nepal life 2076 3 18

क्वथा ब्यू खुन्हुया न्हापांगु बहनी, अहो ! ( पद्मरत्न तुलाधर लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं सफू )

स्कूल सिधयाः कलेज थ्यनेवं जि इहिपा जूगु खः । अथे धइगु थौं स्वयाः पीस्वदँ न्ह्यःयागु खँ खः । उबलय् जि झिंच्यादँ व भम्चा जुइम्ह मय्जु झिंप्यदँ जक क्यंगु खः । उबलय्या चलनकथं छपाः लप्तें चायेके माः धकाः जि व जिमि केहेँयात जिमि निम्ह ककापिं नापं इहिपा यानाब्यूगु खः । भमचा ल्हाके छ्वत । जातः त्वल । ग्वय् काल । लाखा बीके छ्वत । भ्वय् क्वःजित । बस् इहिपा क्वचाल । जिमि निनिपिनि मचाबलय् कतांमरि म्हितीथें जिमि इहिपा नं अथेहे याउँक जूगु खः ।
उबलय् जि भचा भचा भाय् सीधुंकल धायेमाः । इहिपाः, मतिना, सेक्स आदिबारे जिं भचा भचासां सयेके, सीके धुंगु ई खः उबलय् । थःत यःपिं मध्ये वा थः ययेकातयापिं मध्ये सुयातं ल्हाके छ्वःसा ज्यू धकाः मतिइ वइ तर सुयातं धाये छालीमखु । जिमि ककापिं व जिमि दाजुया नं अथेहे इहिपा जूगु खः । अथेसां मतिइ खँ ल्हाना हे च्वनी – ‘जिमि न्हाय्कंत्वाःया न्हूगु छेँ क्वं न्हिंन्हिं कन्यामन्दिरय् आखः ब्वंवनीपिं मध्ये छम्ह अर्थात् जि यःपिं स्वम्ह मध्ये छम्ह ल्हाके छ्वःसा ज्यू ।’ तर अहं, मां, बौ, अजि, निनि सुयातं हे धाये छालीमखु । ज्ञानीम्ह मचा जूगुलिं, सोझाम्ह मचा जूगुलिं वा धइगु खँ न्यनीम्ह मचा जूगुलिं वा छु जूगुलिं छु जूगुलिं मां, बौ, अजि व निनिपिंसं ज्यू धाःम्हलिसे हे जि थःगु इहिपाया इलय् जि नं जिमि निनिपिनि कतांमरि कासाया छम्ह म्वाःम्ह पात्र थें हे जुया बियागु खः । थौंतकं बांलाक लुमंनि इहिपा जुयाः ह्वंके धुंकाः तकं जिं थः भम्चा मय्जुया ख्वाः मखंनि । उबलय् किपा स्वयेगु, म्ह स्वयेगु चलन नं बांलाक्क मदुगु ला मस्यू, जितः किपा नं मक्यं, म्ह नं क्यने मयंकू ।
इहिपाया पस्ताःभ्वय्, वंजला, ससुपूजा, ख्वाः स्वकेगु फुक फुकं सल्लंफल्लं क्वचाल । सकसियां चलन खः – ख्वाः स्वके धुनेवं बहनी चान्हय् दुचायेकी न्हूम्ह जिचाभाजुयात । जितः नं दुचायेकल । सकसियां हे चलन खः दुचायेकाः लिहां वयेव चान्हय् उखुनु हे न्हू तिपुयात क्वथा बी । थ्व चलनबारे जिं बांलाक हे स्यू । जिमि ककापिंत उखुनु हे क्वथा ब्यूगु खः । जिमि दाजुयात नं उबलय् उखुनु हे क्वथा ब्यूगु नं जिं बांलाक लुमंनि । तर, जितः धाःसा क्वथा मब्यू । छाय् रु छाय्धाःसां भमचा चिधिकःनि । भमचा नकतिनि झिंप्यदँ दत, क्वथा बी मत्यःनि, क्वथा बीमज्यूनि । क्वथा बी मत्यःनि, क्वथा बी मज्यूनिसा छाय् इहिपा याना बियागु लय् रु क्वथा बी जीकाः जक इहिपा याना ब्यूसा जि हे ज्यूनि । धयां छु याये उबलय् चलन हे उज्वःगु, छपाः लप्तें तुं ब्याकेमाःगु । गुलि सुख मनत जुइ जि, जिं बांलाक्क लुमंनि, जि तसकं हे सुख मन्त, म्हाइपुसे च्वन । जिं उबलय् बांलाक स्यूगु खँ वा भचा भचा सां बांलाक स्यूगु खँ धइगु इहिपा धइगु निम्ह तिपूयात क्वथा बीत खः । चलन नं वहे खः दुचायेकाः लिहां वःगु बहनी–चान्हय् न्हू इहिपा जूपिं निम्ह तिपूयात क्वथा बी । तर उखुनु जितः क्वथा मब्यू, बी हे मब्यू । गुलि लय्लय् तातां इहिपा याना । भम्चा ल्हाके छ्वःसांनिसें अजिपिनि, मांपिनि, निनिपिनि खँ ल्हानाच्वंगु न्यनाच्वने, जातः त्वल धाइ, असनय् नांजाःम्ह साहुया म्ह्याय्मचा धाइ । न्ह्यागु धाःसां नुगः बियाः