1142 nhoo dan adv

चमत्कारी लीलावज

२०७३ माघ २०, बिहिबार १९:४४:४२

यज्ञमानपति बज्राचार्य

लीलावजं्र व सिमा अ छ्यलाः मरुसतःया नामं मन्दिर दयेकल । व मन्दिर सिं जक छ्यलाः दयेकूगु जूगु नितिं काष्ठमण्डप धकाः लिपा धायेगु जुल ।

लीलावज्र मनू खः । अय्नं छि जि थें साधारण कथंया मनू मखु । वसपोल छम्ह सिद्धहस्तम्ह खः । विद्वानम्ह खः । तान्त्रिकाचार्य खः । साहित्यकार खः । संसारया भिं यायेगु लागि न्ह्यज्याना च्वनीम्ह खः । अकिं वसपपोलयात साधारण मनूत स्वयाः नं अप्पो गुण दलुम्ह मनू धायेमाली । साधारण मनूत स्वयाः मदुगु ज्या वसपोलं याःगु खं नं लुयावःगु दु । संक्षेपं धायेगु खःसा वसपोल छम्ह ऋद्धि दुम्ह मनू नं खः । चमत्कारीकया ज्या वसपोलं क्यंगू गुलि दु, गुलि मदु मस्यु । तर वसपोलं थःगु जीवनय् ज्या याना बिज्याःगु धकाः ब्वने कंने दुगु छता निता खं थन न्ह्यथनेगु कुतःयाये ।
१. तुरुसुकातय्त लिना छ्वःगु

महाविहारय् ज्ञानया खं ब्वनेगु ब्वंकीगु तःधनाः अकिया ख्याति देश विदेश न्यंक जायाच्वन बौद्ध वज्रयानया मत मयःपिसं थ्वयात स्यंकेगु स्वया च्वनीगु नं जुयाच्वन । विक्रमशील महाविहारय् विद्वान भब्यकिर्ति धुंकाः अनया अध्यापन यायेगु ज्या लीलावजं्रजुं क्वब्यूगु जुयाचवन । । थ्व समय्लय् नं तुरुसुकातय्सं विक्रमशील महाविहारय् हमला याः वयाच्वंगु धकाः लीलावज्रं वाः चायेकूगु जुल । तुरुशुकातय्गु बथान विक्रमशील महाविहारपाखें स्वयाः वयाच्वंगु थ्यंक थ्यंकः हे वइन धइगु खं वा चायेके धुनै कथं वसपोलं थःगु यमारी सिद्धीया तन्त्र छ्यलेगु ज्या याःगु जुल । तुरुशुकातय्गु फोज अन थ्यं लिसें छुं हेनवाये मफुपिं थें छुं याये मफुनि थें लाता थें जूगु जुलं तुं जुल । अखें थुखें सने मफुगु जृुल लोहं थें निश्चल जुल ।तःन्हू तकक थथे जुसेलिं विक्रमशील विहार हमला याः वःपिं तुरुशुकात लिफः स्वयाः लिहां वनीगु त्वःताः मेगु लं हे इमित मन्त ।बिस्युं वने हे माल । बिस्युं वना हे छ्वल । विक्रमशील महाविहारया छगू दशा तरे जुल, लीलावज्रया ऋद्धि सिद्धि जुल ।, लामा तारानाथया धापू कथं वसपोलं थबलय् यमारी चत्र तन्त्रया उपाय छ्यःगु खः । लीलावज्र जु भैरव अष्ट बेताल साधन यायेगु ज्याय् नं निपुणम्ह खः धाइ ।
     लडाइलय् शत्रुपक्षया फौजयात अनेक तनेक कथंया भ्रम वयेकाः ख्यानाः बिसिका छोय्गु नं युद्ध कला कौशलया छगू उपाय खः । बथानका बथान द्वचातयगु नेकुलिइ । कापलं हिनाः चिउरीघ्यः लुनाः च्याकाः बहनी शत्रुत च्वना च्वंथाय्पाखें पहाडया भीरं ख्याना छोयेगु अले शत्रुतय्सं स्वयेबलय् चिराक च्याकाः अहो गुलि मछि सिपाहीत वयाः ल्वाः वःगु काः मजिल धाधां द्यनेत चवंपिं अंग्रे्रजी सिपाहीत लं हे मफिसें हुतिनाः बिस्युं वन धकाः नेपाःया घटना विषय् न्यने कने ब्वने दु । नेपालय् लडाईंलय् वनेबलय् देव देवीपिंथाय् वनाः आशिका यायेगु साधना यायेगु नं छगू परम्परा खः ।आः हे नं दु ।शाही सेनाया गुगुं नं बटालियन वा पल्टन छम्ह नं छम्ह द्यःया निशानाया लिधंसाय् च्वना मच्वंगु दइ हेम खु । सन् १८५५ मार्च महिनापाखें भोट नाप जूगु ल्वापुइ तिब्बतया फौजत लिसें ल्वाः वंम्ह धीर शमशेर जुं ख्वप देय्या नव दुर्गा भवानीया थाय् वनाः आशिका काः वंगु धइगु न्यने दु । युद्धभुमिइ नेपाःया फौजतय् न्हाय्पनय् नवदुर्गा भवानी प्याखं हुइकेबलय् थाइगु बंया आवाज गथे खः अथे हे च्वंक सः तिंकालना .... .....। धिंकाललता .... जक गुन्जय् जुयाचवन । अले तिब्बती सिपाहीतय् मिखाय् ला नेपाली फौज पाखें छु छु ख्वाः वःपिं अने तनेया ख्वाःपा दुपिं जक खनाः ग्यानापुस्से चवंक च्वन धकाः धाःगु न्यने दु । देशया स्वार्थ हितया लागि जुगु राष्ट्रियताया भक्तिभावं बिलिबिलि जाःगु दत्तसिचत्तय् भिं लक्षण क्यनेगु शुरु जुइ हे नं जुइमाल ।
     लीलावज्रजुं विक्रमशील महाविहारय् हमला याः वःपिं तुरुशुकातय्त बिसिका छोयेत छ्यःगु तान्त्रिक बल नं थथे युद्ध कला कौशलया छगू उपाय खः धाये माली ।
२. रुप हिलेगु सिद्धि

