Mohanai 2078 KTM

चथाःया उत्पति गुगु कथं जुल ?

प्राडा चुण्डा बज्राचार्य
चथाः चतुर्थीयात धाइगु खः । थुकियात चौथी नं धायेगु याः गथेकि मंगल चौथी । चौथी खँग्वः आपालं चलन चल्तीया खँग्व खः । चौथी खँग्वः लिपा वनाः चथालय्
हिल । थौंकन्ह्य चथाः धायेगु जुल । चथाःयात गणेश चौथी धकाः नं धायेगु याः । पार्वती थःगु रक्षाया लागि गणेद्यःया सृष्टियात । थ्व हे पार्वती गणेद्यः सृष्टि याःगु
दिं हे भाद्रशुक्ल चौथी खः । उकिं चथाःयात गणेशया बुदिं धकाः नं धायेगु या । चौथी तिथि गणेद्यःया तिथि खः, अले वार कथं मंगलवार नंं गणेशया हे वार खः ।
उकिं मंगलवार चौथी लात धायेवं गणेद्यः पूजा यायेगु भिं धकाः पूजा याइपिं यक्व यक्व दु । थुकथं चथा कुन्हु गणेद्यः पूजा याइपि नं दु ।

चथा धकाः गणेद्यः जक पूजा याइगु मजुुुसे थ्वकुन्हु नखः धकाः हनीपिसं चन्द्रमा पूजा यायेगु नं याः । भाद्रशुक्ल चौथी अर्थात ञंलाशुक्ल चतुदर्शी कुन्हु चथाःद्य धकाः
चन्द्रमायात पूजा याइगु खः । चथाःद्य यात नेवाः समाजय् भिम्हं द्यः धकाः कायेगु मयाः । खँद्यः धकाः माने यानाः वयाच्वंगु खः । चथाःद्यः धकाः हनीगु द्यः चन्द्रमायात
छाय् खुँद्यः धकाः धाल धयागु खँ ब्रम्हपुराणय् ब्रम्ह वचन धकाः थथे च्वयातःगु दु ।

छन्हु विष्णु भगवानया  देवसभा जुयाच्वन । थ्व इलय् चन्द्रमां पार्वतीया काय् गणेद्यःयात नाना कथं हिस्यानाः च्वन । दक्व द्यःपिनि बांबांलाःगु रुप गणेद्यःया धाःसा
किसिया छ्यं धकाः हिस्यात । थुकथं चन्द्रमां गणेद्यःयात हिस्याःगुलिं गणेद्यःवं नं चन्द्रमा खनाः तंचाया छंगु ख्वाः स्वक्व खुँ जुइमा धकाः चन्द्रमायागुं ख्वाः स्वयेगु
मयात । सुनानं ख्वाः मस्वःगुलिं चन्द्रमायात तच्वतं लाज जुल । थथे चन्द्रमा मछाःगु सियाः महाद्यः व मेमेपिं द्यःपिसं गणेशया लड्डु, दुरु, लैं, सितु छाना तिमिलायात
क्षमा यानाः बीमाल धकाः जोड यात । द्यःपिं नाप महाद्यःवं समेत क्षमा यानाः बीमाल धकाः धाःगुलिं थम्हं बियागु सराः भाद्रशुक्ल चौथीकुन्हु छन्हु लगे जुइ, मेबलय्
जुइमखु धकाः थःम्ह ब्यूगु सराः छन्हु जक यानाः लि कयाबिल । थनंनिसे थ्वकुन्हु अर्थात् भाद्रशुक्ल चौथी ञलाथ्य चतुर्थीकुन्हु चन्द्रमा स्वत धाःसा खुया मकांःसां खुँ
पाः याकेमाली धकाः चन्द्रमायात मस्वइपिं नं दु । थ्वहे कथं ञलाथ्व चतुर्थीकुन्हुया चन्द्रमायात खुँद्यः धकाः धायेगु याःगु खः ।