न्यनाच्वनेगु । छन्हु जिमि तःधिकःम्ह निंनिं खः कनाच्वंगु – “झी भम्चा जुइम्ह मचा अजिम्हलिसें जनबहाः देके वनाः लिहांवःगु खनिं, झी छेँय् जग तयाच्वंथाय् लिफः लिफः स्वया वन, घांघरिं जक फिनातःगु, सुर्वाः नं न्ह्याना मतः, अजिम्हं सात्तुसालाः यंकल, व मचां छु स्यू झीगु छेँ धकाः, मचा हिसिचा दु बांलाः ।” थुज्वःथुज्वःगु हे मिसा खँ न्यँन्यं लय्लय् तातां न्यासिन्यासि चाचां इहिपा ला याना तर व इहिपाया दकलय् मून्हि खुनु हे जि आशां द्याके माल, इहिपा जूगु हे खः ला मखुला थें जुल । जितः उखुनु क्वथा मब्यू, बी हे मब्यू ।
इहिपा धुंकाः नं क्वथा मब्यूगु छन्हु निन्हु जक मखु, लांलां, दँदं क्वथा मब्यू । थौं क्वथा बीला कन्हय् क्वथा बीला थें जुयाच्वनी । गुबलें क्वथाय् लुखा चायेकाः द्यने, गुबलें लुखाय् चुकू मतसे द्यने । तर, अहं क्वथा ब्यूगु हे मबु । अजियाथाय् मांयाथाय् थःथितिपिं बरोबर वयाच्वनी । उमि दुइमरु सुइमरु खँ ल्हाल्हां छता खँ स्वाकेलाकी – चिधिकःम्ह भमचित नं क्वथा बिया लाकि छु छिमिसं रु मत्यःनि न्हिं, मत्यःनि । मचा चिधिकःनि, नकतिनि झिंप्यदँ जक दत, उकिं क्वथा बीमत्यःनि धइगु सकसिगुं खँ थुइके थाकु मजू । अथेसां भचा भचा भासं सी धुंकाः इहिपा यायेगु अले क्वथा मबीकुसे च्वनेगु धइगु तसकं मछिंगु खँ खः, तसकं म्हाइपुगु खँ खः । मांपिनि, अजिपिनि खँ ल्हाःगु तायाच्वनी – “भमचित क्वथा बी मत्यःतले अजियाथाय् थ्यनेगु ।” मतिइ छु छु लुइकाः, म्हगसय् छु छु म्हंकाः न्ह्यइपुकागु फुक्कं भंग जुइ, आसं द्याइ । बांलाक हे लुमंनि क्वथा मब्यूगु उगु इलय् लां लां दँदं गुलि म्हगसय् म्हनी, गुलि नुगलय् खँ दासि वइ । लुमंकेबलय् थौंतकं म्हाइपुसे च्वनी छखेसा मेखें वहे खँ लुमंकेबलय् लुमंलुमं न्ह्यइपुसे च्वं ।
उबलय् नेवाःतय् चलन खः विशेष यानाः जिमि उराय्तय् चलन खः न्हूपिं भम्चात बरोबर थःछेँय् चाह्यू वनेमाः । क्वथा बी धुंकूपिं ला अथे बरोबर चाह्यू वनीसा क्वथा मब्यूनीम्ह मचाम्ह भमचा झं हे थःछेँय् चाःह्यू वनीगु स्वाभाविक हे जुल । नखःचखतं सःतके छ्वइ, वइ हानं चाह्यू वनी । गुथि गहनां सःतके छ्वइ, वइ हानं चाहिके छ्वइ, वनी । नखः धकाः वइ, वइगु ई बहनी हे खः, क्वथा बीला थें धकाः आस वनी, क्वथा बी मखु । थःछेँ लिहां वःखुनु अँन्याके माः धकाः छु छु धकाः नाप लाके हइ । जिं गुबलें अँमन्याका, भासं स्यूसांनिसें मिसा व मिजं बरोबर धइगु जिगु मान्यता खः, जिं गुबलें भागी मयाका । अथेसां अथे नाप लाके हइबलय् ख्वाः चूलाइ, मिखा चूलाइ, व मछाली, जि मछिनी । थौंला क्वथा बी ला कि धकाः च्वनी, वया नं न्ह्याली जि नं न्ह्याली तर जिमि जक न्ह्यालां छु याये, वयात हानं नं लित ब्वनायंकी तलय् अजिया क्वथाय् थ्यने यंकी । जि थःगु क्वथाय् याकःचा द्यने, गुबलें खापा चायेकाः द्यने, गुबलें खापाय् चुकू हे मतसे द्यने वहे छगू आसं कि ‘थौं ला क्वथा बी जुइ ।’ छन्हु मखु, निन्हु मखु लांलां, दँदं अथे जुइकागु लुमंलुमं न्ह्यइपुसे च्वं । पीस्वदँ लिपा थौं लुमंकथं जिमित इहिपा धुंकाः प्यदँ लिपा तिनि क्वथा ब्यूगु खः । उबलय् जि नीनिदँ व व झिंच्यादँ दत जुइमाः । क्वथा ब्यू खुन्हुया न्हापांगु बहनी, न्हापांगु चा ! अहो ! लुमंलुमं गुलि न्ह्यइपुुसे च्वं !

( पद्मरत्न तुलाधर लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं सफू पाखें )