लिलावज्रया जीवन कालय् जूगु छगू घटना नं न्ह्यथने बहःजु । छकः छम्ह अधर्मी पापीष्ट मनूया थःगु कुकृत्य साधन पुवंकेत छम्ह असाधारणम्ह पण्डितया म्हय्च्वंगु न्याता कथंया ला मालाच्वन । व पापीया मनं थ्व ज्याय् लीलावज्रया त है ल्यल श्र लीलावज्र च्वना च्वंथाय् वन । लीलावज्र नं छुं म्हो जुइ । वसपोलं व खं सिइका काल । उघिमय् हे लिलावज्रं थःगु कायया रुप किसि रुपय् हिलाबिल । किसियात हे स्याय े धकाः ज्या संबलय् हितुमुतु हिउ हिउं यानाच्वन । व पापिष्ट मनू नं ला लीलावज्र्र धइम्ह उम्ह खः थसुम्ह खः हे धाये मफया वन । कायल जुयाः लिहां तुं वना छोये माल । लीलावज्र थथे थीथी कथंया रुप काये फुगु जूगु नितिं वसपोलयात विश्वरुप नं धाः ।
    तान्त्रिकतय्सं थथे रुप हिलेगु ज्या याः धकाः यक्को खं न्यने दु । ख्वप देया विस्केट जात्रा नं ला थथे हे रुप हिउगु लुमन्ति खः धाइ ।, अथे हे खं सक्व वज्रयोगिनी माताया थाय् छम्ह सिद्धा च्वनाहच्वनीगु जुयाच्वन । छम्ह भक्तया इच्छा पुवंकेत तन्त्र मन्त्रं साधन यानातःगु जाकि भचा वयागु ल्हाःतिइ बियाः थःम्हं क्यनेगु थःगु भयंकर रुप स्वये गातकि व जाकिं वइत छ्वाका बिउ अले जि न्हापांया तुं रुप जुइधकाः धयाः थःम्ह अजिंगरया रुप धारण याःग्ु जुयाच्वन । व अजिंगर थुलि ग्यानापुसें च्वनावल , थुलि ग्यानापुसे च्वनावल कि व जाकि ज्वना च्वंम्ह भक्त ला ग्यानागिनाः आतय् जुयाः चिचाः मिचाः दंक हालाः अनं सक्व दे पाखें बिस्युं वंगु वन । अजिंगरया रुप धारण यानाच्वंम्ह व सिद्धां थःत थम्हसियां बिया तइगुु जाकि ं छ्वाका बिइगु आशां वइगु लिउलिउ वन । थः लिउलिउ वःगु खनाः झन् हे व भक्त ला बिस्यु वंगू वनं अजिंगर सक्व द्यःया क्वय् महाकाल द्यः दुथाय् नं भचा क्वय् स्वधाः हिति दुथाय् तक वल । अनं लिपा आहां द्याकाः अजिंगरया रुपय् तुं चवनाः सिद्ध जुया वन धाइ ।व अजिंगर रुपी सिद्धायात थौंया अद्यापि भोजन तया तुं वयाचवंगु दु धाइ ।

