nepal investment baink

गुरु महामञ्जुश्री पूजाया दिं श्रीपञ्चमी

सत्यनारायण सायमि
श्रीस्वम्भूहाचैत्यया दर्शन व पुजाया झ्वलय् नेपालमण्डलयात नेवाः राष्ट्र नेपाःदे दय्केगु तातुनांमहामञ्जुश्री गुरु गुबले थन विज्यात लेखाजोखा न्यथने मफुसां गुरु व शिष्यया महत्वया खँ कनाः जूगु तथ्य खँ थन न्ह्यथनाच्वना ।
सिल्लाथ्व पञ्चमी खुन्हु व श्रीपञ्चमीयात बौद्धधर्मया अनुयायीपिन्सं मञ्जुश्री पुजा यायेगु याःसां बौद्धिक धर्मया अनुयायीपिन्सं सरस्वतीव पुजा धायेगु या । बौद्धधर्मय् मञ्जुश्रीयात गुरुया देवकथं कयाच्वंगु दुसा वैदिकर्मय् विद्याया देवी धकाः सरस्वतीया रुप कथं पुजा यानाच्वंगु खनेदु । धात्थें धायेगु खःसा श्रीपञ्चमीकुन्हु स्वयम्भूया गोश्रृंगपर्वतय् गुगु श्रीपञ्चमी मेला धकाः पुजा याःवनीगु सरस्वतीपुजा मखु मञ्जुश्रीगुरुया पुजायाः ःवनीग ुखः । अन चैत्य दुने सरस्वतीया मूर्ति मखुसें महामञ्जुश्री गुरुया पुजा याःवनीगु खः । अन चैत्य दुने सरस्वतीया मूर्ति मखुसें महामञ्जुश्री जुरुया पुजा याःवनीगु खः । अन चैत्य दुने सरस्वतीया मूर्ति मखुसें महामञ्जुश्री गुरुयात तथागत वोधिसत्वयारुपय् नंं पूजाआजा यानाच्वंगु खः । तर गोश्रृंग पर्वतय् वनाः मञ्जनुश्री चैत्यया गुफाय् दुने ग्वाखुंचा प्वालय् दुने पुजा यायेगु धैगु हे महामञ्जुश्रीया पुजा यायेगु व सिद्धि कायेगु ज्या चिं खः । महामञ्जुश्री गुरुयात तथागत बोधिसत्वया रुपय् नं पुजाआजा यानाच्वंगु खः । श्रीपञ्चमी महामञ्जुश्री मेलाया मुख क्वय् न्ह्यथनाच्वना ।


महामञ्जुश्री गुरु महाचीनं नेपालमण्डल विज्यानाः श्री स्वयम्भू भगवान दर्शन व पुजा प्रार्थना धुंकाः थनया दहयात सुकाः नगर दयेकाः थः शिष्य धर्माकरयात जुजु यानाः थनया अभिरपिं व मेमेपिं थःनापं वःपिं बच्छि मनूतय्त प्रजा दयेकाः नित्यकर्म धर्मया शिक्षादिक्षा वियाः थःगु देश महाचीन लिहां विज्यासेंलि गुलिखे द“ लिपा थः शिष्यपिं देशदेशान्तरय् छरेजुयाच्वंथें बाराणसी काशीदेशय् विक्रलमपिशल महाविहारया मू भिक्षुधर्मश्रीमित्र धयाम्ह शिष्यं न्हिन्हि थःगु विहारय् च्वना श्रद्धालु भक्तजनपिन्त आपालं मुंकाःउपदेश वियाच्वंबलय् नामसंगतिया ब्याख्या यायां नामसंगति दुनेच्वंगु द्वादशाक्षर अर्थ धैगु अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं अः झिनिंगः आखःया उच्चारणया अर्थ कने मफया थुकिया अर्थ जिम्ह गुरु महामञ्जुश्रीया थाय् वनां न्यनांलि ध्वाथुइक कने धकाः उकुन्हु याकनं बाखं उपवदेश कनेगु क्वचायेका छ्वल ।


