coved ad

अय्लागुलु लुइकेगु काइदा

२०७५ माघ २७, आइतबार १८:४१:२०

छिं गुलि अय्लाः त्वनादिया ? मत्वना धइगु खःसा ला बां हे लात तर अय्लाः त्वना नं मत्वना धकाः धया जुइगु छिगु बानी दु धाःसा थौंनिसें हे भिंकादिसँ । छाय्धाःसा आः अय्लाः त्वना नं मत्वना धकाः मखुगु ख“ ल्हाइपिन्त ज्वनिगु प्रविधिया विकास जुइधुंकूगु दु । आः मनूया सँ परिक्षण यानाः नं व मनुखं अय्लाः त्वं कि मत्वं धइगु ख“ लुइकेफइगु जूगु दु । थुगु प्रविधिकथं व मनुखं घौछि न्ह्यः जक मखु कि वंगु वाः वा वंगु छुं ला न्ह्यः अय्लाः त्वंगु खःसां नं लुइके फइगु जूगु दु ।
अय्लाः त्वंगु छुं घौ लिपा हे वयाके च्वंगु सूर ला तनावनी तर अय्लाखय् छुं थुज्वःगु तत्वत दइ गुगु कि म्हय् ल्यनाच्वनी । विज्ञान सम्बन्धी छगू पत्रिका साइन्टिसयाकथं थुगु प्रविधि छ्यलाः मनूया प्रत्यक्ष परिक्षण याना मखुकी परोक्ष प्रमाणया आधारय् उम्ह मनुखं अय्लाः त्वं कि मत्वं धइगु खँया जाँच यायेफइ । थुगु अनुसन्धानय् मनूया सँया परिक्षण याना उम्ह मनुखं अय्लाः त्वं कि मत्वं धकाः लुइकीगु खःसां नं गुलिखे अवस्थाय् धाःसा परिणाम पूर्णरुपं पाय्छि मजुइफु । सुं मिसाया प्वाथय् दुगु कारणं यानाः नं थुगु परिक्षणया लिच्वः अःखः जुइफु ।
थुगु परिक्षणया झ्वलय् फ्याट्टी एसिड इथाइल इस्टर्स नांया रसायन मालेगु ज्या याइ गुगु कि अय्लाः त्वने धुंकाः म्हय् दयाच्वनी । थुगु रसायन मनूया म्हय् दइगु हिइ १२ घौ निसें कयाः १८ घौतक ल्यनच्वनी अले तनावनी तर सँय् धाःसा अझ ताःई तक मुनाच्वनी ।

थीथी एयरलाइन्स कम्पनीतसें पाइलटतय् सँया परिक्षण यानाः उमिसं अय्लाः त्वं ला कि मत्वं धकाः सिइकेगु ज्या यानाच्वंगु दु ।

थुगु अनुसन्धानय् दुथ्याःगु स्विट्जरल्याण्डया बासेल विश्वविद्यालयया डाक्टर फ्रेडरिक बस्र्टं धाःगु दु कि थुगु प्रविधिकथंया परिक्षणं उम्ह मनुखं अय्लाः त्वं ला कि मत्वं धकाः अःपुक हे सिइके फइ । थुगु प्रविधिकथं अय्लाः त्वं मत्वं धकाः परिक्षण यायेगु तसकं भरपर्दो जुइ । थुकी प्रमाण मदयेकेगु धइगु छगू जक उपाय धइगु म्हय् च्वंगु छपु छपु सँ हे लिकाना छ्वयेगु खः । थुकिं सिइके फइ कि थुगु प्रविधि गुलित सशक्त जू ? थुकिया लिसे लिसें मनूया च्वया जाँच यानाः नं उम्ह मनुखं न्यान्हु न्ह्यः तक अय्लाः त्वं कि मत्वं धइगु लुइके फइ ।
थुगु अनुसन्धान यानाच्वंपिं अनुसन्धानकर्तातसें सुं नं अय्लागुलुया दक्व कथंया बानी ब्यहोरा पूर्ण रुपं सिइके फइ धाःगु दु । थुकी थ्व नं लुइके फइ कि उम्ह मनुखं लिपांगु खुसिइ गुब्ले अय्लाः त्वन, उम्ह मनू छक्वः निक्वः जक अय्लाः त्वनिम्ह खः वा न्ह्याब्लें अय्लाः त्वना जुइम्ह खः धकाः नं लुइकेफइ । थुगु प्रविधि छ्यालाः आः आपा कथंया ज्या कायेफइगु विज्ञतसें धाःगु दु । थुगु प्रविधियात छ्यलाः थीथी एयरलाइन्स कम्पनीतसें पाइलटतय् सँया परिक्षण यानाः उमिसं अय्लाः त्वं ला कि मत्वं धकाः सिइकेगु ज्या यानाच्वंगु दु । थुकिया लिसेलिसें पाइलट अले ड्राइभरथें जिम्मेवारीपूर्ण ज्या याइपिं छुं दुर्घटनाय् लात धाःसा उगु इलय् उम्ह चालकं अय्लाः त्वनातःगु दु ला कि मदु धकाः नं लुइके फइगु जूगु दु । उकिं आः अय्लाः त्वनाः नं मत्वना धकाः धयाजूपिन्त सप्रमाण ज्वनेगु उपाय नं झीगु न्ह्यःनेवःगु दु ।