dudha jayanti 2568

तःभुखाय् ब्वःगु थौं स्वला पुल

निश्चल 

तःभुखाय् ब्वःगु थौं १२ गते १२ बजे स्वला पूवंगु दु । बैशाख १२ गते १२ बजे ब्वःगु तःभुखाय् थ्वयांलिपा १३ गते न्हिनय् १ बजेपाखे तच्वकं ब्वःगु लिभुखाय् व थ्वयालिपा चिचीधंगु लिभुखाय् व बैशाख २९ गते हानं ब्वःगु तःभुखाय् नं नेपाःया यक्व जनधन नेपाली जनताया नुगलय् आःतक नं तःभुखाय्या ग्याःचिकु ल्यनाच्वंगु दनि । व स्वला लिपा म्हिगः बहनी ६ः२३ बजे तक नं छन्हु निन्हु पाकाः लिभुखाय् ब्वयाच्वंगु दनि । तःभुखाय् बैशाख १२ गते १२ बजे ७.६ रेक्टर ब्वःगु खःसा १३ गते ६.९ रेक्टरया ब्वःगु खः । थ्वयांलिपा बैशाख २९ गते न्हिनसिया १ बजेपाखे ६.८ रेक्टरया भुखाय् ब्वःगु खः । थ्वयांलिपा न्हियान्हिथं हे थें ४ सिबें च्वय्या लिभुखाय्त ब्वयाच्वंगु दु । 

बैशाख १२ गतेया तःभुखाय् लिपा २९ गते थ्वयांलिपा हानं श्रावण ६ गते ४.६ रेक्टरया येँया भृकुटीमण्डप केन्द्र जुयाः बहनी १०ः१५ बजे ब्वल । थ्व भुखाय् येँ केन्द्र जूगुलिं सकसिनं वाःचायेकल व बहनी द्यनाच्वंपिं व द्यनेत तयार जुयाच्वंपिन्त सतकय् पित हल । स्वलालिपा दकलय् लिपांगु लिभुखाय् धाःसा बहनी ६ः२३ बजेया जूगु दु । 

आः हानं भुखाय् ब्वइतिनि कि ब्वइमखु ? छु जुइ ? तःधंगु भुखाय् येँ केन्द्रविन्दु जुयाः ब्वइतिनि, सतर्क जुया च्वनेमाः, आदि आदि खँ आः नं त्वाः, चुक, ज्याकुथिइ जुयाच्वंगु दनि । तःभुखाय् न्ह्यः नापलाःपिं पासापिं नाप लाइबलय् दकलय् न्हापाया खँ हे “भुखाय् ब्वःबलय् गन छ ?” धइगु खँ हे सुरु यायेगु यानाच्वंगु दनि । भुखाय्या लिच्वः अझ नं झीगु मनस्थितिइ लानाच्वंगु दुनि । उलि याकनं हुइफइगु खनेमदुनि । 

तःभुखाय्लिपा भुखाय्या अतिपीडितपिं थःगु छेँय् च्वनेमजियाः अझ हे पालय् च्वनाः जीवन यापन यानाच्वंगु दनि । तःखा छेँ दुपिं न्हियान्हिथं लिभुखाय् ब्वयाच्वंगु हुनिं छ्यलिइ द्यनाच्वंगु दनि । न्हापा न्यागू तल्ला, खुगू तल्ला च्वय् बालं कयाः च्वनाच्वंपिं, ज्याकू तयाच्वंपिन्त च्वत, कोठा मालाः सरे जुयाच्वंगु दनि । तःभुखाचं यानाः इहिपा ज्याझ्वः, ततःधंगु सभा, समारोह, क्वदल । हानं थथे क्वःदःगु ज्याझ्वः गुबले यायेगु धकाः तयारी यानाच्वंगु दनि । 

भुखाचं छुं भतिचा क्षति याःगु छेँ मर्मत यायेगु ज्याय् लगे जुयाच्वंगु दनि । अथेहे तःभुखाचं थः परिवार मदयाः दुःखंकःपिं अझ नं थः छेँ जः मदुगु दुःख मुक्त जुइफुगु मदुनि । 

तःभुखाय् ब्वःगु स्वलाया दुने सकतां खँ सकतां ज्या भुखाय्नाप स्वातु स्वाःगु दु । भुखाचं पिने च्वनाः ज्या यायेफुगु मदुनि । स्थानीय क्लव, संघ, संस्था, सामाजिक संस्था, अझ नं तःभुखाचं पीडितपिन्त राहत इनेगु, राहत बीगु ज्या यानाच्वंगु दनि । थ्व ज्यां मुक्त जुइफुगु मदुनि । 

थौं १२ गते आः १२ बजे पुले धुंकल तःभुखाय् ब्वःगु स्वला फुत अझ नं झीत भुखाय्या त्रास त्वःतूगु मदुनि, लिभुखाय् ब्वयेगु द्यूगु मदुनि । अझ नं भुखाय्विद्तय्सं सतर्क जुयाच्वनेत इनाप यानाच्वंगु दनि । भुखाय्विद्तय्सं “भुखाय् उलि ग्यानापु मजू व सिबें अप्वः झीगु निर्माण याःगु भौतिक संरचना ग्यानापु” थ्व खँयात नुगलय् तयाः न्हू निर्माण व न्हूगु सामाजिक संरचना निर्माण यायेमाःगु दायित्व झीत दनि ।