धर्मश्रीमित्र तसकं आकुलब्याकुल जुयालि थःगुरु महामञ्जुश्री नापलाय् धकाः बाराणसीनिसें महाचीन वने धकाः वयाः नेपालमण्डल थ्यंकाविज्यात । चीन देश वनेगु लँपु मसियाःल् सुयाके न्यने सुयाके न्यने धकाः स्वयाच्वंबलय् तापक बुइँ ज्या यानाच्वंम्ह ज्यापु छम्ह खन । ज्यापु धाःसा तःधिकम्ह जुयानं सिंहसिंहनी निम्हेसित हलो जोते याकाच्वंम्ह खनालिं आश्चर्य जुयाः ज्यापुयाके न्यंवन । अय् ज्यापु आवा छपिन्सं आम सिंहसिंहनीयात हलो जोते याकाच्वनागु गथे खः थज्याःगु ला गनं हे मखनानि धकाः न्यनालि महाचीन वनेगु ल“पु नं न्यंगु जुल । थुकिया जिसलय् नेपालमण्डल देवभूमि नं जूगुलिं सिंहपिं नं ज्या याःवः मेगु खँ महाचीन वनेगु लँ क्यनेत द्यो ख्युँई जुइधुंकल कन्हे सुथय् न्हापां कनाछ्वय् आःयात जिगु छे“य् बास च्वंरे, मज्यूला धकाः धाल । ज्यापुया लिसः हे ठिक जूथें तायाः ज्यू धकाः लिसः बियाः ज्यापु दाजुया छे“य् बाय् च्वंवन । नय्त्वने धुंकाः लुखाय् पिने मेगु कोठाय् बास थ्यनां ज्यापु दाजु व वया कलापिं निम्ह नं द्यं वन । ज्यापु दाजु महामञ्जुश्री व कलाःपिं निम्ह बरदा व मोक्ष जुयाच्वंगु खँ चान्हय् न्ह्यःमवयाः कलापिन्सं थः भाःत महामञ्जुश्रीयात बासं च्वंवःम्हसु खः धकाः न्यंबलय् महामञ्जुश्रीगुरुं व वाराणसीया जिम्ह हे शिष्य धर्मश्रीमित्र खः द्वादशाक्षरया अर्थ मसियाः न्यनेत जितः हे नाप लायेत तल्लीन जुयाःचीन थ्यंकवनेगु लँपु न्यंवंम्हेसित बासं बियागु धकाः धासेंलि व खँ धर्मश्रीमित्रं ताःगुलिं थःगुरु व गुरुमांपिन्त म्हसिके मफुत गबले नाप लाय्दै धैगु मनसं अनसंतु भोसुनाच्वन । सुथः न्हापां गुूमांपिन्सं वसिब“ पुइत वःबलय् थनालिं गुरुमापिं व गुरुयात पालि भ्वपुया क्षमा फ्वंगु जुल । थःगु शिष्य धर्मश्रीमित्रया ब्यवहार खनाः म हामञ्जुश्री लयताया नियमकथं धर्मधातुया दिक्षा वियाः अभिषेक वियालिं नामसंगतीया ब्याख्या वियाविज्यात । अनंलि धर्मश्रीमित्र अति हर्ष जुयाः थःगुशरिरं रत्नमण्डल च्वयाःगुरु दक्ष्ँिणा ब्इूगु गुरुं स्वीकार यानाविज्याय् धुंकाः आषिका वियाः छ्वय् न्ह्यः गुरुमहामञ्जुश्री नं धर्म श्रइमित्रताय गथे यानाः ब्याख्या व उपदेश बीगु खः जिं हे कंवये धकाः आज्ञा जुसेंलि धर्मश्रीमित्रं छलपोलगुरु छुकिया भेषय् विज्याइ जिं नं गथे यानाःम्हसिके धकाः न्यनेवं जिं न्ह्यागु हे भेष कयावःसां ल्हाःतय् उप्वःस्वां छफ्वः दै धकाः धयाछ्वःगु जुल ।

छन्हुया दिनसं धर्मश्रीमित्रं उपासक उपासिकापिं मुंकाः थःगु विहारय् उपदेश वियाः द्वादशाक्षरया ब्याख्या यानाच्वंगु इलय् गुरुमहामञ्जुश्रीं वुढाया भेषय् अति बांमलाक न्हि सुलं, लाप्यलाः वयेकाः उफ्वःसां ज्वना शिष्य धर्मश्रीमित्रं खनेदयेक वयाच्वंगु जुल । धर्मश्रीमित्रया उपासक उपासिकापिनिगु न्ह्यःने थः गुरुयात गुरु नाले मछालाः खंसां मखंगु यानाः बाख ं उपदेश व ब्याख्या क्वछाय्काछ्वत । फुक्क वनेधुंकाः कचाकाचां दनावया गुरुयात अहो गुरु नकतिनि विज्यानागु ला ख“ हे मखं विज्यागु धासेंलि थः शिष्यं मखुगु ख“ ल्हामत धकाः लिहां वनेत्यंबलय् धर्मश्रीयमित्रं गुरु महमाममञ्जुश्रीयात तुति निपासं भ्वपुयाः नेपालमण्डलया वयम्भूल्युने गोश्रृंगपर्वतय् थःगु थासय् थ्यंकाविज्यात । क्षमा मब्यूतले पाली त्वते हे मखु धकाः ख्वयाच्ँवंगुलिं शिष्य धर्मश्रीमित्रया मिखा निगलं कुतुं वयाः पालिइ जूवल । –गुरुयात खंसां मखंछु याःगुपापं मिखा कुतुंवःगु जुयाच्वन अले शिष्य धर्मश्रीमित्रं धाःगु जुल जिं छलपोलयात खंसां मखंछु यानानगुया पापं मिखाकां जुल आः जि म्वानाया छुं अर्थ मदु उकिं जिगु शरिरि हे छ्वयाविज्याहु“ धकाः मधासेंलि मञ्जुश्रीगुरुया आज्ञा जुल –
हे धर्मश्रीमित्र छंके ज्ञान मदुनि छं आत्मादान यायेधाःसां धात्थें दान याःगु मखुनि । सुनां नं छुं मखुगु कर्म याइ छुं इन्द्रियनं छुंछुं मखुगु कर्म याइ उगु इन्द्रिय नं भोग यायेमाःगु विधान दुगुलिं छं दुःखद तायेम्वाः छंगु आत्मां भिंगु खंगुलिं आः छन्त पिनेयामिखा मदुसां दुनेया दुगः दान वियागु जुल धकाः ज्ञानाश्रीमित्र धकाः नां छुत । आषिका वियाः थः नेपालमण्डलं कलाःपिंं निम्ह नापं आकाशमार्ग महाचीन विज्याःगु न्हि खः श्रीपञ्चमी (सिलापञ्चमीद) । थौंतक गुरुया महिमा थुइकाः गोश्रृंगपर्वतया मञ्जुश्री चैत्यय् मेला जुयाच्वंगु व मञ्जुश्रीयापालि निपा व ज्ञानश्रीमित्रया मिखा निगः चैत्यया ग्वाखंचाय् दर्शन बियाच्वंगु दनि ।