्ह ल्यासे मब्यूम्ह बुह्रिकुति
छिमिनं चिकु जिमिन) चिकु
पियाच्वने थाकु
वहे भाखायात थुकथं नं हाले गु याः ।
त्यःछिंत्यः बकःछिं त्यः
लातावाता कुलिचां जुछिं त्यः
यःमरि च्वामु उकि दुने हाकु
ब्यूम्ह ल्यासे मब्यूम्ह तितिकुति बुढी
न्हापांगु व लिपायागु वहे तुं जूसां नं लिपायागु वाक्यं तितिकुति खँग्वः छगू अप्वः खनेदु ।
थ्वहे भाखायात बनेपाय् नेवाःतय्सं थुकथं नं हालेगु याः ।
यःमरि चुइं च्वंथाय् लाक हइ
ब्यूसा ल्यासय् मब्यूसा कुरिति
थ्वया सन्दर्भ यःमरि छुनाः (चुइं मचा भाषां) च्वनाच्वंथाय् तक्क बी हयेगु याइगु खः । यःमरि छुनाबीगु याःसा रितिथिति सःस्यूम्ह धकाः धायेगु याइगु खः । बीगु मयात धाःसा रितिथिति मस्यूम्ह धकाः धयातःगु खः । अथेंतुं
यःमरि चुईं च्वकाय् लाक आइँ
ब्यूसा ल्यासे, मब्यूसा बुढीकुटी

थ्वया सन्दर्भ यःमरि छुना च्वकांनिसें वां न्याना नयेगु खः । यःमरि बिल धाःसा ल्यासे मबिल धाःसा मतिमभिंम्ह बुढी खः धकाः धाःगु खः ।
यःमरि पुन्हीबलय् चलन चल्ति वःगु भाखा धयागु च्वये न्ह्यः थनागु भाखा खः । ज्या यायेगु योजना तयाः त्यःछिंत्यः फ्वनेगु जुल धाःसा त्यःछिंत्यः बकछिं त्यः, लातावाता कुलिचां जुछिं त्यःया भाखाय् म्ये दयेका हालेगु याइगु नं चलन दु । 

 थन क्लिक यानाः त्यःछिंत्यः फयाच्वंगु भिडिओ स्वयादिसँ