dudha jayanti 2568

अजिमापिनिगु द्यः खः ल्वाकेगु जात्रा

डा. चुन्दा बज्राचार्य –
पाहाँचः¥हे नखःया छगू मेगू महत्वपूर्णगु द्यः खः ल्वाकेगु खः । पाहांचः¥हे नखःयात तःधंगु नखःकथं हे हनेगु चलन दु । नेवाःतय् थः म्ह्याय्मचा भिनामचा जक नखत्या सःताः भ्वय् नकेगु जक मखु नेपाः देया संरक्षण यानाच्वंपिं अजिमापिन्त नं भ्वय् सः ता नकेगु परम्परा द्यः खः ल्वाकेगु प्रचलनं सपस्त याः । गुणकाम देवं यँे दे निर्माण याये  धुंकाः थ्व देयात सुरक्षा यायेगु ज्या येँ देय्या च्यागू थासय् च्वंपिं अजिमापिन्त बिल । गुणकामदेवं कलिगत सम्बत ३८२५ लय् येँदे स्थापना याना अािजमापिन्त सुरक्षित यायेत जिम्मा ब्यूगु खँ वंशावली उल्लेख यानातःगु दु । च्याम्ह अजिमा धयापिं थथे खः ।
१. लुँमधि अजिमा
२. कंगः अजिमा
३. म्हय्पि अजिमा
४. तकति अजिमा वा टंकेश्वर अजिमा
५. मैति अजिमा
६. न्यतमरु अजिमा
७. बछला अजिमा
८. लुतिमरु अजिमा
लुतिमरु अजिमा छम्ह बाहेक मेपिं फुक अजिमापिं पाहाँचः¥हे धुकाः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा खुन्हु खतय् तयाः जात्रा यायेगु चलन थौं तकनं न्ह्यानावया च्वंगु दनि । अजिमापिं स्थापना यायेगु ज्या गुणकामदेवं याना वंसां अजिमापिनिगु खः जात्रा ने.सं. ५८० लय् अमर मल्लं याना वंगु खनेदु । थुबलय् अर्थात अजिमापिनि मुर्ति खतय् तयाः येँ देया थःथःगु क्ष्ँेत्रय् जात्रा याइगु खः । पाहाँचः¥हे खुन्हु चान्हय् निसें द्यःपाला व खः जात्रा याइगु गुथियारपिसं द्यः खःयात गमय् तये यंकेगु धकाः तयेगु याई । अनं थथे गमय् तयेधुंकाः तिनख्यलय् सल ब्वाकी खुन्हु द्यः खः ल्वाकेत हयेगु याइ । चान्हय् छगू निश्चित इलय् द्यः खः हैगुलि कंग अजिमाया खः बाहेक फुकं द्यःखः हया तयेधुंकूगु जुइ । द्यः खः छखलं मेगु खःया मिप्वाः हिलाबुला याइगु खः । दकले लिपा कंग अजिमा हयाः दक्व खःयात चाहिलाः मिप्वाः हिलाबुला याना द्यः  ल्वाकेगु ज्या क्वजिइ अनं फुक खः ल्वाकेगु ज्या जुइ । तिनख्यलय् चान्हय् छु इलय् द्यःल्वाकूगु खः वहे इलय् असनय् द्यः ल्वाकीबलय् अजिमातय्गु न्हय् खः न्हय्पु लँ  हयेगु चलन दु । असंया न्हय्पु लँ थथे खः ।
१. कमलाछि
२. असंगल्ली
३. भोताहिटी
४. बालकुमारी
५. न्हाय्कंत्वाः
६. थँहिति त्यौड
७. तुंबहाः पिनेया त्यौड
न्हापा न्हापा ७ खः अजिमापिनिगु खः ल्वाकेगु जूसा थौंकन्हय् लुमरि अजिमाया खः कंगः अजिमाया खः तेबहाया अजिमाया खः याना स्वखलःया जक जात्रा जुयाच्वंगु दनि ।
असन्य अजिमापिनि द्यः खः ल्वाकीबलय् असंमितय्सं चतांमरी, ताय् स्वां सिसाबुसा ह्वलाः पूजा याइ । थन नं लुमरि व तेबहाः अजिमापिनिगु खः तयातये धुंकाः दकले लिपा कंग अजिमाया खः हयाः तिनि खःयात चाहिकाः छखतं मेगु खतय् चिलाख (मीप्वाः) हिलाबुला यानाः लिहां वनेगु याइ । थुकियात हे द्यः ल्वाकेगु धकाः धाइ । थुलि क्वचायेव द्यः खः ल्वाकेगु ज्या नं सिधइ ।
असनय् व तिनख्यलय् अजिमापिं भेला जुयाः ल्वाकेगुया मू खँ धयागु लुँति अजिमायात नखत्याः सः तुम्हेसिन अन्याययात उकियात कयाः सहलह ब्याकूगु खः धका धायेगु याः  ।