nepal life 2076 3 18

तिकिझ्याः (चिनाखँ)

–रफिन तुलाधर, अष्ट्रेलिया

तिकिझ्यालं स्वयाः जिमि मां नं
जितः पियाच्वन,
जिमि काय् गबले वइ धकाः ।
दँ दँ दत वंम्ह
थौं वइला कन्हय् वइला धकाः
जिमि मां नं जितः पियाच्वन ।।

मुल् तयाः बाखँ कने छन्त
सुकुली फयेतुकाः बजि नके छन्त
गबले वयेगु जिमि पुता छ
क्वाक्क वः छुना नके छन्त ।
नखःचखः लुमंला छं ?
बुंगद्यःया रथ सालेगु ई थ्यन,
असनय् चुकय् झ्वःलिं देवा च्याकाः
जिमि मां नं जितः पियाच्वन ।
तिकिझ्यालं स्वयाः जिमि मां नं
जिगु लँ स्वयाच्वन ।।

जि वये मां भतिचा लिबाक,
ल्वःला छुं हे ममं
भतिचा तना जक च्वंगु खः,
हाकनं छक्वः बाखँ न्यनेत,
हाकनं छक्वः नापसं च्वनाः बजि नयेत,
जि वये मां भतिचा लिबाक ।
हाकनं छक्वः पाजुपिन्थाय् वनेत
नखःचख हनेत,
लुमुगु गा ज्वना,
जि वये मां भतिचा लिबाक ।
च्याता घासा जोरे याना,
तिकिझ्यालं स्वया जिमि मां नं
जितः पियाच्वन ।।