३. कल्पवृक्ष देवतायात तारणं क्यंकुगु

छगू जमानाया खं खः ।थथे हे छम्ह सिद्धि दुम्ह –वृक्ष देवता नं्र थःगु रुप हिलाः मनूया रुप कयाः नासः द्यः थाय् न्ह्योने अष्टमातृका द्यःपिं गणछिं सिद्धि कायेमा तिनिं विधि कथं प्याखं हु वयाच्वंगु स्वः वःगु जुयाच्व न । थथे व प्याखं स्वयाच्वंपिं मे मेपिं नं यक्को दु ।
 अकिइ लीलावज्र नं छम्ह खः। लीलावज्रया मिख काचाक्क अन हुलय् मध्यय् दक्कोसिया नं तःधिम्ह मनू याके वन । लीलावज्रं वयाके असाधाराणता खन । अखे थुखें गुबलें नं गनं नं खनिम्ह थौं हे तिनि खने दुम्ह थ्व पक्का नं छुं मदइ हे मखु धकाः ताल । छम्ह अजुगति याम्ह मनूयात मेम्ह अजुगतियात मनू नं थथे म्हसीकिइगु ला स्वाभाविक हे खः । अले लीललाबज्रयात छु मानि । वसपोलं थःके दुगु शक्ति छ्यलेगु यात । अथें थुखें गनं गुगु नं वने मजिइक थःत वयात तारण तयां तुं बिल । थः उखें थुखें वने मजिइक थःत सुना नं स्तम्भन शक्ति छ्यःगु व अजुगतिया मनू नं वाः चायेका काल ।
    इपिं निम्हसिया नं थः थःके दुगु खं थः थःके मनय्.सं तुं तयाः निम्हसिया नं मन वाः चायेकाः अष्टमातृका सकल जहानपिनिगु अन जुयाच्वंगु प्याखं सिमधःतले स्वयाच्वन । प्याखं हुइगु ज्या क्वचाल । द्यःत बाजंया ताःलय् प्याखं पाः काकां थःगु थासय् लिहां वन । प्याखं स्वयाच्वंपिं मेमेपिं नं बुलुहुं थः थः थासय् लिहां वन । प्याखं दबू नं खालि जुल ।मनूत नं मदया वन । अले फगत अन व वइत ,वं वइत स्वयाच्वंपिं स्तम्भन सिद्धि छ्इलाच्वंम्ह लीलाबज्र व स्तम्भनया खिपतं चिइका चवंम्ह व अजुगतिम्ह मनू , थुपिं निम्ह हे जक झ्वातां दनाच्वंगु जुल ।
     अले इपिं निम्हसिया दथुइ थथे न्ययने कने खं जुल जुइमाः । व अजुगतिम्ह मनू नं न्यन ।जितः छाय् छु प्रयोजनया निमित्तय् स्तम्भन यानागु ? लीलावज्रं तप्यंक लिसः मबिसें थम्हं नं न्ह्यसः तल छःपिं सु खः ? द्यः खः ला ? मनुष्य खः ? यक्ष या राक्षस ?सु खः ? अले वं थःगु भेद कन जि वृक्ष द्यः खः । द्यः तय्गु प्याखं हुगु स्वयेगु मन जुयाः थथे मनूया रुप कयाः वयागु खः ।
    लीलावज्र थ्व खं न्यने मात्र हे दंग जुल । साक्षात वृक्ष देवताया दर्शन लात ।
