nepal investment baink

तिसाज्वलं तियातःम्ह कंकाल लुत

२०७२ आषाढ ६, आइतबार ११:००:३६

फ्रान्सया लवाउ सहरय् जुयाच्वंगु छगू उत्खन्नय् २५०० दँ पुलांगु कब्रिस्तानं पिहांवःगु कंकाल खनाः पुरातत्वविदत हे अजू चाल । थुम्ह कंकालयात लुँ वहःया तिसाज्वलं पूवंक हे तीकातःगु जुयाच्वन । तिसाज्वलं मदुगु कंकालया छगू ब्व मदु ।

थ्व कंकाल सुयागु धकाः आःतकं सीकेमफुनि । अनुमान कथं सुं तःधंम्ह योद्धा वा राजकुमार वा राजकुमारीया जुइफु धयातःगु दु । पुरातत्वविदतय् कथं थ्व कंकाल इसापूर्व ५ या खः । फ्रान्सया थुगु लवाउ सहर लिक्कसं ट्रोयसय् नं उत्खनन याःबलय् थथे हे कंकाल लुइकूगु दु ।

कंकालया गःपतय् लुँया ५८० ग्रामया तिसा दु । अथेहे कंकालया नाडिइ लुँया ब्रासलेटलिसें तलबार छपु नं दुगु जुयाच्वन । थुकिं नं सीदु कि थ्व कंकाल सुं राजकुमार वा राजकुमारी वा महान योद्धाया जुइफुगु अनुमान यानातःगु दु । तर पूवंक शोध क्वचायेकाः जक थुकिया लिच्वः वइगु पुरातत्वविदतसें धाःगु दु । थुगु मालेज्यायात पुरातत्वविदसं असाधारण मालेज्या धयाच्वंगु दु ।