nepal investment baink

चीर स्वाइगु उत्सव (चिनाखँ)

चीर स्वाइगु उत्सव

–रहेना

चीर स्वाइगु उत्सवय्
मुना च्वंपिं अले न्हिला च्वंपिं
व सकसिया न्ह्यैइपु हे जूला रु
अवश्य नं जूगु खइमखु
चीरया रंगीचंगी ध्वजानाप
जितः न्ह्यसः न्यनेगु मन जुल
छिपिं सर्गतय् स्वयाः ब्वः थें
छिमित स्वःपिनिगु मन नं ब्वःला रु
अवश्य नं मब्व जुइ १ ।।

थीथी तजिलजि ब्वयाः
रंगीचंगी जुइमाःगु थ्व देय्
मनू जुयाः मनू जुइ मसःपिनि ल्हाःतय्  लानासः
मुक्कं देय् हे ख्वबि हाः ।।

उकिं
इपिं दक्व ला झ्यातुगु मन ज्वनाः
घौछि जकसां मन दिकास्वःगु जुइमा
वाँ खानाः ल्हाः फयाच्वंपिं
थ्व देययात अपाङ्ग याना न्ह्याका च्वपि
लुमं लुमं नुगः गालय् लाः जुइ ।।

अले,
तेज नं क्वछूगु व ख्वाःपाः
रहर क्वःथयागु व मन ज्वनाः
गन न्ह्यैइपुइ, गथे न्ह्यैइपुकी ।।

यायेमाःगु अले बीमाःगु योगदान
दक्व ध्याक्वय् तयाः
थःपिनिगु ल्हाः तुति जक बल्लाकाः,
प्वाःध्यंक नइपिं लुमनाः
नुगः ख्वःपिं इपिं
व नुगः दुने गथे न्ह्यैइपुइ ।।

भ्वाथः जुयाः दुना वइथें जाःगु छेँं च्वनाः
थःगु व्यक्तिगत थाय‍् बाय् जक चूलाकीपिनि
कर्तूत खँ खँ
कुतुंवये धुंकूगु आकांक्षा ज्वनाः
गथे न्ह्यैइपुइ ? ।।

अयनं
चीर स्वयाः व विस्मात् प्वंकाः
अबिरया होलीं
दक्व त्वपुना छ्वयेफइ धैगु आसं
ब्वति काःगु जुइमा
थ्व उत्सवय् ।।