nepal investment baink

जलप्याखं (हरिसिद्धि नाच) १२ दँ पर्व फुच्वमाजु गोदावरी मेला शनिवाः

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा तृतीया (२०८० चैत्र १५ गते) बिहिवाः

श्रीश्रीश्री हरिसिद्धि त्रिशक्ति भवानी (जलप्याखं) झिंनिदँ पर्व पुच्वमाजु गोदावरी मेलाया विषयस थौं बिहिवाः जल (हरिसिद्धि)या लाछी द्यःछेँय् पत्रकार सम्मेलन ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वःगु दु ।

यल महानगरपालिका वडा ल्याः २८ व २९ श्री हरसिद्धि भवानी १२ दँ फुल्चोकी माई पर्व संचालन समितिया ग्वसालय् जूगु पत्रकार सम्मेलनय् झिंनिदँया जल द्यः प्याखंया फुच्वमाजु मेलाया विषयस जानकारी ब्यूगु खः ।

जलप्याखंया झिंनिदँ जात्राया लिपांगु ज्याझ्वः कथं फुच्वमाजु गोदावरी मेला जुइगु जानकारी उगु पत्रकार सम्मेलनय् ब्यूगु खः ।

पत्रकार सम्मेलन ज्याझ्वलय् जलप्याखंया द्यः गुरु धनबहादुर महर्जन व  बाबुकाजी महर्जनपिन्सं आसन ग्रहण यानादीगु खःसा जलया २९ वडाया वडानायः गणेशकुमार महर्जन व वडा ल्याः २८ वडाया वडानायः विरेन्द्र महर्जनपिन्सं नं आसन ग्रहण यानादीगु खः ।

पत्रकार सम्मेलनय् लसकुस न्वचूलिसें थःगु नुगः खँ जलया यल महानगरपालिकाया २९ वडाया वडानायः गणेशकुमार महर्जनं तयादीगु खः । लसकुस न्वचुलिसें नुगः खँ तयेगु झ्वलय् वडानायः गणेशकुमार महर्जनं झिंनिदँया जलप्याखंया लिपांगु ज्याझ्वः कथं वइगु चैत्र १७ गते शनिवाः जुइगु फुच्वमाजु गोदावरी मेलाया विषयस जानकारी बियादिसें उगु गोदावरी मेलाय् छु गुज्वःगु ज्याझ्वः जुइ धैगु जानकारी बियादीगु खः ।

अथेहे, पत्रकार सम्मेलनय् जलया यल महानगरपालिका २८ वडाया वडानायः विरेन्द्र महर्जनंझिंनिदँया जलप्याखं फुच्वमाजु मेलाया प्रेस विज्ञप्ति ब्वनाः न्यंकादीगु खः ।

पत्रकार सम्मेलनय् चैत्र १७ गते शनिवाः जुइगु हरसिद्धि जलप्याखं १२ दँ फुच्वमाजु मेलाय् जुइगु ज्याझ्वः नं सार्वजनिक याःगु खः ।

चैत्र १७ गते शनिवाः सुथय् ४ ता इलय् पुजारीपिं पुजाभः ज्वनाः बिज्याइगु व अन ल्यू ल्यू स्थानीय प्रमुख, काहाँ बाजा, धिमे बाजा नापनापं सर्वसाधारण बासिन्दापिनिगुब्वति दइगु जूगु दु ।

अथेहे, कोपुली गु¥हा हिति ( नौधारा) द्यः पूजा यानाः फुच्वय् थाहाँ वनीगु व लँय् च्वय् दथुइ कलश, धपदिल, अपदिले छायेगु ज्याझ्वः जुइगु जूगु दु ।

थ्वहे झ्वलय् फुच्वमाजु द्यः पूजा जुइगु व समेबजि ग्रहण यानाः लिहाँ वयेगु ज्याझ्वः तयातःगु दुसा गोदावरी जल द्यः ख्यलय् विश्राम यायेगु ज्याझ्वः तयातःगु दु ।

थथे विश्रामलिपा पुजारीपिं तयार जुयाः भ्वय् बो छुनाः आसनय् बिज्याइगु व न्हापां स्थानीय प्रमुखपिन्सं पुजारीपिन्त भावभक्ति यानाः छायेगु ज्याझ्वः न्ह्याइ व द्यःपिन्सं प्रसाद इनाः बिइगु ज्याझ्वः दु ।

थथे प्रसाद इनेगु ज्याझ्वः धुंकाः भक्तजनपिं भजन किर्तन यनाः भ्वय् नयेगु ज्याझ्वः तयातःगु दुसा गोदावरी जल द्यः ख्यलं लिहाँ बिज्याइगु ज्याझ्वः तयातःगु दु ।

अथेहे, बरेगां जल गालय् द्यः लिछ्वयेगु ज्याझ्वः जुइसा बरेगांया तांगा ध्वाखा जुया थैब फुच्वमाजु जल चपाः जुयाः लिहाँ बिज्याइगु ज्याझ्वः तयातःगु दु ।

थ्वधुंकाः वपी ध्वाखा जुयाः निव भक्ति नं लाछी दबुली च्वंगु देगलय् लिहाँ वयाः सकतां ज्याझ्वः क्वचाइगु जूगु दु ।

पत्रकार सम्मेलनय् पत्रकारपिन्सं जल प्याखं सम्बन्धी थीथी न्ह्यसः तःगु खःसा जल द्यःप्याखंया द्यःपिंलिसें वडाध्यक्षपिन्सं न्ह्यसःया लिसः बियादीगु खः ।

उगु पत्रकार सम्मेलन ज्याझ्वः बाबुकाजी जल्मी (विके) नं न्ह्याकादीगु खः ।

Categorized in नेवाः