    अले ला छु मानि, थःके छगू इच्छा नं च्वः जायावल । धा नं धया हे बिल । अथे खःसा जितः छमा सिमा बिउ अकिइ जिं मन्दिर दयेके ।
     मन्दिर दयेके गाक्क सि दइगु कथं छमा सिमा फ्वने । वृक्षदेवतां लीलावज्रयात वं धाः कथं तःमागुस छमा सिमा बिया बिल । लीलावजं्र व सिमा अ छ्यलाः मरुसतःया नामं मन्दिर दयेकल । व मन्दिर सिं जक छ्यलाः दयेकूगु जूगु नितिं काष्ठमण्डप धकाः लिपा धायेगु जुल । थ्व हे काष्ठमण्डपया हिउहिउं वःगु खंग्वः काठमाण्डु,काठमाडौं, काठमाडौ जुजुं वल । थौंया नेपाः दे दक्कोया राजधानी कथं नां जुयाच्वंगु काठमाडौं थ्व हे देगःया नां खः थ्व देगः देपाःया अने तने जूगु ऐतिहासिक खं न्यनयं व तस्वीरत स्वस्वं समय समय हिउपाः कथं थःगु ख्वाःपाः नं हितुहितु हिलाः हिलाः थौं नं धस्वानाच्वंगु दनि । अले जुजु जयस्थिति मल्लया पालं निसें जक तये हःम्ह गोरखनाथयात थःगु गमय् तयाच्वंगु दु ।
    लीला वज्रजुं सिमाया हाप्वःत खोत जक मुनाः अजाःगु सिख्वं जक थःम्हं दयेकातःगु विहारय् तयेगु ज्या जूगु जुल । अले ला छु मानि व बिहारया नां नं श्री खण्ड कल्पतरु मूल महाविहार धायेगु थासय् अःपुइक सिख्वंमुबहाः जक नं धायेगु याना हल । थ्वया हे कारणं देगः दयेकाः ल्यं दुगु सिं काष्ठमण्डपया दक्षिणपाखें मेगु छगू सतः दयेकल । ल्यं दुगु सिं जक दयेकूगु नितिं अबलय् नं निसें थ्व सतःयात सिल्यं सतः धकाः नां कायेगु यानातःगु जुयाच्वन । अन नं ज्या मछिंक ल्यं पुल्यं दुगु सिं सात दक्को मुनाः चां ल्हाकाः दबू थें दयेका बिल । थ्वइत गःकूया नामं धायेगु यात । थ्व गःकू काष्ठमण्डप देगःया दक्षिण पश्चिम कोणे,अले सिंल्यंसतःया उत्तर पश्चिम कोणे अलेहानं नासद्यःया सन्मुखय् थौं नं गःकुटिया नामं धस्वानाच्वंगु दु ।
    पूर्व नासः द्यः पश्चिम गःकुटी, दक्षिण सिंल्यसतः व उत्तर काष्ठमण्डप मन्दिर थथे प्यखरं तयाः प्यकुमकुं लाक्क चकमकंक थाय् थौंकन्हय् येंयाःबलय् भराय् जाःगु प्यंगः थां दिकाः वया द्यःने इन्द्रमहाराज विराजमान जुयाच्वंगु दु । यें पञ्जराबलय् नं थ्व हे थासय् प्य खेरं तःहायेक सिंया बेताः प्यनाः अन दुने च्वनाः काः वक्वसित पञ्जरा (थुयातःगु जा) बिया च्वनी । थ्व आः नं स्वये दनि ।
– नेपाःया प्राचीन बज्राचार्य लीलाबवज्र सफूपाखें